adventmedia knop ned bijbelstudiesite buton

Eenheid in onwaarheid

In 1888, meer dan 125 jaar gelread-in-englisheden, is de eerste editie van een opmerkelijk boek verschenen, De Grote Strijd tussen Christus en Satan, door Ellen G. White. Het boek geeft opmerkelijk inzicht in wat er zich achter de schermen van de geschiedenis van de christelijke kerk afspeelt, vanaf de val van Jeruzalem in 70 AD tot aan de wederkomst van Christus in de toekomst. Hoofdstuk 35 van dit boek is op dit moment opmerkelijk actueel - alsof het GISTEREN geschreven is! De oproep tot eenheid, zonder dogma, is een van de opmerkelijke profetieën voor onze tijd, die zich op dit moment vóór onze ogen in vervulling gaat!

Op 28 februari 2014 heeft de charismatische voorganger van een afsplitsing van de Anglicaanse Kerk, Tony Palmer, de uitspraak gedaan dat de tijd gekomen is om de protestantse Reformatie dood te verklaren, en te begraven. Hij roept alle christenen wereldwijd op zich aan te sluiten bij de Katholieke Kerk, onder paus Franciscus I. Een eenheid gebaseerd op de heerlijkheid van God, zegt hij, zonder ons langer druk te maken over kerkelijke doctrine. "Wat waarheid en leugen is zal God voor ons uitzoeken wanneer we in de hemel zijn." M.a.w. u hoeft niet meer in de waarheid te geloven; u komt er wel, hoe dan ook, als u zich maar aansluit bij de paus.

Deze oproep tot eenheid in onwaarheid is een sluwe, diabolische opzet - protestanten, die hun eigen protestantisme in een toespraak vol drogredenen afzweren. Tony Palmer heeft zichzelf laten gebruiken als de Visser van het Katholicisme; en de blinde Kenneth Copeland, in zijn op emoties gefundeerde bediening, zwom recht in de fuik!  Zie beneden, de video's.

Drogredenen?
Ja, want Kerk zal en kan niet terugkomen op haar leer. Het is het karakter van de RK Kerk dat zij nooit een van haar doctrines afzweert; ze kan dat ook niet, want door dat te doen zou zij verklaren dat de paus niet onfeilbaar is, en dat zal einde zijn van haar autoriteit. Daarom kan zij alleen de scherpe randjes van haar doctrines afslijpen, om die wat zachter te presenteren aan de onwetende protestanten – ten slotte is het een jezuïeten karaktertrek alles te doen en alles te zijn om het gestelde doel te bereiken - het ongeldig verklaren van het protestantisme en haar krachteloos maken.

Ja, want NU is het de tijd om het onderscheid te kennen tussen waarheid en leugen. Nu, terwijl u nog leeft. Als u sterft en als Jezus terugkomt, bent u te laat. God heeft ons Zijn Woord gegeven om dat onderscheid te kunnen maken, en het is belangrijk voor iedere oprechte christen om zich het hoofd niet gek te laten maken door deze valse leraren.

Er is alleen hoop voor oprechte Protestanten als zij begrijpen dat door deze teruggang, Luthers protest niet alleen verklaard is te zijn beëindigd, maar dat het ook tot een grote leugen verklaard is en slechts een smerige opstand tegen de Moederkerk. Maar als Luther gelogen heeft, dan hebben Protestanten voor meer dan 500 jaar in een leugen geloofd. De Bijbel noemt deze verwarring, naar de betekenis van het woord – Babylon.

Luthers protest
Laat niemand u de gedachten opdringen dat het protest van Luther tegen de Kerk alleen maar ging over gerechtigheid door geloof, welke fout nu zou zijn gerepareerd, zoals men zegt.
Het hoofdthema van Luthers stellingen was een aanklacht tegen het ontaardend effect van aflaten –een praktijk die nog steeds actief wordt uitgeoefend in de Kerk van vandaag. Zie website Vaticaan: “plenaire” aflaten in het Jaar van de Eucharist 2004, en voor het Jaar van Geloof 2013,  en Wereld Jeugd Dag 2014, etc. (plenair betekent dat de aflaat volledig alle tijdelijke straf voor kleine zonden wegneemt, zowel op aarde als in het vagevuur).

Luthers protest was tegen
  • het vagevuur - een leer die God erg, erg wreed maakt; om mensen te laten roosteren, terwijl de kerk hen al absolutie heeft verleend;
  • het verhandelen van aflaten - een schandelijke handel om vergeving te verkopen, terwijl Jezus de volle prijs heeft betaald;
  • de kerk die zichzelf verrijkte over de ruggen van de armen door hen te dwingen het systeem te betalen voor verlossing;
  • de boetedoening voor zonden – wat berouw verandert in een uiterlijk vertoon van verschillende lichamelijke pijnigingen teneinde verlossing te bewerken op menselijke voorwaarden, in plaats van door geloof in de rechtvaardige voorzieningen van Christus;
  • de godslastering van de paus, die zegt dat hij god op aarde is en de macht heeft om schuld kwijt te schelden en straffen op te leggen die verder gaan dan het overtreden van kerkelijke wetten;
  • tegen de godslastering van de paus die zegt dat hij de macht heeft om heilig te verklaren, te verdoemen of te straffen, zelfs na de dood;
  • de stompzinnigheid van het opvoeren van missen voor de doden en herdenkingsmissen, terwijl de Kerk verklaard heeft dat zij al in de hemel zijn, waardoor elk intelligent mens het christelijk geloof tot een aanfluiting verklaart.
Het protest was om goede redenen tegen Traditie boven de Schrift, tegen een door mensen gemaakte religie boven Gods voorziening voor de zonde. Luthers protest heeft in feite geresulteerd in het inzicht in gerechtigheid door geloof.

Deze valse leraren nu, die hun rug keren tegen het Protestantse getuigenis en hun leden leren om met hen mee te joelen, vervullen het spreekwoord: “een hond die naar zijn uitbraaksel terugkeert, een zot die zijn dwaasheid herhaalt” (Spre 26:11; 2Pet 2:22); Deze blinden die blinden leiden, zijn als “stomme honden, die niet kunnen blaffen; dromend liggen zij neer, zij hebben de sluimering lief” (Jes 56:10). Wie wil nu zulke waakhonden? Deze "wachters zijn.... allemaal onwetend."
Meer nog, deze terugkeer ontkent de bijna 200 miljoen mensen die erg hebben geleden door de hand van de RKK - een misdaad tegen de menselijkheid waarvoor zij nooit is berecht. 200 miljoen, 0,2 miljard!!

Protestanten zullen nu wel in verwarring zijn. Maar het spijt me te moeten zeggen, dat het Protestantisme dit zelf over zich afgeroepen heeft, door inconsequent te zijn op het Concilie van Trente, en tot op de huidige dag. Het is daar dat de RKK de meest belangrijke strijd van Traditie boven Schrift heeft gewonnen op basis van de zevende-dags sabbat! Dit heeft de protestbeweging zo verzwakt, dat het heeft gefaald om het werk te beëindigen dat hen gegeven was te doen, en nu weet ze niet eens meer waar het protest over ging, en nu zijn de dochters tezamen met de Moeder gevallen.

Wij ZDA-ers hebben alle antwoorden op deze verwarring!
God wil Zijn kinderen, in welke Kerk zij zich ook bevinden, in een laatste serie van vier ernstige oproepen voor deze ten ondergang gedoemde wereld, waarschuwen niet mee te gaan met deze laatste hype. In Zijn genade roept Hij Zijn kinderen op een resoluut besluit te nemen uit het valse systeem te stappen. En wij als ZDA-ers geloven dat wij die boodschap te vertellen hebben. De tijd is gekomen ...

De tijd om alleen de eerste oproep (Open 14:6,7) - Vrees God en geef Hem eer en aanbid Hem, die de hemel, aarde, zee en waterbronnen gemaakt heeft!  - te verkondigen, is voorbij.
De genade in deze eerste boodschap, is dat Jezus, onze Heiland, ook onze Schepper is en dat de wereld niet ontstaan is door evolutie en dat Jezus de autoriteit heeft de zevende dag van de week Zijn sabbat te noemen. Dat Hem alleen alle eer en aanbidding toekomt op die dag en dat de zondag de dag van de RKK is. Er zijn steeds meer christenen, die tot het besef komen dat God Schepper is, want de evolutie wordt steeds ongeloofwaardiger, en steeds meer christenen ontdekken de waarheid van de zevende dag als sabbatdag van de Heer.

Maar dan is er nog de tweede oproep (Open 14:8): Babylon - de Kerk der verwarring - is gevallen!
De genade in deze boodschap is dat God ons de gelegenheid geeft in te zien welk een verwarring er heerst in de christelijkheid van vandaag. Hoe kan een rechtgeaarde Bijbelgelovige verklaren dat God voor ons uit zal zoeken wat waarheid en leugen is, als we in de hemel zijn? Waarvoor hebben we de waarheid - het Woord van God ontvangen?
Tony Palmer laat op heel sluwe wijze dit vers uit Johannes 17:17 weg - Heilig hen in Uw waarheid; Uw woord is waarheid! Ik hoop voor zijn gehoor, dat toen bij hen eenmaal de emoties waren weggeëbd, zij hebben beseft waar ze ja tegen hebben gezegd!

Dan is er nog de derde oproep (Open 14:9-11) - houd niet vast aan de doctrines die ze voor u mengt in haar zondenbeker (Open 16:19; 17:4; 18:6).
De genade in deze boodschap is dat Jezus de beker van Gods toorn, tot de laatste druppel toe, reeds voor ons gedronken heeft (Mat 20:22; 26:39; Joh 18:11). Weiger die zondenbeker vol onreinheid en valse leer, anders heeft het offer van Jezus voor u geen nut en zult u uw beker zelf moeten drinken!

Als Gods kinderen deze drie oproepen begrijpen, dan zullen ze pas goed de vierde oproep begrijpen. Waarom het zo belangrijk is om eruit te komen als ze werkelijk gered willen worden. Dat de tijd gekomen is dat God zich opmaakt om de wereld te bezoeken,  want haar zonden zijn ten hemel schreiend, en dat het NU de tijd is om ERUIT te komen (Open 18:1-5) en te staan! De genade in deze boodschap, is dat God niet wil dat Zijn kinderen delen in Babylons zonden en plagen.

De HERE zal ons ZDA-ers, die deze waarschuwingen kennen, maar voor onszelf houden, verantwoordelijk houden voor onze ongewilligheid als we de wereld niet inlichten.

Laten onze Kerk, die al jaren verbintenissen aangaan met de Wereldraad van Kerken, de lokale Raden van Kerken, de Evangelische Alliantie en de Oecumene, de preek om eruit te komen eerst tot onszelf preken. Laten wij eerst zèlf eruit komen, onze ongeheiligde verbintenissen verbreken, opdat onze verkondiging kracht krijgt om Gods verloren volk ertoe te bewegen om aan Gods kant te komen staan.
We hebben altijd gezegd dat dit de allerlaatste laatste oproep zou zijn, die we aan Gods volk in de andere Kerken moeten prediken. Maar wij zijn zelf in groot gevaar om de beker van Gods toorn zelf te moeten leegdrinken!

Laat elke ZDA-er nu berouw hebben over zijn zonden, ernstiger dan voorheen bidden voor de zalving van de Geest, opdat onze harten opgewekt mogen worden en onze levens hervormd, zodat de verloren schapen van God het licht  duidelijk kunnen zien en zullen komen naar Zijn schaapskooi.

En nu, kijk maar een paar wijze commentaren op wat er in feite gebeurd is op die opmerkelijke dag - 18 februari 2014 (Nederlands ondertiteld).

Bekijk dan DEZE begrijpelijke preek door Stephen Bohr (in Engels).
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry