god-recht-en-rechtspraakGods principe van recht en rechtspraak

De Heer krijgt van mij een 10 voor het vertrouwen dat Hij geeft!
  1. Vrijstad – de aangeklaagde had recht op bescherming. “Dit zal voor u als een rechtsinzetting gelden” (Numeri 35:9-29); binnen redelijke afstand: iedereen mocht vrij een beroep doen op bescherming: Deut 19:3,8,9;ook ter bescherming van de bloedwreker, opdat hij geen onomkeerbare fout begaat!: Deut 19:6; 1Sam25:33) – Christus is onze vrijstad: Hebreeën 6:18.
  2. Openbaar vooronderzoek, voorafgaand aan het oordeel en vonnis – de rechtszaak is openbaar en overdag. Recht werd gesproken bij de poort, op klaarlichte dag – Deut 21:19; 22:15; Jer 7:2; Amos 5:10 (Jezus werd ’s nachts berecht: onrechtmatig!).
  3. Ten minste 2 getuigen in een halszaak. (Numeri 35:30; Deut 19:15) - “terdege onderzoek doen en grondig navragen”(Deut 13:14); Gij zult niet meegaan met de meerderheid in onrecht: Ex 23:2.
  4. God houdt een archief bij:Hij doet aan nauwkeurige dossiervorming; geen willekeur, vaste bewijslast – wat in de gedenkboeken staat: “en als het waar blijkt, als het vast staat, als deze gruwel in uw midden bedreven is” (Deut 13:14); "Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen” ( Jes 11:3).
  5. Eerlijke rechtsspraak– geen steekpenningen (Numeri 35:31,32; Deut 16:19); geen onschuldig bloed, geen partijdigheid (Deut 19:10); geen valse getuigenis (Deut 19:18), geen rechtsverdraaiing en geen valse getuigen(issen).
  6. Toets en norm staan van tevoren vast en iedereen behoort de wet te kennen – het heiligdom is de blauwdruk van Zijn verlossingsplan. (Zie bij studie Heiligdom).
  7. Procedure staat van tevoren vast – loop en procedure staan vast: het godsdienstig jaar van Israel is de maquette van Gods plan van Calvarie tot het Nieuwe Jeruzalem: plaatsvervangend pesachlam > eersteling: graanoogst > de oogst van de Geest: vruchtoogst (pinksteren) > bazuinen: toewijding, verootmoediging, heiliging vóór de komst van de Heer > (zelf)onderzoekend oordeel en verzoening: oordeel begint bij het volk > wederkomst: wijnoogst, rechtvaardigverklaring van Gods kinderen > 1000 jaar tijdelijke woningen (loofhuttenfeest in de hemel): oordeel over de goddelozen, mensen oordelen over engelen > nieuwe aarde is Beloofde Land, beloofde rust: vonnissing en zonde-uitroeiing.
  8. Loon staat van tevoren vast – loon van de zonde is de dood: de strafmaat is bekend: Deut 19:21. Genade is door en in Jezus Christus. De arbeiders in de wijngaard van de Heer weten welk loon zijaan het eind van de dag ontvangen: Mat 20:1-8.
  9. Gronden voor vrijspraak, genoegdoening of losprijs staan van tevoren vast – (Deut 19:4,5): Genade door Christus is van vóór de grondlegging der wereld; zie het Lam Gods … Johannes 1:29
  10. De voorwaarden voor gratie staan van tevoren vast – verootmoediging, vergeving vragen, bekering en aanvaarding van de voorziening: 2 Kron 7:14; Rom 3:24.
Daarom kan iedereen vol vertrouwen het oordeel tegemoet zien!
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry