Geloven en doen

5 MANIEREN OM JONGEREN AAN TE MOEDIGEN TOT TOTALE LEDEN PARTICIPATIE

28 juli 2016 | Ted N.C. Wilson, president van de Generale Conferentie van Zevende-dags Adventisten
Vertaling Jordy Buisman

1. Moedig jongeren aan om een persoonlijke relatie met Jezus te ontwikkelen door dagelijks tijd te besteden in Gods Woord, in gebed, en door actief getuigen en evangeliseren. Toon hen door uw eigen voorbeeld hoe waar geloof, authentieke christelijkheid, en discipelschap eruitzien, gesterkt door de Heilige Geest. Spoor hen aan om nog hogere idealen na te streven voor Gods eer en glorie. De tijd is kort. Laten we alle geestelijke schijn wegdoen. Jongeren verlangen ernaar om godvruchtige en oprechte christelijkheid uitgeleefd te zien in de hedendaagse wereld. Zij verlangen ernaar te weten dat de God die wij dienen echt is, en dat Hij machtig is oneindig veel meer te doen, boven al wat wij bidden of denken.

2. Moedig jongeren aan om vindingrijk te zijn en Bijbelse principes te volgen in het vinden van manieren om deel te zijn van de Totale Leden Participatie. Ellen White schrijft: "Voel je nooit, nooit, zelfs niet in het minste ongemakkelijk, omdat de Heer de jeugd op doet staan om de zwaardere lasten te dragen en de boodschap der Waarheid te verkondigen" (Letter 14, 11 december, 1891). Het werk dat voor ons ligt, is groot en kan niet alleen door kerkleiders worden voltooid. Iedereen moet zich eraan deelnemen: leiders, leken, oud en jong ... vooral de jeugd! Onthoud dat jongeren niet geremd zijn door dezelfde beperkingen die wij vaak zien bij ouderen. Daarom dromen zij groots, bidden zij groots, en plannen zij groots! Wij hebben deze energie, dit enthousiasme en deze passie van onze jongeren nodig om te helpen met het verspreiden van het eeuwige evangelie zoals dat is verankerd in de drie engelen boodschappen. Dan zal opwekking en hervorming over de hele wereld voortgaan en zal Jezus eindelijk terugkeren.

3. Weerhoud jongeren niet om met enthousiasme voorwaarts te gaan ter wille van het evangelie. Zolang hun activiteiten Bijbels zijn en goede vruchten voortbrengt (Matt. 7:17, Jes. 8:20, 1 Thes. 5:21, Phil. 4:8), behoren we onze jeugd te begeleiden, maar we moeten hen niet proberen te beheersen. Geef hen de ruimte om te werken en anderen binnen te brengen tot Gods eer. Ondersteun hen en bemoedig hen in hun pogingen. Dit is Gods werk. Het is belangrijker dan wij zijn! Het is belangrijker dan ons kerkinstituut. En als hun werk waarlijk van God is, dan is Hij ten volste in staat om voor Zijn werk te zorgen! Terwijl we het einde der tijden naderen, zal het de Heilige Geest zijn die het werk beheerst. En God zal simpele methoden gebruiken die wij niet verwachten om Zijn grote doelen te bereiken. Ellen White schrijft: “God zal manieren en middelen gebruiken waardoor gezien zal worden dat Hij de teugels in Zijn eigen handen neemt. De werkers zullen verbaasd zijn door de simpele middelen die Hij zal gebruiken om Zijn werk van gerechtigheid te doen en te volmaken.” (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 300). Laten wij daarom onze jeugd niet ontmoedigen wanneer zij grootse dingen voor God proberen te doen!

4. Zoek naar actieve manieren om de jeugd te bemoedigen in hun verschillende pogingen om te participeren en de leiding te nemen. Zoek naar manieren om hen grotere verantwoordelijkheden te geven door ze te betrekken bij het nemen van besluiten, een leidende rol te vervullen in evangelisatie, preken en het verzamelen van de steun van hun medejeugdigen in het delen van de grote opdracht. Bemoedig hen wanneer ze gebedsgroepen vormen, wanneer ze Bijbelstudies geven en wanneer ze werken om het goede nieuws wijd en zijd te verspreiden. Opnieuw vertelt het geïnspireerde woord ons: “Zorg dat de jeugd voelt dat van hen verwacht wordt dat ze iets doen. De Heer kiest hen omdat zij sterk zijn” Gospel Workers, p. 270). We onderschatten terdege wat werkelijk toegewijde godvruchtige jongeren kunnen bereiken voor Gods glorie!

5. Tot slot, bid met jongeren en moedig hen aan om voor elkaar te bidden, voor hun lokale gemeenten. Moedig ze aan om te bidden dat diegene die het geloof verlaten hebben teruggewonnen mogen worden, dat ongelovigen de waarheid mogen vinden en dat de verkondiging van de drie engelen boodschappen voorwaarts kunnen gaan met kracht, de weg banend voor de uitstorting van de late regen. Laat elk lid, elke volwassene, elke jongere hieraan deelnemen. Dit is waar Totale Leden Participatie om draait! Dit is waar Totale Jongeren Participatie om draait! “Hoe spoedig zou, met zulk een leger van werkers van onze jeugd, mits juist opgeleid en toegerust, de boodschap van een gekruisigde, opgestane, en spoedig wederkerende Verlosser aan de gehele wereld gebracht worden” (Karaktervorming, p. 250). Laten we ons klaarmaken! Jezus komt weer!

Dit artikel verscheen in een inzet van een Adventist Review artikel getiteld: “Jongeren in de Filipijnen geven een les in het inspireren van Adventisten wereldwijd”. Publicatie 28 juli 2016.

http://perspectives.adventist.org/en/news/news/go/2016-07-28/5-ways-to-encourage-youth-in-total-member-involvement/

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry