Evangeliseren in grote steden, maar er niet wonen

Woon niet in de grote steden, maar ga er wel naartoe om te evangeliseren. Dat was het advies van Ellen White. Inwoners van steden hebben het heel moeilijk als er rampen uitbreken. Alles is schaars en geen enkele voorziening functioneert.
De kern van de boodschap is dat wonen in de steden een grote opgave is voor gezinnen met opgroeiende kinderen. Je kunt je kinderen niet beschermen tegen de slechte invloeden die er op ze afkomen, via school, via vrienden, via het vertier en de openlijke immoraliteit die heersen in een grote stad. Maar waar ga je naar toe in Nederland? Er is geen "outpack" en niet iedereen is in de gelegenheid "buiten" te wonen. Bovendien zijn we zo geprogrammeerd dat we onze kinderen een goede scholing willen geven. Dit is een groot dilemma voor veel ouders.... Welke keuze maak je?

Hieronder een artikel van EGW over dit onderwerp. Lees het tegen de achtergrond van de tijd en de situatie waarin ze het schreef. Het blijkt dat ze vanaf 1902 uitspraken heeft gedaan over het belang van wonen buiten de steden, maar de steden te bezoeken met het evangelie. Op 18 april 1906 krijgt alles waar ze jaren voor waarschuwde "een wrang gezicht" door de grote gevolgen van de vernietigende aardbeving van San Francisco.
Ze heeft drie nachten vóór de aardbeving twee nachten achtereen een gezicht gehad over een grote stad die in puin viel en het belang van de mensen te vertellen over de bindende aanspraken van Gods heilige wet. Ze heeft op de morgen van de aardbeving in een toespraak gewaarschuwd voor nog meer van dergelijke rampen! Ze kon drie dagen daarvoor niet vermoeden dat het gezicht zo snel in vervulling zou gaan en nog wel in een stad dat zo dicht bij San Francisco lag - Los Angeles, ongeveer 600 km, waar ze de toespraak hield.

De Heer heeft haar van tevoren laten zien wat er zou gebeuren en dat Zijn volk zou weten en begrijpen dat Hij geen loos alarm slaat als Hij ons iets laat weten, door middel van Zijn boodschappers. De kern van de boodschap is dat de soort ramp niet uitmaakt. Ze kreeg de opdracht ons te waarschuwen, opdat we beter zouden beseffen hoe het zal zijn op het eind. En dat de rampen door natuurgeweld of oorlog zullen toevoegen aan de ellende waarmee Gods kinderen geconfronterd zullen worden. Geen werk, geen schuilplaats, geen eten, vervolging omwille van je geloof...
De tweede wereldoorlog en de hongerwinter hier in Nederland staan ons nog scherp voor ogen. Dat stedelingen met een kruiwagen zonder banden van Amsterdam naar Friesland moesten lopen voor een zak aardappelen, omdat je kinderen verhongeren "in de Kalverstraat" en dan maar hopen dat je niet bestolen wordt tegen de tijd dat je bijna terug thuis bent...

1024px-San Francisco Fire Sacramento Street 1906-04-18

Arnold Genthes beroemde foto van de Market Street in San Francisco, na de aardbeving 1906, bron wikipedia

De San Francisco aardbeving had een kracht van 7,7-8,3 op de schaal van Richter. Er volgde een grote brand en de trotse stad lag in puin. Bij de aardbeving daarvoor, de Fort Tejon aardbeving van 1857 had de San Andreasbreuk op sommige plaatsen aan het aardoppervlak als een mes door boter een ravijn door het landschap getrokken. Deze van 1906, heeft de stad San Francisco geheel vernietigd. Er waren (maar) 3000 doden, maar de materiele schade was enorm en bijna alle gebouwen waren verwoest. Daarna was er gebrek aan alles en de bevolking had het heel zwaar, moest in provisorische tentjes of in de openlucht bivakkeren.

Hier een documentaire over de stad San Francisco, die zich door de goudkoorts ontwikkeld heeft in een van de "bruisende centra" in de Verenigde Staten, waar elk denkbaar vertier en immoraliteit voorkwam. In dit filmbeeld zijn ook unieke beelden te zien van de vallende gebouwen tijdens de aardbeving - kijk van 3:17 - 5:14 min.
Hier een filmpje, vier dagen vóór de aardbeving, van een rit over de Market Street, midden in het zakendistrict van SF.
Hier, drie dagen nà de aardbeving, nadat de grote branden waren uitgewoed, rijdend in dezelfde richting als in het vorig filmpje. Een stad in puin: ruim 80% van de stad was compleet weggevaagd.

Op 5 juli 1906 wordt het volgende reisverslag van Ellen White gepubliceerd in de Review and Herald.

De oordelen Gods over onze steden

Notes of Travel—No. 3 van Ellen G. White

Het was terwijl we nog op Loma Linda waren, de tweede nacht na de wijding van het sanatorium, dat er aan mij een verschrikkelijk beeld verscheen van gebouwen die in elkaar stortten en vernietigd werden, met een groot verlies aan levens. Ik heb dit tafereel al eerder in het artikel “De San Francisco aardbeving” beschreven. {RH July 5, 1906, par. 1}

Hoe verschrikkelijk het beeld ook was dat aan mij verscheen, het was de instructie die erbij gegeven werd dat het meeste indruk op mij maakte. De engel die aan mijn zijde stond verklaarde dat Gods oppermachtige heerschappij en de heiligheid van Zijn wet geopenbaard moet worden aan hen die hardnekkig weigeren gehoorzaam te zijn aan de Koning der koningen. Zij die ervoor kiezen om ontrouw te blijven, moeten in genade bezocht worden met oordelen, opdat zij, indien mogelijk, opgewekt worden tot het besef van de zondigheid van de weg die zij bewandelen. {RH July 5, 1906, par. 2}

De hele volgende dag dacht ik na over de beelden die ik had gezien en de instructie die erbij gegeven was. In de middag zijn we naar Glendale, nabij Los Angeles gereisd en in de nacht kreeg ik opnieuw instructies over de heiligheid en de bindende aanspraken van de tien geboden en de oppermachtigheid van God boven alle aardse heersers. Het leek alsof ik voor veel mensen stond aan wie ik Schriftgedeelte na Schriftgedeelte uitlegde ter onderbouwing van de geboden die door de Heer vanaf de hoogten van de Sinaï gesproken waren. {RH July 5, 1906, par. 3}

Het heeft dagen geduurd om een deel van wat aan mij is geopenbaard in die twee nachten in Loma Linda en Glendale op te schrijven. Ik ben er nog niet klaar mee, omdat veel andere zaken die heel belangrijk waren om mijn aandacht vroegen. Ik hoop spoedig diverse artikelen over Gods wet te schrijven en de zegeningen die aan hen, die gehoorzamen zijn, zijn beloofd. {RH July 5, 1906, par. 4}

Onze God is de Heerser van het universum. Zijn wet is universeel van toepassing. Het is gefundeerd op liefde – liefde tot God en liefde voor onze naaste. Satans voornaamste inspanningen zijn erop gericht om deze wet terzijde te schuiven. In dit werk is hij grotendeels succesvol geweest. Er is een opmerkelijke houding om menselijke regels te stellen boven de wet van onze Soevereine Heerser, de Monarch van hemel en aarde. De wereld is vol overtreding. Een geest van wetteloosheid doordringt ieder land en is vooral zichtbaar in de grote steden van de aarde. De zonden en misdaden die we in de steden zien, zijn onthutsend. God kan het niet langer verdragen. Zijn oordelen beginnen reeds te vallen in sommige plaatsen en spoedig zullen Zijn tekenen van misnoegen in andere plaatsen gevoeld worden. {RH July 5, 1906, par. 5}

Er zal, in deze tijd, een serie gebeurtenissen plaatsvinden, die zullen openbaren dat God de controle heeft over de omstandigheden. De waarheid zal verkondigd worden in heldere, niet mis te verstane taal. Als een volk moeten we de weg van de Heer voorbereiden onder leiding van de Heilige Geest. Het evangelie moet in zijn eigen reinheid worden gebracht. De rivier van levend water moet al gaandeweg verdiept en verbreed worden. In alle velden, ver en dichtbij, zullen mannen van achter de ploeg weggeroepen worden en van meer commerciële beroepen die de gedachten voor een groot deel gevangen houden en zij zullen opgeleid worden samen met mannen van ervaring. Wanneer zij leren meer effectief te werken, zullen zij de waarheid met kracht verkondigen. Door middel van de meest wonderlijke werken van de voorzienigheid zullen bergen van moeilijkheden uit de weg geruimd worden en in de zee geworpen worden. De boodschap die zoveel betekent voor de bewoners van de aarde zal gehoord en begrepen worden. Mannen zullen de waarheid kennen. Voorwaarts en nog verder zal het werk gaan, totdat de hele aarde gewaarschuwd is. En dan zal het einde komen. {RH July 5, 1906, par. 6}

De verontrustende en indrukwekkende gebeurtenissen die verbonden zijn met de waarschuwing van de wereld zijn pijnlijk en hebben snelle resultaten. De boodschappers die de waarheid voor deze tijd verkondigen, werken in samenwerking met al de machten van de hemel. In teder medelijden spreekt God zelf door middel van Zijn oordelen tegen een onbekeerlijke wereld. En Hij zal op deze manier blijven spreken. Vele Jaren al weten we dat de grote steden bezocht zullen worden met goddelijke oordelen vanwege de lang voortdurende ongehoorzaamheid. In niet mis te verstane woorden heeft de Heer ons gewaarschuwd om geen grote instituten in de steden op te richten. “Ga uit de steden, ga uit de steden,” – dit is de boodschap die heel vaak tot ons gericht is geweest. En dit is een van de redenen waarom de Heer de wegen zo wonderlijk heeft geopend voor ons om uitgeverijen en sanatoria en scholen op het platteland te vestigen. {RH July 5, 1906, par. 7}

In de steden moet er gewerkt worden. De miljoenen die daar samengepakt wonen, moeten de derde engelboodschap horen. Dit werk moest snel ontwikkeld worden in de afgelopen jaren. Er is een begin gemaakt, waarvoor we de Here prijzen. Buitencentra worden opgericht, van waaruit, net als bij Henoch, onze werkers de steden bezoeken en hun trouwe dienstwerk doen. {RH July 5, 1906, par. 8}

Dit was de last van mijn boodschap aan de broeders en zusters die bijeen vergaderd waren in Los Angeles. Op de morgen van de San Francisco aardbeving op 18 april, de tweede dag nadat ik het beeld van de vallende gebouwen kreeg [in de nacht van 15 april], sprak ik in de Car Streetgemeente en bracht een besliste getuigenis over onze noodzaak alles te doen wat we kunnen om het volk bekend te maken met de waarheden uit Gods woord. Ik verwees naar het grote werk dat gedaan moet worden in de steden van ons land en van de fout om instituten in het hart van deze steden op te richten om dit werk te doen. We moeten leren te arbeiden vanuit buitencentra en onze afhankelijkheid te plaatsen niet in gebouwen of uiterlijkheden, maar op de kracht van het woord van God. De Heilige Geest zal indruk maken op eerlijke harten. Onze afhankelijkheid is in God. {RH July 5, 1906, par. 9}

“Ga uit de steden; ga uit de steden!”— dit is de boodschap die de Heer mij heeft gegeven. De aardbevingen zullen komen; de overstromingen zullen komen; en we moeten ons niet vestigen in de verderfelijke steden, waar de vijand op elke mogelijke manier gediend wordt en waar God zo vaak vergeten wordt. De Heer verlangt ernaar dat we een helder geestelijk inzicht hebben. We moeten snel zijn in het kennen van de rampen die gepaard gaan met het oprichten van instituten in deze verderfelijke steden. We moeten wijze plannen maken om de steden te waarschuwen en tegelijkertijd wonen waar we onze kinderen en onszelf kunnen beschermen tegen de verontreinigende en demoraliserende invloeden die zo wijdverbreid zijn in deze plaatsen. {RH July 5, 1906, par. 10}

Sinds de San Francisco aardbeving, zijn er vele praatjes verspreid aangaande uitspraken die ik zou hebben gedaan. Sommigen hebben gezegd dat toen ik in Los Angeles was, ik zou hebben beweerd dat ik de San Francisco aardbeving en de brand zou hebben voorzegd en dat Los Angeles de volgende stad zou zijn die te lijden zou hebben. Dit is niet waar. De morgen na de aadbeving heb ik niets meer gezegd dan “er zullen aarbevingen komen, er zullen overstromingen komen” en dat de boodschap van de Heer aan ons is, dat we “onszelf niet in de verdorven steden moeten vestigen.” {RH July 5, 1906, par. 11}

Niet vele jaren geleden, heeft een broeder, die in New York City werkt een paar opzienbarende pamfletten gepubliceerd aangaande de vernietiging van die stad. Ik heb onmiddellijk aan degenen die verantwoordelijk waren voor het werk daar, geschreven, zeggende dat het niet wijs is zulke pamfletten te publiceren, omdat op die manier er een beroering zou ontstaan die zou resulteren in een fanatieke beweging, die de zaak van God zou schaden. Het is voldoende om de waarheid van het woord van God te presenteren aan het volk. Opzienbarende pamfletten zijn schadelijk voor de vooruitgang van het werk. {RH July 5, 1906, par. 12}

Op 9 augustus 1903 heb ik verder het volgende geschreven aangaande deze sensationele pamfletten: {RH July 5, 1906, par. 13}

“Vanwaar komt het woord dat ik zou hebben gezegd dat New York weggevaagd zal worden door een overstroming? Dit heb ik nooit gezegd. Ik heb gezegd, kijkend naar de grote gebouwen daar, die verdieping na verdieping omhoog rijzen: “Wat een verschrikkelijke dingen zullen er plaatsvinden wanneer de Heer zal opstaan en de aarde zal schudden! Dan zullen de woorden van Openbaring 18:1-3 vervuld worden.” Het hele achttiende hoofdstuk van de Openbaring is een waarschuwing van wat er over de aarde zal komen. Maar ik heb geen speciaal licht ontvangen aangaande wat er over New York zal komen, dan dat ik weet dat op een dag de grote gebouwen daar omver geworden zullen worden door de omkerende macht van God. Van het licht dat mij gegeven is weet ik dat er vernietiging zal zijn in de wereld. Een woord van God, een aanraking van Zijn machtige kracht en deze massieve bouwwerken zullen omvallen. Taferelen zullen plaatsvinden waarvan wij ons de verschrikkingen niet kunnen voorstellen. {RH July 5, 1906, par. 14}

Maar ik heb waarschuwingen gestuurd naar de broeders die in New York werken, zeggende dat deze vurige en angstaanjagende zaken niet gepubliceerd moeten worden. Wanneer mijn broeders zich in extremen begeven, slaat het terug op mij, en zal ik smaad te lijden hebben van hen die mij een valse profeet noemen. {RH July 5, 1906, par. 15}

“De verderfengelen zijn vandaag bezig met hun opdracht. Dood zal in alle plaatsen komen. Dit is waarom ik er zo op gebrand ben dat de steden gewaarschuwd zullen worden. Er is een werk te doen door de steden te evangeliseren, waar het werk nog niet is gedaan… De zegen van God rust op de werkers die hen waarschuwen die onvoorbereid zijn Hem te ontmoeten .. nu is het onze tijd om te werken.” {RH July 5, 1906, par. 16}

De afgelopen twintig jaar en vooral sinds mijn terugkeer uit Australië, heb ik een zeer besliste getuigenis gebracht over de verkondiging van de boodschap van de derde engel in de steden van Amerika. {RH July 5, 1906, par. 17}

Ongeveer dertig jaar geleden, toen mijn man en ik plannen maakten voor het bouwen van een huis van aanbidding in San Francisco, zeiden sommigen, die het plan zagen: “Het is te groot. Dat huis zal nooit gevuld raken.” Tegelijkertijd waren we bezig het eerste gebouw van Pacific Press en het ontmoetingshuis in Oakland op te richten. Hoe groot was de angst die gevoeld werd en hoe ernstig de gebeden die opgezonden werden tot God dat Hij een weg zou openen voor de vooruitgang van deze ondernemingen! {RH July 5, 1906, par. 18}

In die tijd, droomde ik dat ik twee bijenkorven zag, een in San Francisco en een in Oakland. In de korf in Oakland, waren de bijen ijverig aan het werk. Toen keek ik naar de korf in San Francisco, en zag dat er erg weinig werd gedaan. De korf in Oakland leek verreweg de meest belovende. Na enige tijd werd mijn aandacht weer gevestigd op de korf in San Francisco, en ik zag dat er een complete verandering had plaatsgevonden. Grote activiteit werd gezien onder de bijen. Zijn waren ijverig aan het werk. {RH July 5, 1906, par. 19}

Toen ik deze droom vertelde, werd het geïnterpreteerd als dat er in San Francisco een groot werk te doen is. Er waren in die tijd slechts een paar mannen die in staat waren grote financiële bijdragen te leveren. Er waren weinig gelovigen en we hadden veel moed nodig en veel vertrouwen om onszelf moed in te spreken voor het werk. {RH July 5, 1906, par. 20}

We baden veel over de noden van de zaak en de betekenis van de droom en kwamen tot de conclusie om te werken naar het licht dat ons gegeven was. Mijn man en ik besloten om ons onroerend goed in Battle Creek te verkopen, opdat we de opbrengst zouden kunnen gebruiken in dit werk. We scheven aan onze broeders daar: “Verkoop alles wat we hebben in Battle Creek en stuur het geld meteen over.” Dit werd gedaan en we hielpen om de kerken in Oakland en San Francisco te stichten. En de Heer heeft ons geopenbaard dat hoewel het werk in San Francisco in het begin langzaam vooruitging, het toch een gelijkmatige vooruitgang boekte en dat San Francisco een groot centrum zou worden. De Heer wou mannen inspireren door Zijn Heilige Geest om het werk in vertrouwen, moed en volharding vooruit te brengen. {RH July 5, 1906, par. 21}

Voordat ik uit Australië terugkwam, droomde ik dat ik stond voor een grote gemeente in San Francisco; dat de Heer mij een boodschap gaf om aan hen te verkondigen en vrijheid om dat te doen. De mensen hadden oren om te horen en harten om te begrijpen. {RH July 5, 1906, par. 22}

Op sabbatmorgen 10 november 1900 stapten we de kerk van San Francisco binnen en vonden het tot de nok toe gevuld. Terwijl ik voor het volk stond, dacht ik terug aan de droom en de instructie die mij gegeven was zoveel jaren geleden en ik werd erg bemoedigd. Kijkend naar de mensen die samengekomen waren, voelde ik dat ik inderdaad kon zeggen: De Heer heeft Zijn woord vervuld. {RH July 5, 1906, par. 23}

Gedurende de afgelopen jaren is de “bijenkorf” in San Francisco inderdaad een bezige geweest. Veel aspecten van de christelijke inspanningen zijn er gepleegd door de broeders en de zusters aldaar. Inclusief het bezoeken van de zieken en eenzamen, oprichten van weeshuizen, en werken voor de werklozen; verzorgen van zieken en het van huis tot huis onderwijzen van de waarheid, het verspreiden van literatuur en het verzorgen van cursussen over gezonde levensstijl en verpleging. Een school voor kinderen werd gehouden in de kelder van het Laguna Street gemeenschapshuis. Voor enige tijd werd een werkmanshuis en een medische zendingspost in stand gehouden. In de Market Street, naast het gemeentehuis, waren er behandelkamers, als onderdeel van het St. Helena Sanitorium. Op hetzelfde adres was een gezonde voedingwinkel. Naast het centrum in de stad, niet ver van het Call-gebouw, was een vegetarisch café, dat zes dagen in de week open was, maar de gehele sabbat gesloten. Langs de waterkant was een zendingspost voor scheepslui. Op verschillende locaties hielden predikanten bijeenkomsten in grote zalen in de stad. Zo werd de waarschuwende boodschap door velen gegeven. {RH July 5, 1906, par. 24}

Ik heb voortdurend de last gedragen voor ons werk in de grote steden. Bijna twee jaren na de bijeenkomst met onze broeders en zusters in de kerk van San Francisco nadat ik in Amerika teruggekomen was, schreef ik het volgende (1 september 1902): {RH July 5, 1906, par. 25}

“De alwijze God werkt in de gedachten en leidt mannen om het voordeel te zien van het wegtrekken uit de opgepakte steden naar het planteland..... Het zou een fout zijn om voor het sanatoriumwerk grote gebouwen te kopen en op te richten in de steden van zuidelijk California; en zij die voordelen zagen om dat te doen, deden er niet verstandig aan. Een groot werk moet gedaan worden in het voorbereiden van deze steden om het evangelie te horen, maar dit werk moet niet gedaan worden door grote gebouwen in de steden op te richten om zulk een wonderlijke zaak vooruit te brengen. {RH July 5, 1906, par. 26}

“Goed verzorgde tentbijeenkomsten moeten worden gehouden in de grote steden, zoals in San Francisco; over niet al te lange tijd zullen de grote steden te lijden hebben onder de oordelen van God. San Francisco en Oakland zijn Sodom en Gomorrah aan het worden en de Heer zal in toorn hen bezoeken.” {RH July 5, 1906, par. 27}

In dit manuscript werd het openen van gezondheidsrestaurants beschreven als “een werk dat God wil dat gedaan wordt in de steden. Indien wijs uitgevoerd, zullen deze restaurants zendingscentra worden.” {RH July 5, 1906, par. 28}

Een paar weken later, op 8 oktober 1902, schreef ik: “Jaren lang heb ik speciaal licht ontvangen dat we ons werk niet moeten concentreren in de steden. Het rumoer en de verwarring die deze steden vullen, de omstandigheden door de vakbonden en de stakingen, zullen een grote hindernis voor ons werk blijken te zijn.” {RH July 5, 1906, par. 29}

30 oktober 1902: “Aan ouders die in de steden wonen, stuurt de Heer een waarschuwende oproep: Verzamel uw kinderen in uw eigen huizen; houd ze weg van hen die de geboden van God overtreden en die het kwaad leren en uitoefenen. Ga zo snel als mogelijk weg uit de steden. Ouders kunnen kleine huizen op het platteland zoeken, met grond om te verbouwen, waar de kinderen niet omgeven zullen zijn met de verderfelijke invloeden van het stadsleven. God zal Zijn volk helpen om zulke huizen te vinden buiten de steden.” {RH July 5, 1906, par. 30}

28 november 1902: “Een groot werk moet gedaan worden. De Heilige Geest geeft mij instructies te zeggen aan hen die betrokken zijn bij het werk van God dat de meest geschikte tijd om onze boodschap naar de steden te brengen voorbij is, maar dat dit werk niet gedaan is. Ik voel een zware last dat we nu het meeste uit de tijd [die we hebben] zullen moeten halen.” {RH July 5, 1906, par. 31}

20 april 1903: “De waarschuwingsboodschap moet klinken in de grote, verderfelijke steden, zoals San Francisco. San Francisco en Oakland zijn Sodom en Gomorrah, aan het worden en de Heer zal hen bezoeken. Over niet al te lange tijd zullen ze lijden onder Zijn oordelen.” {RH July 5, 1906, par. 32}

20 juni 1903: “De oordelen van God zijn in ons land. De Heer zal spoedig komen. Door vuur en overstroming en aardbeving waarschuwt Hij de inwoners van de aarde voor Zijn spoedige aantocht. O, dat het mensen de tijd van hun bezoeking zullen kennen! {RH July 5, 1906, par. 33}

“We hebben geen tijd te verliezen. We moeten besliste inspanningen plegen om de mensen van de wereld ertoe te brengen in te zien dat de dag des oordeels ophanden is … O, als ons volk zou voelen dat de verantwoordelijkheid op hen rust om de laatste genadeboodschap aan de wereld te geven, wat een wonderlijk werk zou gedaan worden! We hebben de gave van de Heilige Geest nodig om te beseffen hoe nauw hemelse zaken verbonden zijn met Gods kerk op deze aarde.” {RH July 5, 1906, par. 34}

3 juni 1903: “Er zijn velen met wie de Geest van God pleit. De tijd van de vernietigende oordelen is de tijd van genade voor hen die geen gelegenheid hebben gehad de waarheid te kennen. Teder zal de Heer op hen neerzien. Zijn hart van genade is geraakt, Zijn hand is nog steeds uitgestrekt om te redden, terwijl de deur van genade gesloten is voor hen die niet binnen wilden komen. Grote aantallen zullen toegelaten worden, die in deze laatste dagen de waarheid voor het eerst horen. De Heer roept elke gelovige op om zichzelf volledig te wijden aan Zijn dienst. Allen moeten voor Hem werken, overeenkomstig hun verschillende mogelijkheden.” {RH July 5, 1906, par. 35}
v 12 november 1902: “De tijd nadert dat een grote crisis in de geschiedenis van de wereld zal komen, wanneer elke stap van de heerschappij van God met intense interesse en onuitspreekbare verwachting gade geslagen zal worden. In snelle opeenvolging zullen de oordelen van God elkaar opvolgen, -- vuur, overstroming en aardbevingen, met oorlogen en bloedvergieten. Iets groots en beslissend zal spoedig nodig plaatsvinden.” {RH July 5, 1906, par. 36}

27 mei 1903: “De genade van God wordt gezien door Zijn geduld. Hij houdt de oordelen tegen, wacht tot de waarschuwingsboodschap aan allen is gebracht. Er zijn velen die de toetsende waarheden voor deze tijd nog niet hebben gehoord. De laatste oproep van genade moet vollediger aan de wereld gegeven worden. de waarheden van het achttiende en negentiende hoofdstuk van de Openbaring moeten door allen gelezen en begrepen worden.” {RH July 5, 1906, par. 37}

9 april 1903: “De heilige verordeningen zijn aan de kant geschoven. De tijd zal spoedig komen wanneer God Zijn beledigde authoriteit van blaam zal zuiveren. ‘Want zie, de Here verlaat Zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan hen te bezoeken; dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen en haar verslagenen niet langer bedekken’ (Jesaja 26:21). ‘Doch wie kan de dag van Zijn komst verdragen, en wie zal bestaan, wanneer Hij verschijnt?’ (Maleachi 3:2)” {RH July 5, 1906, par. 38}

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry