gepost: 5 dec 2016
auteur: IA Wijngaarde

Joy to the world!Golgotha

"Kerst" gaat over de komst van de Messias - de Gezalfde: gezalfd, is  apart gezet, geheiligd, om de wil van God te doen,  tot in de uiterste opoffering van Zichzelf. Aangekondigd door Elia naar Mal3:1 en Mat11:14 - indien we het willen aanvaarden, Johannes de Doper. Jezus, Emmanuel, de God met ons; De Engel des Heren, de Knecht des Heren; Michael, die is als God - is voor mijn zonden gestorven. De Mensenzoon, die nogmaals zal komen, niet meer als Messias, maar als Koning der koningen en Here der heren, als de aanvoerder van de engelen (archangel), die de legermachten des hemels aanvoert (Openb12:1).

Als je dit beseft, wil je wel elke dag "kerst" vieren, want als je DIT overdenkt dan is het elke dag Joy to the world, our Lord has come, let us receive our King.
Jezus is ergens in september/oktober geboren, de precieze datum weten we niet, omdat God verjaardagen niet belangrijk vindt. Hij vindt het belangrijker dat we ERKENNEN dat we een Verlosser nodig hebben en dat Hij daarin meer dan overvloedig heeft voorzien.

We verwachten geen Messias, dus messiaans zijn en je aan alle moadiem houden (feesten vieren en ceremoniën doen), is in feite ontkennen dat de Messias, die de werkelijkheid is van al die moadiem, reeds gekomen IS (Joh1:42; 4:25,26).
Messiaans en christen zijn bovendien, als je er effe goed bij stilstaat, tegenpolen: een christen, is iemand die Christus aanvaardt als degene die gekomen IS. Een messiaanse wacht nog .. op een romantisch leider die het jodendom in glorie zal herstellen. Jezus heeft Zijn discipelen juist afgeholpen van dat romantisch beeld en hen geconfronteerd met de Zijn keiharde werkelijkheid: Hand1:6

Hij was de belofte van Gen3:15 en Gal3:16. Hij is de vervulling van elk offer en elk feest. God is Zijn belofte aan de mens nagekomen! Hallelujah, dat belooft wat voor de toekomst!
Jezus zei eens: hoe kun je van gasten verwachten dat ze vasten op een bruiloftsfeest? Mat9:15

Satan heeft van elk gedenkteken van God een vervalsing gemaakt. Sabbat werd zondag; Golgotha werd de heilige mis; de komst van de Gezalfde in de wereld werd een heidens feest; het sterven van Jesus, idem dito; de Zoon werd de Zon; Christus werd vervangen door de paus, die "evengoed" zonde kan vergeven; Pinksteren werd tot uitingen van bezetenheid, waarvan mensen zeggen: het zijn gaven van de geest (welke?).

Maar tot nu toe is er maar één die voor mij aan het kruis gestorven is, die mijn schuld op Zich genomen heeft en mij dagelijks aanspoort mijn kruis op te pakken en in Zijn voetsporen te treden (Mat16:24). Daarom kan ik geen messiaans gelovige zijn, omdat ik Mijn Verlosser niet wil/kan verloochenen door die vreselijke werkelijkheid te ontkennen. 

Met 25 december heb ik niets (met geen enkel "feest" trouwens). Jezus verwees bij Zijn verscheiden op één feest - in de toekomst - het Bruiloftsfeest van het Lam - de tafel staat reeds voor ons gedekt. Span je in dat jouw stoel daar niet leeg blijft!
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry