Zal er op de nieuwe aarde sabbat zijn?

Ik heb een vraag over het vers in Jesaja 66:22-23. Daarin lijkt het alsof ook op de nieuwe aarde de sabbat gevierd zal worden. Nou wees iemand mij op Openbaring 22:5 waar staat dat er geen nacht zal zijn en dat er dus geen tijdsaanduiding meer zou zijn in dagen. Zelf lees ik het alsof het over het Nieuwe Jeruzalem gaat en niet over de nieuwe aarde. Heeft u misschien een verwijzing waaruit blijkt of de sabbat in de nieuwe aarde nog zal blijven bestaan?

Iemand stelde me gisteren deze interessante vraag.
Als antwoord, eerst een paar zaken waar vrijwel iedere Bijbelstudent het mee eens is:

1.
De sabbat is onderdeel van Gods karakter, dat tot uiting komt in de Tien geboden, de grondwet van Zijn koninkrijk, de basisstenen van Zijn troon. Deze tien geboden zaten in de ark, dat overdekt was met het verzoendeksel – Troon der genade, Engels: Mercy Seat. De ark in het tabernakel van Israel was volledig bestemd om er de Tien Geboden in te leggen (Ex. 25:16). Het was de type van de Troon van God. Gods troon is aldus gevestigd op Zijn wet.

2.
Als Adam en Eva niet gezondigd hadden, dan hadden wij mensen nu al 6.000 jaar elke week sabbat gevierd samen met God. Want de sabbat stamt uit Eden, uit de perfecte tijd (Gen. 2:2,3).

3.
Wat God aan Adam en Eva na de zondeval beloofd heeft, is dat Hij de perfecte situatie zal herstellen (Gen. 3:15). Jesaja 66 refereert aan die belofte. Jesaja 66 gaat niet over herstel van Israel of het jodendom. Het gaat over het einde van de wereld en wat daarna komt. En wie dan wel of niet toegelaten zullen worden tot het rijk van God. Openbaring 21 en 22 pikken die belofte op en passen het toe op het Nieuwe Jeruzalem en de nieuwe aarde.

NJ plattegrond4.
In Openbaring 21:1,2 ziet Johannes de nieuwe aarde EN het Nieuwe Jeruzalem. Het zijn twee verschillende dingen die Johannes hier ziet. Het Nieuwe Jeruzalem is een vierkante stad (kubus eigenlijk) van ruim ca. 2500 vierkante kilometer, met het middelpunt op de huidige tempelberg in het huidige Jeruzalem. Dit middelpunt is de plaats die God had aangewezen om daar Zijn naam te doen wonen, de exacte plek waar Abraham eerder Izaak uit liefde voor God wilde offeren en de aanbiddingsplaats in Israel, ook wel Sion genaamd.
NJ diameter
Die stad is immens groot: de diameter is ongeveer 2/3 van die van de maan! 

5.
God zal dus Zijn aanbiddingsplaats herstellen: Zijn tempel, Zijn heiligdom. Het Nieuwe Jeruzalem is het hemels heiligdom (Hebr.9:24) dat neerdaalt. Je zou het ook kunnen typeren als de herstelde Hof van Eden, dat vóór de zondeval de aanbiddingsplaats was voor Adam en Eva. Daar kwamen ze dagelijks met God samen (Gen.3:8). De Hof was ook niet de aarde.

Wel nu:
Het vers in Openbaring 22:5 gaat inderdaad over het Nieuwe Jeruzalem en niet over de nieuwe aarde. Daar, in het Nieuwe Jeruzalem, is “het licht van een lamp of de zon niet nodig, … want God is haar licht en het Lam (Christus) is haar lamp” (zie: vs 22,26).

Als je in de oude tabernakel kijkt, dan was er in het Heilige der Heilige het ondoordringbaar licht van God, boven het verzoendeksel, tussen de engelen: de shekinah, en in het Heilige de zesarmige kandelaar die altijd brandde.

Er staat niet dat de zon en de maan er niet zullen zijn, alleen dat hun licht niet nodig is, niets bijdraagt. Zoals een zaklantaarn midden op de dag in de tropische zon geen nut heeft, niet nodig is en niets toevoegt. Omdat God aanwezig is in de stad, zal daar de zon als het ware niet ondergaan - "er zal geen nacht zijn" net als hoe in het aardse tabernakel het licht er altijd was.

Nog een aanwijzing dat het Nieuwe Jeruzalem de tempel van God is (“Zie, de tent van God is bij de mensen” - vergelijk Open 21:3 en Ex25:8), vinden we in het feit dat net als in het aardse tabernakel de 10 meter brede poort altijd openstond (Ex38:18; 40:8), de 12 poorten van Gods stad, die elk ca. 75m breed zijn, nooit dicht zullen gaan!

Zoals ik het lees en versta:
God gaat alles weer nieuw maken. De aarde is 1000 jaar daarvoor compleet verwoest en uit haar voegen geslagen (waggelt als een beschonkene, staat er Jes24:20 - het hele hoofdstuk geeft aan hoe de aarde eruit zal zien op het eind). Er vindt een grote aardbeving plaats, en alle grote steden vallen in elkaar (Open 16:18,19).

Toen God onze aarde schiep, juichte het heelal (zie Job 38:7). Bij de nieuwe schepping zullen de verloste mensen - dat zijn wij allemaal die Hem nu liefhebben - meejuichen als Hij dag na dag - wederom in zes dagen - de aarde in haar oorspronkelijke glorie tevoorschijn roept. Wanneer Hij de zon en maan weer zal aanstellen tot aanwijzing van dagen en jaren. Zijn sabbat zal weer dienen als Zijn tijdsaanduiding voor de aanwijzing van weken, want er is geen astronomische verklaring voor de week - de week als tijdvak is een unieke gave van God aan de mens, met als hoogtepunt de sabbatdag.
Gods rustdag, die wij mogen "betreden" en samen met Hem mogen vieren, dat Hij opnieuw het machtige werk van de schepping heeft gedaan, om daarna voor eeuwig te rusten - van het scheppen. En Hij zal die dag week na week samen met al Zijn schepselen vieren. Geweldige sabbatten zullen dat zijn!

Weet je, ik kan niet wachten om die schepping mee te maken!

(IAWH,30 dec 2013)
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry