adventmedia knop ned bijbelstudiesite buton

Open Letter to the EC of the NUC

 

Also addressed to all local church boards (by their secretaries, insofar email addresses are known to us), and active, serving ministers.

Groningen, August 1, 2016

Dear Executive Committee (in copy to other recipients),

We wish to write to each one of you personally and in plain sight, that there would be no misunderstanding.

The Members Manifest is over. The Manifest website is, as we have announced earlier, closed as of today.
Everyone who expresses him- of herself about the members Manifest is doing that on its own account. This is a personal right.

As representatives we urge you, by this letter, to do all to respect and protect the privacy of the signers, by erasing their names from your administrative systems.
To be more specific, we implore you to destroy the signature’s lists that were send to you together with the member’s request for the Special Constituency Meeting – you don’t need them anymore, they serve absolutely no purpose.
We feel confident, that you will not keep any record whatsoever and that you will see to it that no person or member will be confronted with measures of any kind, because she/he has expressed her/his opinion in the Members Manifest process.

Attached you’ll find the Document of Concerns (DUTCH), in which the many concerns of individual members has been brought together, besides the four mentioned in the Member’s Manifest. These are personal expressions of the inner feelings of members in the Netherlands. Maybe it can be of value to you.

With regards,
and wishes for God's blessings, 

The representatives of the Members Manifest NUC,

Colvin Overdiep, Benito en Ingrid Wijngaarde, Daniel Klop (with this our task is over)

Open brief Algemeen Kerkbestuur NUCread-in-english

Tevens gericht aan alle gemeentebesturen (via secretarissen, voor zover emailadres bekend) en predikanten in actieve dienst.

Groningen, 1 augustus 2016

Geacht Algemeen Kerkbestuur (In afschrift naar andere geadresseerden),

Wij wensen u allen zichtbaar persoonlijk aan te schrijven, zodat er geen misverstand ontstaat.

Het ledenmanifest is afgelopen. De Manifest-website is, zoals eerder aangekondigd, vanaf heden gesloten.
Iedereen die zich na vandaag uit over het Ledenmanifest, doet dat op eigen verantwoordelijkheid. Dat is een persoonlijk recht.

Als vertegenwoordigers dringen wij, via deze brief, er bij u op aan alles te doen om de privacy van de ondertekenaars te respecteren en te beschermen door hun namen uit uw administratieve systemen te verwijderen.
Om specifieker te zijn, verzoeken wij u met klem de handtekeningenlijsten bij het ledenverzoek voor het buitengewoon congres te vernietigen - u hebt ze niet meer nodig, voor geen enkel doel.
Wij spreken het vertrouwen uit, dat u op geen enkele manier een record zult bijhouden en dat u erop toe zult zien dat niet een persoon of lid geconfronteerd zal worden met maatregelen, omdat hij/zij zijn/haar zorgen in het ledenmanifestproces heeft geuit.

Bijgevoegd, vindt u Het Zorgendocument: de bundeling van de zorgen, die individuele leden hebben ingebracht, naast de vier die in het Ledenmanifest zijn genoemd. Deze zorgen zijn persoonlijke uitingen van hoe individuele leden zich voelen in de kerk in Nederland. Misschien kunt u er iets mee.

Met vriendelijke groet,
en u Gods zegen toewensend, 

de vertegenwoordigers van het ledenmanifest,

Colvin Overdiep, Benito en Ingrid Wijngaarde, Daniel Klop (hiermee is onze taak volbracht)

Woorden van bezinning.. Thoughtful Words ....

In English and in Dutch (below) A few citations that are meant for us too. INDIVIDUALLY. Enkele citaten die ook voor ons bedoeld zijn. Ieder PERSOONLIJK.

Lees meer...

buton4Een Veilige Kerk 3

OVER “ALFABETMENSEN” EN EEN VEILIGE KERK. Deel 3

Ezechiel 22: 30. Ik zocht onder hen een man die een muur bouwde en tegenover mij in de bres ging staan voor het land, opdat ik het niet verderven mocht; maar ik vond er geen.
Wilt u, de man zijn die God zoekt? Neem dan als voorbeeld Ezechiel.

Ezechiel 2: 3-7
3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind! Ik zend u tot de kinderen Israels, tot de rebellerende volken, die tegen Mij gerebelleerd hebben; zij en hun vaderen hebben overtreden tegen Mij tot op deze huidige dag.
4 En deze kinderen zijn hard van aangezicht, en stijf van hart; Ik zend u tot hen, en gij zult tot hen zeggen: Zo zegt de Heere HEERE!
5 En zij, hetzij dat zij het horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen (want zij zijn een wederspannig huis), zo zullen zij weten, dat een profeet in het midden van hen geweest is.
6 En gij, mensenkind! vrees niet voor hen, en vrees niet voor hun woorden, hoewel wederwilligen en doornen bij u zijn, en gij bij schorpioenen woont; vrees voor hun woorden niet, en ontzet u niet voor hun aangezicht, want zij zijn een wederspannig huis.
7 Maar gij zult Mijn woorden tot hen spreken, hetzij dat zij horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen; want zij zijn wederspannig.
8 Doch gij, mensenkind, hoor hetgeen Ik tot u spreek; wees gij niet wederspannig, gelijk dat wederspannig huis; open uw mond, en eet, wat Ik u geef.

Let op deze laatste zin.Heel erg belangrijk.” Eet wat God geeft!”
Welke les kunnen wij uit deze teksten leren?

God roept Ezechiel op om zendingswerk te gaan doen. Hij moest zijn eigen volk evangeliseren. God maakt tevoren bekend dat ondanks zijn beste inspanningen het volk niet naar hem zou luisteren. Waarom vraagt God Ezechiel toch om zijn volk te evangeliseren als het op voorhand onmogelijk is.

Ten eerste: In Ezechiel’s geval is God meer bezig met Ezechiel’s gehoorzaamheid aan de oproep. Hij dringt erop aan bij Ezechiel. wees gij niet wederspannig, gelijk dat wederspannig huis. God verlangt dat Zijn volk getrouw moet zijn in het delen van hun geloof ongeacht het resultaat. Maar ze moeten eerst eten wat God geeft. Wat God geeft is zuiver, heilig, goed, volledig, betrouwbaar, ongemengd en vrij van menselijke waarden en ideeën.

Ten tweede: het success van evangelisatie ligt niet bij ons. Sommige van de beste preken vallen aan dove man’s oren en sommige van de slechtste preken leveren meer bekeringen op. Want zij eten wat God niet heeft gegeven en voelen zich op hun gemak en veilig. Ze wanen zich een veilige plek. Een plek waar alles mag , iedereen voelt zich op zijn gemak en iedereen zwijgt om de eenheid te bewaren.

De tegenwoordigheid en de kracht van God’s geest, maken het verschil. De Geest werkt om de waarheid te behouden en daarvoor overtuigt Hij ons van de waarheid. Hij zorgt voor eenheid gebaseerd op de waarheid.

De mensheid is begonnen met een bruidegom (Adam) en een bruid (Eva).
Dit huwelijk moest produceren zodat zij de aarde konden vervullen.
De mensheid eindigt weer met een bruid en een bruidegom. Ook dit huwelijk moet produceren. Ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen. Hier is stilstand geen optie. Het is produceren of verloren gaan.
Deze bruid is de gemeente van de levende God en Christus is de bruidegom.
Elk christelijk huwelijk hier op aarde moet een beeld zijn van dit hemels huwelijk. Een bruid en een bruidegom. Alles wat van deze orde afwijkt is zonde.
Jes 62:5 Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen U trouwen; en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn.

Een jongeling trouwt een jonkvrouw. Zo is het altijd geweest. Kain nam een vrouw en dat betekende, hij huwde een vrouw. Dat er niet bij staat gehuwd betekent niet dat zij gewoon een vrouw namen en samen gingen wonen. Het huwelijk stond hoog bij de oude volkeren. Er was altijd een huwelijks ceremonie. Iedereen moest weten dat twee mensen in die gemeenschap getrouwd waren en dus bij elkaar hoorden.
Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En die twee zullen een zijn. (Gen 2: 24) Er staat niet een vrouw aankleven, maar zijn vrouw aankleven omdat zij uit de man genomen is. Dus de kleving ontstaat na het huwelijk. Na het huwelijk komt dan die erkenning van dit is vlees van mijn vlees en been van mijn been
Volgens de orde van God kan een vrouw dus nooit kleven aan vrouw noch een man aan een man. Als dat gebeurt, is het tegen God’s orde.
Dit is een duidelijke orde waarvan niet afgeweken kan worden. Zo is het altijd geweest, zo zal het nog zijn tot de uiteindelijke vereniging van hemelse de Bruidegom (Christus) en Zijn aardse bruid (de gemeente van de levende God. Elke andere orde is het werk van de vijand. De onkruid heeft hij gezaaid toen de mens sliep. Wordt wakker broeders en zusters anders zal Satan onkruid blijven zaaien om de tarwe te overwoekeren. Echter, zal het hem niet lukken.
Hij is de god van deze wereld dus moet de wereld maar dealen met zijn orde. Wij als geroepen kinderen van God houden ons verre af van deze ontwikkelingen ondanks satan een ieder bij wil betrekken. Dat is zijn strategie. Iedereen moet zich commiteren aan zijn zaak.
Als enkele van de (LHBTI) God’s orde kunnen respecteren en zich houden aan de Bijbelse principes (die zijn er ook), dan kan de rest het ook. Daar ben ik van overtuigd. En ik ben God dankbaar voor die enkele die getuigenis geven dat hun geaardheid hen niet weerhoudt om God te dienen naar Bijbelse maatstaven.
Maar wie God’s orde naar zijn hand wil zetten, zal zich altijd ongemakkelijk en onveilig voelen want het woord van God is een tweesnijdend zwaard. We dienen de God van de kerk en niet de kerk van God.

De kerk van God kunnen we manipuleren om ons veilig te voelen maar de God van de kerk niet.
We kunnen ons veilig voelen in de kerk van God. Zullen wij ons ook veilig voelen bij de komst van de God van de kerk? Wie zal bestaan? Een ieder die door Christus heeft overwonnen over de zonde en de wereld. In de kerk is niemand veilig maar bij Jezus wel. Waarom moet de kerk terwille van een bepaalde groep ineens een veilige kerk worden? Is de kerk eerder onveilig geweest? Draait de kerk nu om een bepaalde groep? Waarom moeten wij de wereld volgen?
De aanwezigheid van zonde heeft scheiding gebracht tussen God en Zijn schepselen. De afwezigheid van zonde in al zijn vormen, zal ze weer herenigen. Geaardheid maakt zonde nooit minder zondig. Zonde kan wel geaardheid zondig maken.
Mijn broeders en zusters, kiezen wij voor de Nieuwe Wereldorde of voor de eeuwigdurende orde van God?

Wie ore heeft die hore wat de Geest zegt!


Een Veilige Kerk 2

OVER “ALFABETMENSEN” EN EEN VEILIGE KERK. Deel 2
Door de Geest weten wij dat alles wat van God’s orde afwijkt, zonde is. Ieder ware kind van God moet zich daarvan bewust zijn. Het is de genade van God dat ons allemaal instaat stelt te groeien naar het beeld van God. De zonde heeft zo verschrikkelijk aan dat beeld geknaagd dat Christus naar deze aarde moest komen om dat beeld weer te herstellen. Naar dat ene beeld moeten wij allemaal streven om terug te keren naar de orde van God of zoals God het geordend wil zien.

De mensheid is begonnen met een bruid (Eva) en een bruidegom (Adam). En de orde van God was: “Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt...
Het resultaat zou zijn: “en vervultde aarde, en onderwerpt haar”.....

Let op de woorden: vruchtbaar, vermenigvuldigen, vervullen en onderwerpen.
Door de zonde heeft de mens de aarde niet langer kunnen onderwerpen. Maar als wij de zonde overwinnen door het bloed van Christus zullen wij de aarde weer onderwerpen.

Ook bij de dieren bestond deze orde. (Gen 1: 22) “Zijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de wateren in de zeeen;”
Alles wat van deze orde afwijkt, komt door de zonde. Hoe vervelend het ook mag klinken. Het resultaat staat ons duidelijk en helder voor ogen. Velen weigeren het te accepteren vanwege maatschappelijke druk dat toeneemt.

Zonder productie zou de aarde leeg hebben gestaan. Om te produceren is er zowel een producent (de man) als een consument (de vrouw) nodig. Beide moeten dan vruchtbaar zijn. Ware het niet door de zonde, zou de mens altijd vruchtbaar zijn gebleven. Door de zonde zijn variatiesin vruchtbaarheid, productiecapaciteit, of afwezigheid daarvan en mutatie in productiefactoren opgetreden. Zelfs de producent-consument verhouding is verstoord.

Zijn we ons bewust van de macht van satan.?

Job was een gezond mens. God gaf satan de vrije hand en hij bracht mutaties tot stand in het systeem van Job waardoor Job zo verschrikkelijk ziek werd. Hier het bewijs wat satan allemaal in de mens tot stand kan brengen, hetzij door mutaties of genetische manipulatie. Hij is duidelijk instaat de mens die God geschapen heeft naar zijn beeld, te doen ontaarden. De manlijke attributen van de man muteren naar de vrouw en omgekeerd. Dit is niet het werk van God’s hand.

Christus is gekomen naar deze aarde om de orde van God totaal te herstellen. Satan krijgt bij de komst van de Heer nooit meer toegang tot het menselijk systeem.
Daarom kan en mag nooit afgeweken worden van deze orde ook niet in onze maatschappij. Afwijking van deze orde leidt tot vernietiging. Er moet geproduceerd worden anders blijft geen enkel bedrijf of maatschappij stand houden. Daarom is de openbaring van Jezus Christus een vast staand feit die ons terug moet brengen naar vaststaande orden. Alles wat afwijkt van God’s orde, wordt door God’s wet veroordeeld omdat de wet ons oproept om volmaakt te zijn. Niet uit eigen kracht natuurlijk. Wij worden constant door die wet veroordeeld en daar vloeit uit voort het ongemak dat een gevoel van onveiligheid geeft.

Satan ondermijnt God’s orde. Hij wil God’s schepping totaal vernietigen en hij weet dat die tijd komt die ook zijn einde zal betekenen. 1000 jaar zal hij van die vernietiging kunnen genieten. Voordat die tijd komt wil hij God zoveel mogelijk tarten door in de gemeente van de levende God zijn orde in te voeren. Satan’s orde is God’s orde ondermijnen zodat er stilstand optreed dat leidt tot achteruitgang en tenslotte tot vernietiging. Daarvoor heeft Satan pionnen nodig. Pionnen om zijn orde te propageren en waar mogelijk met dwang in te voeren. Iedereen moet zich dan commiteren aan zijn plannen. Dit alles onder het mom van “een veilige kerk.” Vergeet niet! De goede en mooie plannen van satan hebben altijd een addertje onder het gras dat spoedig uitgroeit tot een boa of wurgslang. We zijn gewaarschuwd!
Wie zich niet commiteert aan de veilige kerk, maakt de kerk onveilg. De weg is hier geopend voor maatregelen. Vervolging in het klein?

God vraagt niemand om zich te commiteren maar eerst wil Hij dat wij nu in deze tijd vrijwillig een keuze tussen licht en duisternis maken en dan ons te commiteren aan die keuze. Geen dwang van boven. Zo werkt God’s orde. Afwijken daarvan is zonde. Het is deze zonde die het Beest fataal zal worden. Willen wij die richting opgaan in God’s gemeente?

Satan’s veilige kerk wordt opvallend in het woord van God als volgt beschreven:
Ezechiël 22: 26, 28,30
26 Haar priesters doen Mijn wet geweld aan, en zij ontheiligen Mijn heilige dingen; tussen het heilige en het onheilige maken zij geen onderscheid, en het verschil tussen het onreine en reine geven zij niet te kennen; ja, Ik word in het midden van hen ontheiligd.
28 Haar profeten pleisterden voor hen met loze kalk, door valse gezichten te hebben en hun leugenachtige godsspraken te verkondigen, zeggend: Zo spreekt de Heere God! terwijl de Heer niet gesproken had.

Dit is het beeld van de veilige kerk van Satan. Iedereen voelt zich op zijn gemak. De liefde van God heerst alom. Niemand wil gewaarschuwd worden en niemand mag waarschuwen want alles is veilig. Er is gebrek aan niets. Er is eenheid. Vrede, vrede zonder gevaar.

Maar wat doet God wanneer Zijn gemeente zich in zo een situatie bevind.

Ezechiel 22: 30. Ik zocht onder hen een man die een muur bouwde (vastigheid, pilaar) en tegenover mij in de bres ging staan (commiteren) voor het land, opdat ik het niet verderven mocht; maar ik vond er geen.
Is er onder ons ook geen man te vinden? God behoedde ons!
God is niet op zoek naar velen, maar naar een man die een muur wil bouwen die nooit zal omvallen (vastigheid, pilaar) en in de bres springt. Iemand die ervoor kiest (commiteert)zijn mond open te doen en te waarschuwen. Maar hij vond er geen. Is dit geen triest gezicht? Herhaalt de geschiedenis van God’s volk zich onder ons? Gelukkig zijn er zevenduizend die zich niet zullen buigen.

Wilt u tot de zevenduizend man behoren? Die zevenduizendmannen beginnen bij een man. Zorg dat u niet de man bent buiten de zevenduizend. Zeven is getal der verlossing, waarin de gedachte van volkomenheid ligt opgesloten. Daarom begint God te zoeken naar een man. Een getrouwe maakt meer getrouwen. God begon ook met Abraham.
Als u dit leest, nodigt God u uit om deze man of vrouw te zijn. Er is geen neutraliteit. “Wie niet voor mij is, is tegen mij.” Maak mijn volk zijn zonden bekend
God waarschuwt ons voor de dingen die Zijn kerk bedreigen of zullen bedreigen. Het veiligheidsgevoel is ook een van die bedreigingen. Daarom is het creeren van een veilige kerk geen optie. Alles wat erbij gehaald wordt om die veilige kerk te creeren is een creatie van de wereld. Het moet ons niet bevreemden dat de wereld Raad van Kerken dit propageert. Er zit meer wereld in dan God in die Raad. Daarom hebben wij geen toenadering te zoeken.Heb de wereld niet lief nog hetgeen in de wereld is.” De gemeente van de levende God heeft de Raad van de Godheid. Daarom is ieder gelovige gedoopt in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Alleen daar zoekt de gemeente van de levende God raad.

Johannes 16: 13-15
13 Maar wanneer hij gekomen is, de Geest van de waarheid, zal hij u in de hele waarheid leiden; want hij zal uit zichzelf niet spreken, maar alles wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen.
14 Hij zal Mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen.
15 Alles wat de Vader heeft, is het mijne; daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne neemt en het u zal verkondigen.

Deze raad is dagelijks tot onze beschikking.
God’s woord wordt vervangen door het woord van “kerkelijke wetenschappers.” Dit soort dingen gebeuren wanneer men geestelijk failliet is. Er is geen vastigheid van waarheid. Kerkorganisaties raken geestelijk failliet. Dus zoeken ze samenwerking met de kerken van Babylon. God’s advies is: Gaat uit van haarDit is ook zijn orde. Laten wij ons houden aan de orde van God. De vraag hierbij is: Zoeken wij het welbehagen van kerken of het welbehagen van God?


F. Valois Smith
Uw broeder in het geloof


Direct naar deel drie van deze drieluik


Pray for Unity!

On women ordination
by Pastor E. Bruce Price - 12th August 2012

Our General Conference president has just issued a special plea for God’s people to pray for the unity of the church. For most of the first one hundred and fifty years of its existence the Seventh-day Adventist church has been greatly blessed as it enjoyed worldwide harmony and unity of its membership in carrying out the Gospel Commission. While some other major church denominations have been

Lees meer...

read-in-englishVerklaring: Waarom Anoniem?

De opstelling van dit initiatief is bewust anoniem gedaan. Het gaat namelijk om de inhoud en niet om wie die inhoud geschreven hebben. De initiatiefnemers vormen geen " rebellerende tegenbeweging." Het zou te gemakkelijk zijn hen zo te typeren. Zij willen een open en gewetensgetrouwe ledenraadpleging over een erg betwistbare beleidsvisie en niet over het functioneren van de Unieleiders of individuen. Zij zijn slechts een groep bezorgde broeders en zusters die niet stil kunnen zijn. zie: 1 Sam 14:24-30.

Lees meer...

Ledenmanifest NUC: aanleiding en voorbereiding

Opdat iedereen weet wat het Ledenmanifest inhoudt en opdat de bedoeling voor iedereen duidelijk is,

Lees meer...

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry