De rode draak van Openbaring 12 en 17 en hoe dit zich verhoudt tot het zeebeest in Openbaring 13

Door Ingrid A. Wijngaarde,  gepost op 16 maart 2019/ aangepast 26 december 2020

De grote rossige draak, met zeven kronen op de zeven hoofden uit Openb.12:3, staat symbool voor het (heidens) Romeinse rijk. Het vaandel read in englishvan de cavalerie van het Romeinse leger was een rode draak. Jezus verwees naar deze banier als ‘de gruwel der verwoesting’ in Mattheus 24:15.


draco6Deze “rode draak” veroverde Palestina op de resten van het Griekse rijk. Lees Daniel 8:9 en 10: Dit Romeinse rijk maakte zich groot tegen het Sieraadland en schaft een deel van regering van Juda af: De koningen (wetgevende en uitvoerende staatsmacht) werden afgezet.

De geschiedenis ondersteunt deze uitleg feilloos: "een derde deel van de sterren" werden weggevaagd door de heidense macht (Openb.12:4). Er staat niet geschreven: 1/3 van het leger van Satan. Omdat het tafereel dat beschreven wordt in de eerste 6 verzen duidelijk vertelt over een aanval op het Sieraadland, moet het gaan over een aanval op het Joodse leiderschap! Openbaring vertelt ons NIETS over het aantal engelen dat Satan gevolgd is in zijn opstand. EGW spreekt over aanvankelijk meer dan de helft van de engelen, maar ze zegt ergens ook dat enkelen van hen zich toch weer bij Jezus hebben gevoegd. Ergens anders spreekt zij wel dat 1/3 van de engelen Satan  is gevolgd, maar uit de Bijbel kunnen we dit niet opmaken. Mogelijk heeft vers 4 een dubbele betekenis, maar uit de geschiedenis weten we dat Openbaring 12:1-6 over iets anders gaat dan de rest van Openbaring 12.

Aldus stelde Rome eigen regenten - gouverneurs - aan in Judea, die geen Joden waren. Dit is ook de betekenis van de verzen in Daniel 8:9,10 – Rome voerde strijd tegen de kinderen van God (heir des hemels), overwon ze en liet sommigen van de sterren (de leiders) ter aarde vallen (vernietigde ze).

De Priesterklasse (met aan het hoofd de hogepriester) en de religieuze rechtbank - het Sanhedrin - liet Rome intact. De bevoegdheden van het Sanhedrin werden echter drastisch ingeperkt: de joodse rechtbank mocht geen doodstraf uitspreken. Daarom moesten ze voor de doodstraf van Jezus naar Pilatus toe – de vertegenwoordiger van de keizer. De voltrekking geschiedde daarom ook op Romeinse wijze, d.m.v. kruisiging. De joodse vorm van doodstraf was door steniging.

Deze rode draak is een andere dan die in Openb.12:7-9 beschreven wordt. Die wordt beschreven als 'de draak' en Jezus geeft er zelf de uitleg bij - het is de slang, duivel en satan.

In Openb. 13 wordt een “zeebeest” beschreven en wordt een aantal details zichtbaar die sterk overeenkomen met de rode draak in Openb. 12:3,4 en de kleine hoorn in Daniel 8:9,10 en ook met het scharlakenrode beest in Openb.17. Daar is de vrouw de (onreine) kerk, die zit op/in Rome. De koppen zijn enerzijds de 7 bergen waarop de vrouw zit (Openb.17:9). De 7 bergen worden ook wel 'de grote stad' genoemd.

De stad Rome staat erom bekend dat het gebouwd is op 7 heuvels of bergen. Vaticaanstad – een vestingstad binnen Rome, is gebouwd op een achtste heuvel – Vaticanus Mons - op de rechteroever van de Tiber.

Anderzijds beschrijven de 7 koppen (hoofden) de 7 bestuursvormen (‘hoofd’ van het rijk) die het Romeinse rijk heeft gekend. In Openb. 17 wordt beschreven, dat er in Johannes' tijd reeds vijf bestuursvormen in dit rijk in het verleden lagen.

Deze vijf behoorden tot het verleden, de perioden van 
1. de Koningen;
2. de Consuls;
3. de Decimveri (tienmanschap);
4. de Dictators;
5. de Triumviraat (driemanschap);

6. Eén bestond er (nog): Johannes leefde in de periode van de Keizers;
7. Eén bestuursvorm moest nog komen: de periode van de Pausen;
8. En de 7e zou tegelijktijd de 8e zijn.

Het is voor een goed begrip van de eindtijdprofetie belangrijk in te zien dat de hoofdkenmerken van het Romeinse rijk blijven bestaan tot aan het einde van deze wereld – het ijzer van de benen vinden we terug tot in de voeten en de tenen van het beeld van Daniel 2.

De paus is "koning” van het Vaticaanse rijk, dat zijn zetel heeft in Rome. De laatste keizer van het Romeinse rijk (Keizer Justinianus I, die in Constantinopel (Turkije – hoofdstad van het Oost Romeinse rijk – leefde, na de val van het West Romeinse rijk) droeg in 538 n Chr zijn macht en autoriteit over aan de toenmalige bisschop van Rome. Zo kreeg de leider van de christelijke kerk, politieke macht en grondgebied. Van het West Romeinse rijk was toen nog alleen maar de stad Rome over. Het overige westelijke rijksgebied was uit elkaar gevallen, wat gesymboliseerd werd door de 10 kronen. Later worden het 10 horens zonder kronen, m.a.w. het waren geen rijken meer, maar wel zelfstandige staten. In Daniel wordt het totale rijksgebied van het West Romeinse rijk voorgesteld door 10 tenen. We weten dat Europa uit meer dan 10 landen bestaat, maar we begrijpen ook dat de grenzen in de loop der eeuwen steeds weer zijn verschoven, door allianties, door huwelijken en bondgenootschappen. Maar het is hetzelfde gebied dat eens tot het Romeinse rijk behoorde.

Het Oost Romeinse rijk heeft in de kerkgeschiedenis weinig betekenis gehad. Dat deel is later door de Turken overgenomen, die op een gegeven moment ook het westelijk deel dreigden te annexeren, toen Turkijke het politieke toneel in Europa domineerde. Dit deed Uriah in zijn tijd de (verkeerde) conclusie trekken, dat Turkije het ‘zeebeest’ van Openbaring 13 zou zijn.

Johannes ziet dat één van de 7 koppen (heuvels, bestuursvormen) dodelijk gewond raakt: de paus wordt in 1798 door Frankrijk gestript van zijn kerkelijke èn politieke macht. Voor ongeveer 2 jaar heeft de Roomse kerk als koninkrijk niet bestaan – Napoleon riep Rome, inclusief Vaticaanstad uit tot een republiek. De toenmalige paus – Pius VI – werd gevangengenomen en stierf in ballingschap in Ravenna. Twee jaar later staat Napoleon toe dat er een nieuwe paus gekozen wordt – Pius VII. Deze wordt echter totaal gestript van zijn oorspronkelijke bevoegdheden en macht.

Op 15 juli 1801 werden de vertegenwoordigers van de paus en van de Franse regering het eens over een verdrag - Le Concordat. Dit verdrag trad op 18 april 1802 in werking. Het hield o.a. in dat de bisschoppen door het Franse staatshoofd werden benoemd en niet door de paus, de paus mocht hun benoeming alleen maar bevestigen; de bisschoppen moesten een eed van trouw aan de staat zweren; ze mochten pastors aanstellen, maar alleen als de kandidaten door de staat waren goedgekeurd; de kerk deed afstand van al haar goederen. De geestelijken werden door de staat betaald. Zondag werd aangewezen als aanbiddingsdag. Er bestond toen een 7 daagse week naast de revolutionaire 10 daagse week. Kortom: de katholieke kerk werd de Franse staatskerk. In die tijd had Frankrijk het voor het zeggen in het grootste deel van Europa.

Deze paus had op godsdienstig en politiek niveau dus niets meer te vertellen in Europa. Hij mocht alleen koning zijn over zijn kerkrijkje Vaticaanstad, maar voerde geen religieuze heerschappij meer over de koningen van Europa (de 10 staten). Maar deze “wond” herstelde zich langzaam, totdat Mussolini in 1929 de paus zijn Vaticaanstad teruggeeft (Verdrag der Lateranen) en daarmee zijn politieke macht herstelde – de ”dodelijke wond” was genezen. De paus was weer koning in Rome. Hiermee werd de 7e “bestuursvorm” tegelijkertijd ook de 8e (Openb.17:10) en langzaamaan herstelde Rome zich tot de wereldwijde politieke-religieuze macht die het nu is, officieel lid van de VN en speciale adviseur van de VN Veiligheidsraad. Er wordt geen oorlog gevoerd, of de paus wordt geraadpleegd. De hele wereld is sinds 2015 verenigd rondom het Klimaatverdrag van Parijs, een initiatief van paus Franciscus, gebaseerd op zijn encycliek Laudato Sií (juni 2015); en sinds kort (oktober 2020) wordt de wereld op sociaal gebied verenigd rondom zijn laatste encycliek Fratelli Tutti.

Als we de profetieën van Daniel 8, Openbaring 12 ,13 en 17 willen begrijpen, dan is het heel belangrijk in te zien dat de Rooms-Katholieke kerk, profetisch gezien het verlengstuk is van het (heidens) Romeinse rijk. De RKK is ontstaan uit Rome en maakt onderdeel uit van Rome, is een voortzetting van Rome – de rode draak. Scharlakenrood is de hoofdkleur van de RKK – de kleur van de kardinalen en de paus.

De RKK, die zetelt in Rome, is 'de grote stad' van waaruit het de koningen der aarde regeert. Net zoals we ‘Washington’ zeggen als we de regering van de VS bedoelen, of “Den Haag’ als we de regering van Nederland bedoelen.

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry