Seks in de Bijbel

Seks is door God ontworpen in Eden. Toen het allemaal nog perfect was heeft God bepaald dat de intieme, liefdevolle en tedere geslachtelijke gemeenschap binnen het kader van het huwelijk tussen één man en één vrouw symbool zou zijn van de intieme persoonlijke relatie die de gelovige kan hebben met Hem. Alléén deze vorm van geslachtelijke gemeenschap is het waard om seks genoemd te worden. Alle andere gemeenschap is geen seks, maar kwalificeert de Bijbel als ontucht en hoererij; Hij keurt het resoluut af, want het is intimiteit zonder de volle verantwoordelijkheid voor de ander en voor het gezin te willen nemen. Het is diefstal van emoties, dat primair voortkomt uit begeerte en gebrek aan zelfbeheersing. Het gevolg is vaak blokkeren van jezelf en de ander om een goede seksuele relatie op te bouwen.
Alle zonden gaan buiten het lichaam om, behalve hoererij en ontucht (1 Kor 6:18). Daarmee verontreinig je je eigen lichaam – de tempel van God. God woont niet in onreinheid.

Samenwonen of verloofd?
De Bijbel erkent geen samenwonen en is heel duidelijk over ongehuwd samenwonen: het is ontucht en hoererij (fornication).
De Bijbel maakt duidelijk onderscheid tussen ondertrouwd/verloofd zijn en getrouwd zijn. Het een is niet het ander. Maria was ondertrouwd en woonde nog niet samen met Jozef (Mat 1:18) en was dus nog niet getrouwd, ofschoon de wederzijdse families de trouwbelofte al hadden aanvaard.
Als je tot dit inzicht komt, doe er iets mee. Jezus is genadig. Hij zegt: ga heen en zondig niet meer (Joh 3:11). Laat niemand jouw geweten sussen door je te vertellen dat de Bijbel niet duidelijk (genoeg) is of dat de cultuur van huwelijk toen anders was of dat God meer waarde hecht aan de kerkelijke inzegening, zonder de burgerlijke ceremonie. Inderdaad was het burgerlijk leven sterk vermengd met het kerkelijk leven in de tijd van de Bijbel, maar er was wel degelijk een verschil tussen getrouwd zijn en niet getrouwd zijn, ook voor de omgeving.

Wat is trouwen?
Trouwen is een openbare belijdenis, zoals de doop dat is. We accepteren iemand thuis onderdompelen in de badkuip ook niet als doop. Mensen beleden niet alleen voor de wederzijdse families, maar voor het hele dorp dat een huwelijk werd aangegaan en er vond een bepaalde openbare registratie plaats van wie bij wie hoorde (zie Bruiloft te Kana!).
Niemand trouwt zichzelf, en daartoe onbevoegde personen verklaren ook niet dat een stel getrouwd is (in Nederland is onbevoegd iemand getrouwd verklaren zelfs strafbaar!).
In Nederland is getrouwd zijn, ingeschreven worden in het openbare huwelijksregister van de lokale gemeente, nadat de aankondiging ten minste twee weken gepubliceerd is geweest – opdat iedereen het weet en in de gelegenheid is te kunnen protesteren als er bigamie of polygamie wordt gepleegd. Alle andere samenlevingsvormen zijn: niet-getrouwd. In Nederland kun je je partnerschap bij de lokale burgerlijke gemeente laten registreren, maar ook dat is niet-getrouwd.
De Bijbel eist geen trouwen voor de kerk. Je mag ook samen op je knieën gaan en Gods zegen vragen. De handen van de predikant hebben geen extra magische krachten. Huwelijk was in Bijbelse tijd een aangelegenheid van de families en de directe leefgemeenschap, maar het was wel degelijk een openbare ceremonie en wel degelijk een huwelijk! Van zowel jongens als meisjes werd verwacht dat zij zich konden beheersen tot het huwelijk.
Hieronder alle teksten over wat in Gods oog geen seks en geen huwelijk.

Wat is het verschil tussen ontucht, overspel en echtbreuk?
Ontucht is alle vormen van ongeoorloofde geslachtgemeenschap.
Homoseksualiteit, bestialiteit, seks met naaste bloedverwanten (was vóór de Uittocht niet verboden), seks buiten het huwelijk, verkrachting, tempelseks (religieuze ontucht), seks tijdens menstruatie;
Overspel is ontucht terwijl een van de deelnemers getrouwd is.
Echtbreuk is scheiden om een andere reden dan overspel en gemeenschap met een gescheiden onverspelige.

Waar staan de teksten in de Bijbel?
Huwelijks- en kuisheidwetten
Lev 18:6-20
Religieuze ontucht is verboden. Geen enkele kerk of voorganger mag van een man of vrouw, jongen of meisje een seksuele initiatie verlangen.
Seks met: naaste bloedverwanten: moeder, vrouw van vader, zus of half zus, vaders of moeders zus (tante), vrouw van vaders broer, schoondochter, broers vrouw, geen moeder en dochter tezamen; geen gemeenschap met kleinkind van moeder, geen vrouw en zus tezamen, geen vrouw van een ander, geen ongestelde vrouw;

Lev 18:21-30
Geen gemeenschap met man als met een vrouw, of omgekeerd - homoseksualiteit, de daad (homofilie is de geaardheid). Het is een gruwel; Man of vrouw met een dier: schandelijke ontucht is het;

Levensheiliging
Lev 19:29
Pas op je dochter – je mag ontucht – seks voor het huwelijk – in je huis niet goedkeuren, ook geen gewijde (godsdienstige) ontucht.

Strafbepalingen
Lev 20:10-21
Ontucht met iemands vrouw, is echtbreuk.
Vrouw van vader; schoondochter, man met man, vrouw tezamen met moeder, man of vrouw met dier, zuster, ongestelde vrouw, zuster van moeder of vader (tante), vrouw van oom (tante), vrouw van broer.

Huwelijkswetten
Deut 22:21
Als een vrouw op haar trouwdag geen maagd blijkt te zijn, dan heeft zij klaarblijkelijk ontucht gepleegd in het huis van haar vader – ze heeft vóór het huwelijk seksuele gemeenschap gehad. Als haar man haar aangeeft en het wordt bevestigd dat zij geen maagd meer is, dan is zij schuldig aan ontucht. (Dit overkwam Jozef – Maria was ondertrouwd met hem, had geen gemeenschap met hem gehad, maar was zwanger, dus klaarblijkelijk geen maagd meer en ontucht gepleegd (in haar svaders huis). Jozef wilde de schande niet dragen, maar wilde haar ook niet beschaamd maken. Daarom wilde hij in het geheim de verloving verbreken – Mat 1:19).

Deut 22:22
Wanneer een man betrapt wordt, terwijl hij gemeenschap heeft met een vrouw, die gehuwd is…., dan plegen zij beiden hoererij en ontucht. Zij zijn beiden schuldig (daarom sprak Jezus geen oordeel uit, want waar was de overspelige man? Maar Jezus was duidelijk: ze had gezondigd ("ga heen en zondig niet meer"), maar omdat de wet de dood van beiden eistte, liet Hij zich niet in de val lokken door een oordeel uit te spreken (Joh 3:8-11).

Deut 22:23
Wanneer een man een meisje, dat nog maagd is en dat met iemand ondertrouwd is (beloofd /verloofd aan een ander), in de stad ontmoet en gemeenschap met haar heeft, dan plegen zij beiden ontucht en zijn zij beiden schuldig… In de stad kan ze niet aanvoeren dat ze overweldigd is, want ze had om hulp kunnen roepen en men had haar te hulp kunnen komen.

Deut 22:25
Maar als de man het ondertrouwde meisje in het veld ontmoet, haar vastgrijpt en gemeenschap met haar heeft, dan zal alleen de man sterven; .. hij heeft haar overweldigd en ook al riep ze om hulp, niemand kon haar te hulp komen.

Deut 22:26
Wanneer een man een meisje ontmoet, dat nog maagd is en niet ondertrouwd, haar aangrijpt en gemeenschap met haar heeft, en zij worden betrapt… (De tekst gaat hier uit van de situatie dat de man de aanstichter is – God spreekt in de Bijbel in het algemeen de man als verantwoordelijke aan) … dan zullen zij trouwen. Zij hebben de gehuwde daad gepleegd, dan moeten ze trouwen. Het betekent geenszins dat ze hun relatie "getrouwd verklaren" en mogen blijven samenwonen,”want dat is ontucht.

Deut 22:30
Iemand mag geen gemeenschap hebben met de vrouw van zijn vader. Iets waar de wereld geen problemen mee heeft.

Mat 5:22
Een ieder, die zijn vrouw wegzendt (scheidt) om een andere reden dan ontucht (overspel), maakt, dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt; en al wie een weggezondene (gescheiden vanwege ontucht) trouwt, pleegt echtbreuk.
 
Rom 1:26,27
Mannen met mannen en vrouwen met vrouwen heeft nooit in Gods plan gelegen. Hij heeft de mens niet zo gemaakt. Homofilie is het gevolg van de zonde die in de wereld gekomen is, zoals elke vorm van aangeboren onvolkomenheid een kruis is. Homoseksualiteit is satans (distorted) verwrongen voorstelling van iets wat heilig,  puur en mooi is. Daarom is in het satanisme homoseks de hoogste vorm van “seks” en heteroseks een gruwel.

Alles acceptabel?
1Kor 6:10; 1Tim1:10
God spreekt een hard oordeel uit over hen, die hoereren of jongens (en meisjes) onder dwang of niet, misbruiken – een algemeen voorkomende praktijk in de Griekse en Romeinse cultuur. Al deze praktijken gaan in tegen de gezonde leer, die tot eeuwig leven strekt.
Een rein seksueel leven leven, is een bewuste keuze. Seks overkomt je niet. Seks doe je, omdat je ervoor kiest.
Overmand door begeerte misschien, maar toch een keuze waar je verantwoordelijkheid voor zult moeten afleggen.

Willen we tegenwoordig satans definitie voor huwelijk promoten, of willen we ons aan Gods definitie houden?
We kunnen pas eerlijke, liefdevolle pastorale zorg verlenen aan hen die lijden onder de gevolgen van de zonde, als we eerlijk en duidelijk zijn over de bedoelingen van God. Wie dat doet, spreekt geen oordeel uit. Dat doet God zelf, zoals Hij een oordeel uitspreekt over elke vorm van ongerechtigheid (Rom 1:18; 6:13) .
Duidelijkheid over wat zonde is, en mensen helpen en aanmoedigen die samen met de Heilige Geest, met al hun hart en ziel, kracht en verstand Gode welgevallig willen zijn. Wij mogen als geloofsgemeenschap rondom deze lijdenden gaan staan en hen steunen terwijl zij hun kruis dragen.
We helpen hen niet door hen een schouderklopje te geven en hen aan te moedigen te doen wat God in Zijn woord duidelijk afkeurt.

Spoedig zal alle aardse lijden voorbij zijn. Ook lijden dat voortkomt uit onvervulde seksuele verlangens.

Voor eeuwig leven is een hoge prijs betaald. Dat wil je ècht niet opgeven voor seks!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prachtig gemaakt! -- Een makkelijk leesbaar boekje over volwassen worden, voor puberende jongens en meisjes (en voor niet meer zo jonge mensen). Bestellen via de webwinkel op deze website!
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry