read-in-englishDe Belofte

Nadat Adam en Eva meer geloofd hadden in de leugens van satan, leek hun toekomst hopeloos verloren. Ze waren inderdaad wijs geworden, ja, maar om te beseffen dat er iets wezenlijks veranderd was in hun onderlinge verhouding en in de schepping om hen heen. God stapte in hun nabijheid, zoals hij elke dag gedaan had, vanaf de dag dat ze geschapen waren, en maakte hen de eed bekend die Hij bij Zichzelf gezworen had. Hij had een plan klaarliggen en Hij beloofde Adam en Eva dat dit plan tot in de kleinste details uitgevoerd zou worden.

Hij gaf hen die eerste en prachtige belofte die hen de eeuwen door gedragen heeft: Genesis 3:15 – “En ik zal vijandschap zetten tussen u (de slang, de satan) en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.”

Let op het twee keer enkelvoud hier. Als er meervoud in uw Bijbel staat, dan hebt u een vervalste vertaling, want er is maar EEN die de kop van de satan kon vermorzelen en die ene is Christus alleen (Galaten 3:16). Hij zegt: Ik ben de enige weg (Johannes 14:6).

Dit is de Belofte der Eeuwen. De allereerste verkondiging van het evangelie in de Bijbel; het was goed nieuws voor Adam en Eva, het is goed nieuws voor ieder mens. Het vertelt over het doel van het evangelie, de verkondiging van waarheid van Genesis tot Openbaring. Jezus Christus!

Hij zou de plaats innemen van de mens en de straf voor de overtreding ondergaan, zodat de mens vrijgesproken kon worden. Want het loon van de zonde is de dood (Romeinen 6:23), tenzij die zonde vergeven is. Er is geen vergeving mogelijk, zonder dat er iemand sterft (Hebreeën 9:22). Maar de plaatsvervangende dood van stieren en bokken was slechts een versluierde schaduw van de werkelijkheid, die komen zou (Hebreeën 10:4; Kolossenzen 2:17) --- Jezus, de Wens der Eeuwen, zou komen, is gekomen en heeft overwonnen, en Hij komt terug. Beloften vervuld!!
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry