Hoelang duurde Israels slavernij in Egypte?

Velen denken 430 jaar naar de tekst in Ex 12:40,41. Maar God geeft de sleutel om deze tekst te begrijpen al in Gen 15:16 en de Bijbel zelf levert het bewijs in Ex 6:15-26read in english dat het half zo lang is geweest.
Het vierde geslacht zou terugkeren (Gen 15:16) Een Jozef zag van zijn zonen reeds het 3e geslacht - zijn achter-achterkleinkinderen - en hij werd maar 110 jaar oud (Gen 50:22). Dit duurt geen 430 jaar vanaf Jacob naar Egypte trok vanwege de hongersnood. Daarom moet het begin van die 430 jaar eerder liggen. in Gen 15: het was een belofte aan Abraham die met de uittocht in vervulling ging.

hier op een rijtje ...
Jozef 17 jr. – Gen 37:2.
Jozef 30 jr. – Gen 41:46.
Jozef 36 jr.– Gen 41:50, in zesde vette jaar werden zijn tweeling(?) zonen geboren: Manasse en Efraïm.
Jozef 39 jr. – Gen 45:11, na 2 magere jaren liet hij zijn familie overkomen.
Jozef 56 jr. – Gen 47:28, toen Jacob stierf (die leefde nog 17 jaar in Egypte).
Jozef 110 jr. – Gen 50:22, 26 en in Gen 50:23: Jozef zag van Efraïm het derde geslacht en de kinderen van Makir, de zoon van Manasse zijn op zijn knieën geboren.
Ex 1:6: het hele geslacht van de zonen van Jacob stierf. Er kwam een andere farao die Jozef niet heeft gekend, d.w.z. de kroonprins is geboren nadat Jozef en al zijn broers gestorven waren. Laat die kroonprins 40 zijn als hij op de troon komt. Daarna treedt hij hard op tegen het volk gedurende een onbenoemde periode – laat dat 20 jaar lang zijn.
Ex 2:1 Aaron, Mirjam en Mozes worden geboren. Aaron was het 3e geslacht van Levi, de broer van Jozef.
Ex 7:7 - Mozes was 80 toen hij het volk uitleidde, Aaron 83.
Opgeteld: 83+20+40+110 -39 = ca. 214 jaar.

Uit Ex 6:15-26 kunnen we vier geslachten duidelijk extraheren:
15 Levi, broer van Jozef, kreeg drie zonen: Gerson, Kehat en Merari. – het 1e geslacht

16 Gersons zonen waren: Libni en Simi
17 Kehats zonen: Amram, Jishar, Chebron en Uzziel.
18 Merari’s zonen: Machli en Musi. – het 2e geslacht

19 Amram trouwde met Jokebed, en kreeg Aaron en Mozes.
20 Jishars zonen: Korach, Nefeg en Zikri (Korach, was degene die in opstand kwam tegen Mozes en Aaron (Num 16). Hij was hun volle neef)
21 Uzziels zonen: Misael, Elsafan en Sitri. – het 3e geslacht

22 Aaron trouwde met Eliseba, en kreeg Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar - het 4e geslacht.
Nadab en Abihu stierven voor het aangezicht des Heren. Eleazar en Itamar deden daarna dienst samen met hun vader (Num 3:2-4). Eleazar volgde Aaron op: Num 20:25, 28; Deut 10:6
Het feit dat Eleazar de grens overging, betekent dat hij nog geen 20 was ten tijde van het debacle van de tien verspieders, want iedereen vanaf 20 werd in de woestijn begraven (Num 14:29). 
De belofte aan Abraham was dat pas het 4e geslacht weer voet aan de grond zou zetten in Kanaan.
Eleazar behoorde tot het 4e geslacht van Levi, de broer van Jozef. 

24 Eleazar, de zoon van Aaron, nam een der dochters van Putiel tot vrouw, en kreeg Pinechas – kennelijk - in de woestijn. – het 5e geslacht. Pinechas was de priester aan de overzijde van de grens die de hoererende Israeliet en zijn Moabietisch liefje met een speer doorboorde (Num 25:7,8).

De Bijbel heeft altijd het laatste woord....

Reacties  

-1 # Jan Bosman 27-03-2018 10:07
Hoe lang duurde de slavernij van Israël in Egypte?
Ja, het volk was daar meer dan 400 jaar, maar ...

'Toen kwam er een farao die Jozef niet had gekend'. Wat een vreemde tekst: Egyptenaren schreven alles op. En dit speelde aan het eind van Israëls verblijf aldaar.
Als Mozes wat verder in zijn boeken een paar volken noemt, die nooit in de vergadering van Israël mogen komen, sluit hij dat korte rijtje af met: 'Maar aangaande de Egyptenaar zult ge gedenken, dat ge daar gastvrijheid hebt genoten, en hij zal in uw vergadering mogen komen vanaf het vierde geslacht.'
Dit duidt erop dat Egypte in het laatste deel van de ca. 400 jaar overheerst werd door een ander vollk.
Dus 'Egypte' is niet hetzelfde als de Egyptenaar'.

Jan Bosman
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
0 # Ingrid Wijngaarde 27-03-2018 12:11
Dag Jan, grappig dat je deze tekst noemt. Waar staat het precies? Er zijn bij de Uittocht Egyptenaren meegekomen. Dus ik ben benieuwd naar de aanleiding van deze tekst.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry