Gods uitdaging 1

posted 2 nov 2014
De Bijbel is een heel bijzonder boek; Wel meer dan 3500 jaar oud en toch staan er zoveel zaken in die van toepassing zijn op ons leven vandaag in de 21e eeuw. Onvoorstelbaar!?

In de Bijbel heeft God aan de mens uitgelegd wat Zijn plan is. Als we twijfelen aan wat in de Bijbel staat, als we zeggen dat het een onbegrijpelijk boek is, dan zeggen we eigenlijk dat God een leugenaar is. Want Hij zegt: “in dat boek leer je Mij begrijpen en leer je jezelf en de wereld om je heen begrijpen.” Maar als we zeggen: dat kan niet, of we zeggen ik vul het lekker zelf in, dan maken we God tot een leugenaar of overbodig in ons leven. Want wij zeggen dan dat wij wijzer zijn dan Hij en dat wij het allemaal lekker zelf kunnen bepalen.

Er zijn ook veel mensen die denken dat de Bijbel gewoon een verhalenboek is of een boek met alleen maar vervelende regels van dingen die je niet mag doen van God. Maar ook dat is niet waar.

Maar als je nog nooit van God gehoord hebt, of nog nooit eraan hebt gedacht om rekening met Hem te houden, nog nooit over Hem geleerd bent, zelfs nog nooit in de Bijbel gelezen hebt, hoe weet je nou dat Hij bestaat en dat de Bijbel Zijn boek voor ons is?

Laat me het jou proberen uit te leggen.
Stel er is een wedstrijd der goden. De god die echt is, moet zich bewijzen. Wie zou voor jou de ware god zijn? M.a.w. wat zou hij moeten doen om jou te overtuigen? Welke macht zou hij moeten tonen?

* Vuur uit de hemel laten regenen?
De Bijbel zegt dat satan dat ook zal doen en mensen zullen in verwarring raken. God heeft het meerdere keren gedaan, en toch waren er mensen die niet overtuigd raakten.

* Een droge weg door de zee maken voor een volk van zeker 3 miljoen, dat op de vlucht was voor een heel leger dat hen op de hielen zat?
Vissen zwommen aan weerskanten in de muren van water als in een aquarium. Ik zie de oogjes van de kinderen voor me! Ze liepen op de bodem van de zee en er lag geen drupje modder! En toch hebben ze daarna 40 jaar lang gemopperd!

* Zieken weer gezond maken?
Jezus heeft zelfs duivelen uitgedreven en dode mensen opgewekt. Sommige mensen reageerden laconiek: “O, Hij doet het met de macht van de duivel,” zeiden ze. Hoe knettergek moet de duivel wel niet zijn dat hij zijn eigen macht gebruikt om mensen uit zijn macht te bevrijden!

* Een God moet schepper zijn?
Inderdaad, maar dat is nauwelijks een daad die voor onze ogen kan plaatsvinden, is het niet? Dat moet je geloven, net als hoe evolutionisten geloven dat er geen schepping is geweest. Ook zij weten het niet zeker…

* Ja, maar mensen veranderen!
Een concentratiekampbeul wordt een berouwvolle christen en een moordenaar bekeert zich in de gevangenis. Mensen zijn heel sceptisch als ze zulke verhalen horen en daarom maken deze verhalen maar weinig indruk. We geloven niet dat mensen totaal kunnen veranderen en al helemaal niet dat God daar het handje in heeft.

* God moet de toekomst kunnen voorspellen.
Zo precies, dat alle details uitkomen. Erwin Krol voorspelt het weer van de komende week, is het niet? Maar hij zit er ook heel vaak naast! De horoscoop in de krant is zo vaag dat het altijd klopt. En de mediums en astrologen kunnen alleen in het verleden kijken, ze kunnen je alleen over je dode opa vertellen – althans dat zeggen ze…

Dus,
welke uitdaging zullen we de goden geven, in onze wedstrijd?
Weet je wel dat God deze uitdaging met de goden is aangegaan? Het staat beschreven in het Bijbelboek Jesaja, de hoofdstukken 44, 45 en 46.

OPDRACHT: lees deze hoofdstukken eens door. Best komisch.

Ik pik er zomaar een paar verzen uit. God roept om een waardige tegenstander:
  • 44:6-8 - “Wie is als Ik. Kom roep het uit! Verkondig het, leg het Mij voor.. wat er in de toekomst gebeuren zal. Er is geen andere als Ik!”
  • 45:11,21 – “Vraag Mij naar toekomstige dingen. Ik weet het, want Ik heb alles gemaakt…. Wie heeft van ouds , overlang verkondigd?” Wie durft?
  • 46:5,10,11,12 – “Met wie wil je God vergelijken?” … Ik verkondig de afloop van den beginne en van ouds wat nog niet is gebeurd. Ik heb het ontworpen en Ik breng het ook in vervulling.”

Okay…. Laat God zich dan eerst bewijzen, niet?
Laat Hem deze test ondergaan, dan zullen we wel zien!

Maar even eerst terug naar vandaag 
Stel, iemand voorspelt je wat er in de krant van overmorgen staat. Alle details, tot de overlijdensberichten aan toe. En overmorgen weet je dat je de krant eergisteren al gelezen hebt!

Vervolgens voorspelt hij je wat er gaat gebeuren, vandaag precies over een week. En ook dat komt uit!

Vervolgens voorspelt hij je de komende 2 jaar van je leven. Maand na maand, met al de kleine details.
Al na een paar maanden, hooguit een jaar, geef je het op, niet waar!
Je wordt een volgeling! Deze persoon is in een woord GEWELDIG.

God weet dat we rationele wezens zijn. Hij heeft ons zelf zo gemaakt. Hij wil niet dat wij, zonder kritisch naar de bewijzen te kijken, Jan Alleman navolgen. Daarom geeft Hij ons rationele bewijzen voor Zijn bestaan en Hij bevestigt daarmee Zijn betrouwbaarheid en de betrouwbaarheid van het verslag dat Hij voor ons heeft laten opschrijven, door wel 40 schrijvers uit alle lagen van de bevolking, koningen en bedelaars, herders en boeren, hooggeleerde mensen en klaplopers, is de Bijbel.

Ho, ho, hoor ik je zeggen: maar dat is geen echt bewijs!
Wacht even, laat me uitpraten. In de Bijbel hoef je echt niet alleen te geloven. De Bijbel staat bol van bewijzen, wijsheid en waarschuwende voorspellingen over wat er met mensen gaat gebeuren en tijdsprofetieën, die God gegeven heeft aan boodschappers, om die aan Zijn volk te vertellen of om ze op te schrijven. En die voorspellingen worden in onze menselijke Geschiedenis bewezen. Buiten-Bijbels bewijs. Maar we moeten wel eerst weten waar we bewijs voor zoeken, niet. In de Bijbel vinden we de gebeurtenissen beschreven en in onze geschiedenis vinden we het bewijs. Tenzij je gelooft natuurlijk dat de Bijbel een kunstige vervalsing is, die geschreven is NADAT de gebeurtenissen in de geschiedenis hebben plaatsgevonden. Maar dan heeft iemand in het schrijven van de Bijbel een sterk staaltje schrijverskunst verricht en heeft die persoon uitzonderlijk inzicht gehad in het analyseren van de geschiedenis. Er zijn weinig echte wetenschappers die dat durven beweren.

Ik wil een paar bijzondere tijdsprofetieën bespreken – over zaken die in de toekomstige tijd zouden plaatsvinden (in tegenstelling tot profetieën die gaan over wat individuele mensen zouden doen of wat hen zou overkomen).

Als we in de geschiedenisboeken duiken, dan zien we dat deze tijdsprofetieën l e t t e r l i j k in vervulling zijn gegaan.

Een van de mooiste voorspellingen in de Bijbel is van God, die tegen een stokoude man zegt: “Abraham, over precies een jaar heb je een zoon.” Stel je voor een 100-jarige met een 90-jarige vrouw. Abraham was 99, zijn vrouw 89. Stel je voor! Zowel Abraham als zijn vrouw moesten lachen, toen ze het hoorden (Genesis 17:15-17 en Genesis 18:13-15) en ik moet bekennen dat ik ook moest glimlachen toen ik het voor het eerst las. Maar een jaar later lachten ze anders!

De opmerkelijke voorspelling over Tyrus
“Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik wil aan u, o Tyrus! en Ik zal vele heidenen tegen u doen opkomen, alsof Ik de zee met haar golven deed opkomen. Die zullen de muren van Tyrus verderven, en haar torens afbreken; ja, Ik zal haar stof van haar wegvagen, en zal haar tot een gladde steenrots maken. Zij zal in het midden der zee zijn tot uitspreiding van netten; want Ik heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE…Ik zal Nebukadrezar, den koning van Babel, den koning der koningen, van het noorden, tegen Tyrus brengen…En zij zullen uw vermogen roven, en uw koopmanswaren plunderen, en uw muren afbreken, en uw kostelijke huizen omwerpen; en uw stenen, en uw hout, en uw stof zullen zij in het midden der wateren werpen…Ik zal u maken tot een gladde steenrots; gij zult zijn tot uitspreiding der netten, gij zult niet meer gebouwd worden; want Ik, de HEERE, heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE" (Ezechiël 26:3-14)

Deze tekst werd door de profeet Ezechiël in 590-570 BC geschreven. Ezechiël was een tijdgenoot van Daniël en werd naar Babylonië verbannen in 597 BC (acht jaar na Daniël). Hij noemt Daniël drie maal in zijn boek (Ezechiël 14:14, 14:20 en 28:30).

TyrusEzechiël profeteert over de stad Tyrus dat:
  • Nebukadnezar de stad zal veroveren.
  • Andere naties hieraan zullen deelnemen.
  • De grond van de stad glad gemaakt zal worden als een kale rots.
  • Het een plaats zal worden waar visnetten worden uitgespreid.
  • De stenen en het hout van de stad in de zee gestort zullen worden.
  • De oude stad Tyrus nooit meer herbouwd zou worden.

Tyrus was een stad aan de noordkust van Palestina, een gebied dat toebehoorde aan de Feniciërs, een machtig en gevreesd zeevolk (de koning van Tyrus leverde Salomo hout voor het bouwen van de tempel). In 586 BC begon de koning van Babylonië, Nebukadnezar, het beleg van de stad. Dit beleg duurde uiteindelijk 13 jaar. Toen Nebukadnezar in 573 BC eindelijk de stad veroverde ontdekte hij dat de Feniciërs alles van waarde naar een eiland ongeveer 1 kilometer voor de kust hadden gebracht. De Babyloniërs hadden geen zeevloot en konden het eiland niet veroveren.
Dus ondanks de verovering van de stad hadden de Feniciërs het beleg gewonnen. De verovering van de stad door Nebukadnezar vervulde nochtans het eerste deel van Ezechiël profetie.

Toen Ezechiël dit schreef was Nebukadnezar reeds een erkende wereldheerser, dus we zouden kunnen zeggen dat een slimme politiek analyticus gemakkelijk had kunnen voorzien dat dit zou gebeuren. Je zou zelfs kunnen beweren dat de profetie door de Babyloniërs zelf was geschreven tijdens het beleg van Tyrus.

Merk echter op dat, hoewel Nebukadnezar de stad veroverde, hij deze niet verwoeste zoals Ezechiël had voorspeld. Maar bijna 250 jaar later, in 332 BC, vervulde Alexander de Grote het resterende deel van de profetie. Alexander was bezorgd dat de zeevloot van Tyrus tegen zijn vaderland zou kunnen uitvaren en daarom besloot hij de Feniciërs vleugellam te maken. Hij bereikte Tyrus, nu een eilandstad voor de kust, en net als Nebukadnezar eerder had ervaren, was deze stad niet te veroveren.
Alexander legde zich erop toe om eerst de omringende kuststeden te veroveren en hun schepen in beslag te nemen. Maar zelfs met deze gecombineerde oorlogsbodems kon hij Tyrus niet innemen.

Wat hij toen deed staat te boek als een van de sterke staaltjes die hem de naam de Grote opleverden: hij besloot een weg van het vaste land naar het eiland te bouwen door het puin van de oude stad in de zee te storten en zodoende een landbrug te maken (zie plaatje op de vorige pagina). Dit project zorgde ervoor dat de bodem van de oude stad zo glad geschraapt werd als een kale rots om aan het benodigde materiaal voor de landbrug te komen.
Zeven maanden later was Alexander, door een gecombineerde aanval van zijn leger over de landbrug, ondersteund door zijn vloot, in staat Tyrus te veroveren.

De kale rots van de reeds eerder verlaten stad op het vaste land, wordt tot op de dag van vandaag door vissers gebruikt, om er hun netten op uit te spreiden, precies zoals de profeet in opdracht van God had voorspeld.

De Amerikaanse wiskundige professor Peter W. Stoner berekende de kans dat Ezechiël op basis van puur toeval deze gedetailleerde voorspelling correct had kunnen maken. Zijn voorzichtige berekeningen schatten deze kans 1 op 75.000.000 (1 gedeeld door 75 miljoen).

De aller spannendste voorspelling in de Bijbel
In de Bijbel heb je één grote tijdsprofetie, die de langste periode in de menselijke geschiedenis beslaat. Het gaat over een wrede, heidense koning, die in een wonderlijke droom, de loop van de gehele menselijke geschiedenis voorbij heeft zien komen, en deze profetie is nu, al 2600 jaar, nog steeds actueel! God gaf hem die droom en we kunnen elke gebeurtenis verifiëren in onze eigen geschiedenisboeken! Het klopt als een bus! We vinden deze profetie in het Bijbelboek Daniel.
OPDRACHT: Pak dit hoofdstuk er even bij. Lees Daniel 2.

Daniel 2Er zouden 4 wereldkoninkrijken op aarde zijn en daarna een verdeeld rijk, dat als los zand aan elkaar hangt, en daarna zal God zijn eigen eeuwigdurende Koninkrijk oprichten, dat alle andere wereldrijken zal stukslaan en “opslokken”.

Dezelfde profetie wordt in het Bijbelboek Daniel wel vijf keer verteld (2,7,8,9,10-12). Iedere keer worden meer details ingevuld.
In hoofdstuk 8:20 worden de koninkrijken, die zouden volgen op het rijk van Nebukadnessar bij naam genoemd, dus we hoeven niet te raden: Babel, Meden en Perzen, Griekenland, Romeinen, en dat zal overgaan in verdeeld rijk van verschillende landen en een kerk-staatrijk zal zijn, waarvan de machthebber de hele wereld zal dicteren. De geschiedenis bevestigt dit feilloos.

De historische Jezus
Vier je kerstfeest? Wat is de betekenis van kerstfeest? Heeft Jezus werkelijk geleefd, denk je? Wist je dat Zijn geboorte, taak, dood en opstanding – in dit Bijbelboek zijn voorspeld en dat elke voorspelling precies zo is uitgekomen zoals het was voorspeld? Wist je dat de Joodse geleerden wisten dat Hij niet zomaar iemand kon zijn? Waar haalden ze het uit, denk je?

Wist je dat er meer dan 450 profetieën over Jezus als de Messias, in het Oude Testament staan? Geleerde mensen hebben onderzoek gedaan en hebben bevestigd dat al deze voorspellingen uitgekomen zijn.

Het is deze profetie die de wijzen uit het Oosten hebben bestudeerd, waardoor ze wisten dat een Koning geboren was en daarom gingen ze op reis; Matteus 2:1-3.
Het is dezelfde profetie in combinatie met de voorspelling in Jeremia 31:15-17 en Micha 5:1 die de schriftgeleerden gebruikten om koning Herodus te vertellen dat die Koning in Bethlehem geboren zou worden. Daarop vermoorde Herodus vermoorde alle kleine jongetjes tot 3 jaar oud in Bethlehem, naar de berekening die hij had gemaakt uit de woorden van de wijzen (Matteus 2:4-7).

In het boek Daniel staat de mooiste en meest accurate profetie over Jezus: Daniel 9. Zoek het eens op! Het is deze profetie, die ons precies vertelt wanneer, in welk jaar, de Messias gedoopt zou worden, wanneer, in welk jaar, Hij gekruisigd zou worden en wanneer, in welk jaar, de Joden Stefanus, de eerste christenmartelaar, zouden stenigen.

Het leest als een spannend boek, maar zelfs beter, omdat alles precies zo is gebeurd zoals God aan de profeet Daniel had bekendgemaakt.
Daar is de Da Vinci Code maar een prulboekje bij!
Deze bewijzen geven mij hoop – dat de profetieën die nu nog niet zijn vervuld, ook tot vervulling zullen komen.

Twijfel je nog? Dat kan.
Want dit is allemaal verleden tijd, toch? Je wilt weten of er ook profetieën zijn over onze tijd? Okay.

Daarom ga ik in deel 2 een stap verder.
Zie: Gods uitdaging 2
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry