read-in-englishVoorjaarstoespraak Ted NC Wilson, 9 april 2011

DE ALOMVATTENDE GERECHTIGHEID VAN CHRISTUS
Sabbatoverdenking, 9 april, 2011,
Voorjaarsbijeenkomst van de Generale Conferentie, Oakwood Universiteit, Huntsville, Alabama.
Ted N C Wilson.

De alomvattende gerechtigheid van Christus is onze enige hoop als we ons razendsnel naar het einde van de wereldgeschiedenis spoeden.Maak niet de fout iets anders te denken, Jezus komt spoedig! De gebeurtenissen die om ons heen plaatsvinden, wijzen naar de vervulling van de profetieën van Daniel, Matteüs en Openbaring. Alles lijkt geschud te worden ….. politieke problemen in de wereld zijn voor iedereen duidelijk, morele en culturele afbraak nemen hand over hand toe, de economieën van de wereld staan op het punt in elkaar te storten, natuurrampen zijn in toenemende mate verschrikkelijk ….. sommigen zeggen, “O, maar dat is een cyclisch gebeuren,” u kunt zeggen wat u wilt, Ik geloof dat het tekenen zijn van de spoedige wederkomst van Christus ….. oecumenische beweging zijn hard bezig het duidelijke “Zo zet de Here”uit te vlakken. Christus bereid zich voor om te komen in de nabije toekomst. Natuurlijk moeten Zevende Dags Adventisten nooit een dag of een uur voorspellen, maar de waarschuwingen in de Schrift zijn aan ons gegeven dat het spoedig is.

Wat een tijd om in te even! Wat een tijd om deel te zijn van Gods overblijvende gemeente, die de drie engelenboodschap van Openbaring 14:6-12 verkondigt, waarin de gerechtigheid van Christus wordt gepresenteerd en een oproep om terug te keren naar de ware aanbidding van God en de identificatie van uzelf met deze Bijbelse waarheid!

Dit is geen tijd voor halfslachtig geloof of doorgaan met kerk te zijn zoals gebruikelijk ….. vrienden, het is de tijd om bij de Heer te smeken voor waarachtige opwekking en hervorming als we ons voorbereiden om Jezus spoedige wederkomst te zien. Deze oproep voor opwekking en hervorming is niet uitgedacht op de jaarvergadering van 2010. Het is niet iets dat door ene commissie kan worden uitgevaardigd en uitgevoerd worden verklaard. We kunnen geen opwekking en hervorming produceren ….. Alleen de Heilige Geest kan dat doen. Deze oproep voor opwekking en hervorming is niet een wettisch “trek-uzelf-omhoog-aan-uw-eigen-schoenveters” initiatief. Het is gericht op Christus, op Hem alleen. Hij roept ons op om Zijn gerechtigheid te aanvaarden en om kracht te ontvangen van de Heilige Geest om het laatste grote werk van verkondiging van Christus en Zijn gerechtigheid te verkondigen en Zijn spoedige wederkomst. Dit is de boodschap die toevertrouwd is aan de kerk der Zevende Dags Adventisten, als Zijn eindtijd overblijvend volk. Het is een oproep die in de hemel zijn oorsprong vindt, door God zelf uitgevonden door de Bijbel heen in tekstgedeelten in Joel 2, Handelingen 2, Hosea 6, en 2 Petrus 3:14, die ons – in ons over de wederkomst van Christus leert -– “Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede.”

In de voorbereiding van de wederkomst van Jezus moeten wij, net als het oude Israel, ons verootmoedigen, Gods aangezicht zoeken en ons afkeren van onze boze werken. We moeten onszelf volledig geven aan Christus, want het is in Hem, zoals Paulus zegt, in Handelingen 17:28 –- dat we waarlijk “leven, bewegen en zijn”. Laten wij, op dit kritieke moment in de geschiedenis van de aarde, met een wereld die om ons heen uit elkaar valt, onszelf voor de Heer verootmoedigen in het besef dat onze enige hoop is de in Christus en Zijn gerechtigheid.

Over deze nood van volledige overgave aan Christus, lezen we in Selected Messages, Boek 1, pag 121. Dat “een opwekking van ware godsvrucht onder ons, de grootste en meest urgente van al onze noden is. Hiernaar te zoeken moet ons eerste werk zijn.” Laten we het tot onze eerste taak maken. Laten we alleen naar Christus kijken voor onze verlossing en eeuwig leven. Laten we beseffen dat Hij alles wat Hij had aan ons gegeven heeft -– alomvattende gerechtigheid.

In de wonderlijke nieuwe geest der profetie verzamelwerk, Ware Opwekking, lezen we op pagina 15 dat “Een opwekking en hervorming plaats moet vinden, onder de bedeling van de Heilige Geest.” De pen der inspiratie vervolgt met uit te leggen: “Opwekking en hervorming zijn twee verschillende dingen. Opwekking duidt op een vernieuwing van het geestelijk leven, een verkwikking van de krachten van het verstand en hart, een wederopstanding van geestelijke dood. Hervorming duidt op reorganisatie, een verandering van ideeën en theorieën, gewoonten en handelingen. Hervorming zal niet de goede vruchten van gerechtigheid voortbrengen, tenzij het verbonden is met de opwekking door de geest. Opwekking en hervorming moeten het hun bestemde werk doen, en daarin moeten zij samenwerken.”

Ik ben ervan verzekerd dat u weet dat sommigen de Zevende Dags Adventisten beschuldigen van wetticisme -– dat we een volk zijn dat gerechtigheid uit werken verkondigt. Maar dierbare vrienden, niets kan verder van de waarheid zijn! Als wij onze nood voor opwekking en hervorming in deze laatste dagen van de geschiedenis van de aarde begrijpen, laten wij ons dan ten volle realiseren dat de basis van opwekking en hervorming niets anders is dat een volle en juiste aanvaarding van Christus en Zijn alomvattende gerechtigheid. De stemmen van Zevende Dags Adventisten moeten de eersten zijn die verkondigen dat verlossing is door Christus en door Christus alleen! De twee grote voorzieningen van verlossing -– gerechtigheid en heiligmaking –- kunnen niet van elkaar gescheiden worden, want ze vertegenwoordigen de volheid van de alomvattende gerechtigheid van Christus.

Want om diverse redenen en op diverse tijden lijkt het erop dat er een verwarring heerst over gerechtigheid en heiliging en hoe zij in verhouding staan tot elkaar en tot verlossing. Scheuringen in gemeenten vinden plaats en verwijdering tussen gelovigen over dit onderwerp. Sommigen verkondigen gerechtigheid zonder heiligmaking en komen uit bij wat genoemd wordt “goedkope genade.” Anderen richten zich volledig op heiligmaking en komen uit bij wat getypeerd kan worden als “perfectionisme” of een zelfgeïnitieerde vorm van wettische verlossing door werken. Bij tijden is er over en weer benadrukking van het ene of het andere onderdeel van verlossing. Maar Gods alomvattende gerechtigheid omvat de volledigheid van beiden -– gerechtigheid en heiligmaking. Het is Zijn plan, niet het onze. Het is Zijn manier van ons brengen in een directe en lange termijn relatie met Hem in de voorbereiding op ons verblijf in de eeuwigheid met Hem. Het is Zijn heilige en aangewezen manier van niet alleen ons roepen om goed te zijn, maar ook om ons goed te maken; van het veranderen van zowel het verslag over ons in de boeken van de hemel, als het veranderen van ons karakter tijdens ons leven hier op aarde.

Gods plan van verlossing is zo geweldig en geruststellend en toch onbegrijpelijk voor ons in de details. Het is zo eenvoudig dat een kind het kan begrijpen en toch zo groot dat wij het in alle eeuwigheid zullen bestuderen. Jezus de Zoon van God kwam naar deze aarde om en met ons te worden, Zijn schepselen die Hij geschapen heeft. Hij leefde een volmaakt en zondeloos leven op deze aarde, stierf voor ons en verrees weer tot leven, bemiddelt voor ons in het Heilige der Heiligen in het hemels heiligdom, en zal spoedig terugkomen om ons mee naar huis te brengen.

Maar God heeft in de handen van Zijn eindtijdvolk het geweldig voorrecht gelegd van het verkondigen van deze drie-engelenboodschap van Openbaring 14, waarin de nadruk ligt op Christus en Zijn gerechtigheid en de terugkeer van de mens naar de ware aanbidding van God. We moeten de ambassadeurs voor Christus zijn in de verkondiging van Zijn alomvattende gerechtigheid. Testimonies voor de Gemeente, Volume 9, p. 19 legt uit hoe: “Op een speciale manier zijn Zevende Dags Adventisten in de wereld aangewezen als wachters en lichtdragers. Aan hen is de laatste waarschuwingsboodschap toevertrouwd voor een ten dode opgeschreven wereld. Op hen schijnt het wonderlijke licht van het Woord van God. Aan hen is een werk van de meest heilige waarde gegeven -- de verkondiging van de eerste, tweede en derde engelenboodschap. Er is geen ander werk van groter belang. Zij mogen niets anders beslag laten leggen op hun aandacht.”

We moeten de ware aanbidding van God, onze Schepper, verheffen en Hem de eer geven en verkondigen dat Zijn oordeel is gekomen. We moeten verkondigen dat Babylon is gevallen door het verkondigen van geestelijke verwarring aan de mensen en dat we terug moeten keren naar een puur en eenvoudig begrip van Gods verlossingsplan. We moeten waarschuwen tegen het beest en zijn beeld en het ontvangen van het merkteken van het beest op het voorhoofd en de hand, een teken dat de autoriteit van een is aanvaard, die er aanspraak op maakt dat hij Gods wet heeft veranderd en die een valse leer over de Bijbelse waarheid en de alomvattende gerechtigheid van Christus verkondigt.

Zevende Dags Adventisten zijn geroepen om de waarheid te verkondigen zoals het is in Jezus. Hij en Hij alleen is onze verlossing. Paulus verklaart ontegenzeggelijk in Efeziërs 2:8-10: “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.”

Vergis u niet, het is de genade van God en Zijn kracht alleen die dit in ons volbrengt als we het kleed der gerechtigheid van Christus aanvaarden, dat ons volmaakt verklaart in het aangezicht van God. Dan, als wij die kracht, die vergezeld gaat met die gerechtigheid, onmiddellijk aanvaarden, begint Christus ons te heiligen -– ons te veranderen naar Zijn heerlijke beeld. Dit volledig veranderen is de alomvattende gerechtigheid van Christus. Dat is waarom Paulus, in Filippenzen 2, nadat hij de geweldige vernedering van Christus beschrijft in Zijn komen om te sterven voor ons als een volmaakte plaatsvervanger voor ons zondaars, verklaart in de verzen 12 en 13: “Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.” Dit is niet een oproep tot verlossing door werken. Dit is een directe oproep voor gerechtigheid door geloof in God. Het vertelt ons om ons te richten op onze relatie met Christus en om Zijn gerechtigheid en heiligmakende kracht toe te staan om ons in de juiste relatie met Hem te brengen, zodat wij de eeuwigheid met Hem kunnen doorbrengen. Wanneer wij Jezus in onze levens aanvaarden, doet Hij iets wonderbaarlijk en verandert Hij ons naar Zijn beeld.

Het wonderbare, door de Geest vervulde bekeringsproces vindt plaats. Het is iets wat alleen God kan doen. Hij rechtvaardigt ons en stelt ons in staat om gemeenschap met Hem te hebben, zodat wij meer en meer op Hem gaan lijken. Dat is waarom dronkaards nuchter worden. Dat is waarom losbandige mensen moreel besef krijgen. Dat is waarom gemene mensen vredestichters worden. Dat is waarom leugenaars eerlijk worden. Dat is waarom mensen met slechte gedachten rein worden. Dat is waarom evolutionisten creationisten worden. Dat is waarom zelfzuchtige, op zichzelf gerichte mensen onzelfzuchtige, vrijgevige weldoeners worden. Dat is waarom onbekeerde mensen bekeerd worden … het is alles door de kracht van God. God verandert onze levens en wij beginnen de vrucht van de Geest voort te brengen. Zoals Jacobus verklaart in Jacobus 2:17: “Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood.” Door onze volledige aandacht te richten op Jezus en Zijn gerechtigheid, worden we geplaatst in een juiste relatie met Hem en Zijn kracht verandert ons van binnenuit.

De voorziening voor deze juiste relatie wordt beschreven in een van de meest fantastische verzen in de Bijbel in 2 Korintiërs 5:21, waar Paulus verkondigt: “Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.” God, de Vader, voorzag in Zijn volmaakte Zoon in een offer voor onze zonden, opdat we in staat zouden zijn de volmaakte gerechtigheid van Christus aan te doen. Wat een geweldig plan van verlossing ..… geen wonder dat wij het in alle eeuwigheid zullen bestuderen! Geen wonder dat wanneer wij naar de hemel gaan en wij onze kronen ontvangen hebben, dat wij ze af zullen doen en ze aan de voeten van Jezus zullen gooien, in volledige dankbaarheid en liefde voor Zijn reddende kracht! Geen wonder dat wij Zijn lofprijzing zullen zingen nu en in alle eeuwigheid! Geen wonder dat wij Gods ongelooflijke liefde zullen verkondigen door “Genade groot, hoe zoet het woord, dat redde een mens als ik; Ik was verdwaald, maar nu gered, ‘k Was blind maar nu weer ziend.” Dit is de “wedergeboren ervaring” waarover Jezus het had in Johannes 3:3: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.”

Deze ervaring van wedergeboorte, alles door de kracht van Christus, maakt van ons een compleet ander persoon. 2 Korintiërs 5:17 zegt: “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.” Door de leiding van de Heilige Geest worden wij gereinigd van onze zonden en herschapen in het beeld van God als wij onze zonden belijden en aan de voet van het kruis bij Christus neervallen. Johannes verklaart in 1 Johannes 1:9: “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.“ Johannes verklaart ook in Johannes 1:12 en 13: “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.” Johannes verklaart verder in 1 Johannes 5:4: “Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.” Dit is Gods alomvattende gerechtigheid ….. wij zijn gered door genade en wij leven door geloof ….. alles vanwege en door Christus Jezus, onze Heiland en Heer! Dat is waarom wij samen met Paulus in Galaten 2:20 kunnen verkondigen: “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.” Uiteindelijk zegt Paulus heel eenvoudig in Filippenzen 1:21: “Want voor mij is het leven, Christus.”

Ga met mij mee naar een opmerkelijke uitspraak van Paulus over Gods alomvattende gerechtigheid, zoals hij het uitlegt aan de onbesneden, bekeerde heiden Titus.

Titus, was door Paulus als een jonge evangeliebedienaar achtergelaten op het eiland Kreta. Kreta was het centrum van wat eens de oude en machtige Minoïsche beschaving was, die concurreerde met Mesopotamië en Egypte. Het is een groot eiland ten zuiden van Griekenland. Ik herinner me toen ik een kleine jongen was en ik met mijn moeder en zuster en andere zendelingen op een schip Kreta aandeden, toen we door de Verenigde Staten uit Egypte werden geëvacueerd tijdens de Suezkanaalcrisis van 1956. Het is een bergachtig eiland, met de berg Ida, waar volgens de legenden uit de Griekse mythologie, de heidense God Zeus geboren werd. De inwoners van Kreta waren in de tijd van Paulus en Titus, onbetrouwbaar en lui. Zij waren heidenen. Zij waren beïnvloed door halfbekeerde Joden, die de nadruk legden op mythen en wetten. Kreta was een kruispunt voor de handel en vele bezoekers deden het eiland aan en veroorzaakten grote meningsverschillen. In het boek Titus, adviseert Paulus Titus en de medegelovigen van toen en nu over een praktische christelijke levenswijze.

In Titus 2:11-13 schrijft hij: “Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus.” O, ik kijk uit naar die “zalige hoop en verschijning der heerlijkheid” van Christus. U niet? Ongeveer drie maanden geleden, heb ik mijn geliefde vader verloren. Hij was een sterk kerkleider, een bewonderenswaardige vader en een van mijn beste vrienden. Door de genade van Christus, Zijn kracht en de belofte van Zijn spoedige wederkomst, zal ik mijn vader weer zien! Prijs God voor de spoedige wederkomst van Christus.

…. Paulus gaat verder, door in hoofdstuk 3 uit te leggen over de christelijke levenswijze en de onderwerping aan de overheden. In de verzen 1-3 zegt hij: “Herinner hen eraan, dat zij zich aan overheid en gezag onderwerpen, gehoorzaam, tot alle goed werk bereid zijn, geen lastertaal uiten, niet twisten, vriendelijk zijn en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende.” Merk op dat Paulus zegt in vers 4: “Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland (en) God verscheen …..” Gods goedertierenheid en liefde bevat alle kracht en brengt iets geweldigs in ons naar boven. In verzen 5 en 6 wijst Paulus erop dat het “niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest” Paulus laat zien dat wij alleen gerechtvaardigd worden door de kracht van Christus ….. “zijn ontferming heeft ons gered door het bad der wedergeboorte” en ons geheiligd door de kracht van Christus alleen ….. “der vernieuwing door de heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland.” Al onze gerechtigheid, zowel in de boeken des hemels als in onze levens hier op aarde, komt door de genade en de kracht van Christus alleen.

Paulus gaat verder door in vers 7 te zeggen: “opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hope des eeuwigen levens.” Wij zijn gerechtvaardigd door Christus. Wij zijn bedekt met Zijn kleed van gerechtigheid. Dat wordt ons toegerekend. Wij verschijnen volmaakt voor de Vader alsof wij niet gezondigd hebben. Dat is de gerechtigheid van Christus.

In vers 8 vermaant Paulus ons door te zeggen: “Dit is een getrouw woord en ik wil, dat gij op dit punt een krachtig getuigenis geeft, opdat zij, die hun vertrouwen op God gebouwd hebben, ervoor zorgen vooraan te staan in goede werken. Die zijn schoon en voor de mensen nuttig.”

De goede werken zijn de uitingen van de heiligmakende kracht van Christus. De Heilige Geest wekt ons op om meer en meer als Christus te worden. Wij zijn totaal afhankelijk van onze relatie met Christus voor onze heiligmaking. Dat is de gerechtigheid van Christus.

De geest der profetie wijst naar de Bijbelse waarheid van de gerechtigheid van Christus. Het geeft ons een paar wonderlijke inzichten in het begrijpen van de alomvattende gerechtigheid van Christus. Ik wil een paar van deze bemoedigende uitspraken met u delen. Sommige van de meest bemoedigende uitspraken staan in het wonderlijke kleine boekje, Schreden naar Christus (De Enige Weg). Er zijn een paar wonderlijke passages die wondermooi uitleggen wat onze gemeenschap met Christus is in relatie tot gerechtigheid en heiligmaking ….. alles door Zijn alomvattende gerechtigheid.

Twee passages die ons daarbij helpoen, staan op pagina 29-30 en 33-34. Wij hebben deze wondermooie aanhalingen vandaag aan u uitgedeeld, Laten wij de tijd nemen om ze te lezen:
Bladzijde 29-30 –- “De voorwaarde, waarop men het eeuwige leven ontvangt, is nog steeds dezelfde als altijd — dezelfde als in het Paradijs, vóór de zondeval van onze eerste ouders —- volledige gehoorzaamheid aan Gods wil, volledige rechtvaardiging. Als het eeuwige leven op een of andere afgezwakte voorwaarde zou worden gegeven, zou het geluk van het gehele universum in gevaar komen. De zonde, met al zijn ellendige en treurige gevolgen, zou daardoor een blijvend karakter kunnen krijgen. Adam kon, vóór de zondeval, een rechtschapen karakter ontwikkelen door gehoorzaam te zijn aan Gods wet. Maar hij faalde erin om dit te doen, en als gevolg van zijn zonde hebben wij een gevallen natuur en kunnen wij onszelf niet rechtvaardig maken. Omdat wij zondig zijn en onheilig, zijn wij niet in staat om een heilige wet volledig te houden. We hebben geen gerechtigheid van onszelf, waardoor we aan de eisen van Gods wet gehoor zouden kunnen geven. Maar Christus heeft voor een uitweg gezorgd. Hij ondervond op aarde dezelfde moeilijkheden en verzoekingen die wij ook hebben. Maar Zijn leven was zonder zonde. Hij stierf voor ons. Nu biedt Hij ons aan, om onze zonden op Zich te nemen en ons Zijn gerechtigheid te geven. Als u uzelf aan Hem geeft en Hem aanvaardt als uw Zaligmaker, wordt u, hoe zondig uw leven ook geweest mag zijn, ter wille van Hem, als gerechtvaardigd aangemerkt. Het karakter van Christus neemt de plaats van uw karakter in en u wordt door God aanvaard, alsof u nooit had gezondigd.

Maar meer dan dit: Christus verandert het hart. Door het geloof woont Hij in uw hart. Door het geloof en door een voortdurende onderwerping van uw wil aan Hem, moet u deze verbinding in stand houden. Zo lang u dit doet, zal Hij u ertoe aanzetten om te willen doen wat volgens Zijn wil is. U kunt dus zeggen: “En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor Mij heeft overgegeven". En zo sprak Jezus ook tot Zijn discipelen: “Gij zijt het niet, die spreekt, doch het is de Geest uws Vaders, die in u spreekt". Als Christus in u werkt, zult u dezelfde geest openbaren en dezelfde werken doen — werken van gerechtigheid en gehoorzaamheid.

We hebben dus vanuit onszelf geen enkele reden om op te scheppen. We hebben geen aanleiding om onszelf te verheffen. Onze enige reden tot hoop is de gerechtigheid, die Christus ons heeft toegerekend en datgene, wat door Zijn Geest in en door ons gedaan wordt.”

Bladzijde 33-34: “Door het geloof werd u Christus’ eigendom, en door het geloof moet u nu opgroeien in Hem ….. door geven en nemen. U moet alles geven -— uw hart, uw wil, uw dienstwilligheid. U moet uzelf aan Hem geven in het gehoorzamen aan al Zijn eisen. Maar u moet tegelijk alles ontvangen: Christus, Zijn zegeningen in alle volheid, Zijn aanwezigheid in uw hart, uw sterkte, uw gerechtigheid, uw eeuwige Helper —- om kracht te krijgen om te gehoorzamen.

Wijd uzelf 's morgens aan God. Doe dat het allereerste. Laat uw gebed zijn: „Aanvaard mij, Heer, helemaal als de uwe. Ik leg al mijn plannen voor uw voeten. Gebruik mij vandaag in uw dienst. Blijf bij mij en laat al mijn werk in u gedaan worden". Dit is een dagelijkse aangelegenheid. Wijd uzelf elke morgen, voor het begin van een nieuwe dag, aan God. Onderwerp al uw plannen aan Hem met de bereidheid om ze, al naar gelang Zijn voorzienigheid aangeeft, op te geven of uit te voeren. Zo kunt u elke dag uw leven in Gods handen leggen en zal uw leven meer en meer gevormd worden naar het voorbeeld van het leven van Christus.

Een leven in Christus is een leven vol rust. Misschien is er geen gevoel van extase, maar er is wel een blijvend, vredig vertrouwen. Uw hoop is niet gevestigd op uzelf, maar op Christus. Uw zwakheid is gekoppeld aan Zijn kracht, uw onwetendheid aan Zijn wijsheid, uw zwakheid aan Zijn blijvende macht. U moet dus niet zien op uzelf, en uw gedachten moeten zich niet met uzelf bezighouden, maar u moet zien op Christus. Laat uw geest zich bezighouden met Zijn liefde en met de schoonheid en volmaaktheid van Zijn karakter. Christus in Zijn vernedering, Christus in Zijn zuiverheid en heiligheid, Christus in Zijn oneindige liefde —- dat is het onderwerp voor meditatie. Als u Hem liefhebt, en in volledige afhankelijkheid van Hem Zijn voorbeeld volgt, wordt u naar Zijn beeld veranderd.”

Geen wonder dat Paulus in Hebreeën 4:14-16 verkondigt: “Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. 15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.”

Wat een wonderbare Heiland, die naar deze aarde kwam om onze plaats in te nemen en een uitweg te bewerken voor ons. Wat een liefde en nederigheid heeft Christus gedemonstreerd om te komen sterven voor ons. Christus is onze alles in alles. Hij heeft verlossing gebracht voor ons door Zijn alomvattende gerechtigheid. Wij moeten ons volledig en totaal afhankelijk stellen van Hem en Zijn gerechtigheid en naar Hem opzien.

Selected Messages, Boek 1, p 256 wijst aan dat: “In het op Zich nemen van de natuur van de mens in zijn gevallen staat, heeft Christus niet in het minst deelgenomen aan de zonde …. Wij moeten geen verkeerd begrip hebben over de volmaakte zondeloosheid van de menselijke natuur van Christus. Ons geloof moet een intelligent geloof zijn, opkijken naar Christus in totaal vertrouwen, in volle en volledig geloof in het verzoenend Offer… Goddelijke kracht is op de mens geplaatst, dat hij deel mag hebben aan de goddelijke natuur, en kan ontkomen aan het verderf dat in de wereld heerst door de begeerte. Dit is waarom de berouwvolle een gelovig mens kan worden tot de gerechtigheid van God in Christus.”

Laat ons nooit gerechtigheid uit onszelf claimen. Laat ons altijd naar Jezus kijken. Wij kunnen niet onze weg naar de hemel bewerken door onze eigen inspanningen of onze eigengerechtigheid. Het wordt allemaal gevonden in Christus en Zijn alomvattende gerechtigheid.

In de Wens der Eeuwen, pagina 196 lezen we: “De gerechtigheid die, Christus leerde, is overeenstemming van hart en leven met de geopenbaarde wil van God. Zondige mensen kunnen alleen rechtvaardig worden wanneer ze geloof in God hebben en een levendige verbinding met Hem bewaren. Dan zal ware godsvrucht de gedachten verheffen en het leven veredelen. Dan stemmen de uiterlijke godsdienstige vormen overeen met de innerlijke reinheid van de christen.”

Laat niemand in de kerk van de Zevende Dags Adventisten denken dat hij beter is dan anderen. Laat niemand een ander beschuldigen van onheilig of onvolmaakt. Wij zijn allemaal zondaars aan de voet van het kruis, in nood van een Heiland die voor ons voorziet in Zijn alomvattende gerechtigheid in rechtvaardiging en heiligmaking. Wij hebben alles te danken aan Jezus en onze relatie met Hem.

In Ware Opwekking op pagina 50, lezen wij: “Deze geestelijke relatie kan alleen ontstaan door de uitoefening van persoonlijk geloof. Dit geloof moet in ons tot uitdrukking komen in een absolute voorkeur, volmaakt vertrouwen, volledige toewijding. Onze wil moet geheel onderworpen zijn aan de goddelijke wil, onze gevoelens, verlangens, interesses en eer moeten zich identificeren met de vooruitgang van het koninkrijk van Christus en de eer van Zijn zaak, terwijl wij voortdurend genade ontvangen van Hem, en Christus voordurend dankzegging ontvangt van ons.”

Het is in deze volledige toewijding aan Christus en Hem toestaan om te werken in onze levens om ons te helpen dicht bij Hem en Zijn woord te blijven, dat het mooie citaat uit Lessen uit het leven van alledag, pagina 28 werkelijkheid kan worden in onze levens: “Christus wacht met hunkerend verlangen op de openbaring van Zichzelf in zijn gemeente. Wanneer het karakter van Christus in zijn volk volmaakt zichtbaar is, zal Hij komen om hen op te eisen als zijn eigendom.”

Het karakter van Christus wordt volmaakt zichtbaar in onze levens wanneer wij volledig op Christus alleen leunen. Wij moeten dagelijks de Heilige Geest de ruimte geven om ons meer en meer te veranderen in de gelijkenis van Christus. Dit is een werk dat een heel leven doorgaat. Wij moeten vragen om het karakter van Christus in ons leven, terwijl wij gehoorzaamheid aan Zijn woord in praktijk brengen door Zijn kracht.

Wat een wonderlijke gelegenheid om Gods Geest de ruimte te geven om te werken in onze levens. Wij hebben alles te danken aan de heiligmakende kracht van Christus om ons te veranderen naar Zijn beeld. Hij is het ideaal voor ons en het is alleen mogelijk door de afhankelijkheid van Zijn gerechtigheid en Zijn werk in onze levens.

De Wens der Eeuwen, pagina 197-198 presenteert ons een paar verheven gedachten over onze volledige afhankelijkheid van Christus en zijn karakter: “Gods ideaal voor Zijn kinderen is hoger dan de hoogste menselijke gedachte reiken kan. "Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is." (Matth.5:48) Dit bevel is een belofte. Het verlossingsplan beoogt onze volledige verlossing uit de macht van Satan. Christus scheidt de berouwvolle ziel altijd van de zonde. Hij kwam om de werken van de duivel te vernietigen, en Hij heeft voorzieningen getroffen dat de Heilige Geest zal worden geschonken aan iedere berouwvolle ziel, om hem van zondigen te weerhouden. ….. Het ideaal van een christelijk karakter is gelijkheid aan Christus. Zoals de Zoon van God volmaakt was in Zijn leven, zo moeten ook zijn volgelingen volmaakt zijn in hun leven. Jezus was in alle dingen Zijn broeders gelijk gemaakt. Hij werd vlees, zoals wij dat zijn. Hij had honger en dorst, en was vermoeid. ….. Hij deelde het lot der mensen; toch was Hij de zondeloze Zoon van God. Hij was God in het vlees. Zijn karakter moet ook het onze zijn …..

Maar Christus bereikt ons waar wij zijn. Hij heeft onze natuur aangenomen en overwon, opdat wij zouden kunnen overwinnen door Zijn natuur aan te nemen. ….. Nu maakt Hij door Zijn goddelijkheid aansprak op de troon des hemels, terwijl Hij door Zijn menselijkheid ons bereikt. Hij gebiedt ons, door het geloof in Hem de heerlijkheid van het karakter van God te bereiken. Daarom moeten wij volmaakt zijn, zoals onze "hemelse Vader volmaakt is” (Matth.5:48.

Met andere woorden, wij kunnen alleen volmaakt zijn als wij “door geloof in hem de heerlijkheid van het karakter van God ontvangen.” Wij moeten geheel vertrouwen op Zijn genade en karakter, omdat wij het niet uit onszelf kunnen volbrengen. Wij leunen volledig op Zijn kracht om ons te veranderen om meer en meer als Christus te worden. Hij heeft die kracht om levens te veranderen en wij moeten Hem toestaan in ons te werken, zodat Zijn karakter de onze wordt door Zijn kracht.

Wij moeten niet werken aan wat wij “perfectionisme” kunnen noemen, wat het afwerken is van een wettische afstreeplijst en onszelf opheffen door eigen kracht. Wij moeten niet de fouten van anderen aanwijzen, denkende dat wij beter zijn dan zij. Wij moeten geen verwarring en scheiding brengen in de gemeente met de beschuldiging dat wij rechtvaardiger zijn dan anderen. Wij moeten niet van onszelf denken dat we volmaakt zijn, anders dan volmaakt in de gerechtigheid van Christus -- wat Hij voor ons doet om ons te rechtvaardigen en wat Hij door ons doet om ons te heiligen. Dit alles is door de gerechtigheid van Christus – het is niet van onszelf. Wij moeten verenigd zijn in Christus in woord en handelen.

Selected Messages, Boek 1, pagina 259 vertelt ons: “Het geheim van eenheid wordt gevonden in de kwaliteit van de gelovigen in Christus. De reden van alle scheidingen, onenigheid en verschillen wordt gevonden in de afscheiding van Christus. Christus is het centrum waarnaar alles getrokken zou moeten worden, want hoe dichter wij bij het middelpunt komen, hoe dichter wij tot elkaar zullen komen in gevoelens, in sympathie, in liefde, groeiend naar het karakter en het beeld van Christus.”

Wij moeten niet de gedachten koesteren dat wij in onszelf rechtvaardig zijn en dat wij onszelf kunnen verbeteren door eigen inspanningen. Wij moeten volledig afhankelijk zijn van Christus voor elke verandering in ons leven als wij onszelf aan Hem overgeven. Laat ons nooit opscheppen over onze volmaaktheid of over de prestaties die wij bereikt hebben. Luister naar wat Ellen White zegt in die wonderlijke nieuwe compilatie, getiteld Ware Opwekking, op pagina 62: “Iemand die heiligheid voor zich claimt, is in werkelijkheid niet heilig. Zij die als heilig geregistreerd staan in de boeken van de hemel, zijn zich daarvan niet bewust, en zijn de laatsten die zullen opscheppen over hun eigen goedheid. Geen enkele van de profeten en apostelen hebben ooit gezegd dat zij heilig waren, niet eens Daniel, Paulus of Johannes. De rechtvaardige zal zich nooit als zodanig uiten. Hoe meer zij Christus weerspiegelen, hoe meer zullen zij klagen over hun ongelijkheid met Hem, want hun geweten zijn gevoelig en zij zien zonde meer zoals God dat ziet. Zij hebben een verheven zicht op God en het grote plan van verlossing en hun harten, vernederd onder het gewicht van het gevoel van hun onwaardigheid, zijn levend voor de eer gerekend te mogen worden tot leden van de Koninklijke familie, zonen en dochters van de Eeuwige Koning.”

Ik wil u een kleine, mooie compilatie uit de geest der profetie meegeven als aanmoediging. Het heet Valse ideeën over rechtvaardiging door geloof. De inhoud is voornamelijk uit het boek Geloof en Werken van Ellen White. Het is een wonderlijke bemoediging om dit kleine boekje te lezen. Het zal u niet veel tijd kosten. Wij zijn dankbaar voor het werk van Light Bearers Ministry, die dit boekje heeft gepubliceerd. Light Bearers doet zo veel om christelijke literatuur te verspreiden in de gehele wereld, zoals ook de bewonderenswaardige uitgeverijen van onze kerk dat doet.

Lees dit boekje en wees gezegend door de geweldige boodschap, zoals die op de pagina’s 18 en 19: “Wanneer mensen leren dat zij geen gerechtigheid uit eigen verdienste of werken kunnen verkrijgen, en zij met een vastberaden en volkomen vertrouwen op Jezus Christus zien als hun enige hoop, zal er niet zo veel van zelf en zo weinig van Jezus zijn. Zielen en lichamen worden besmeurd en verontreinigd door zonde, het hart raakt van God vervreemd, en toch strijden velen in hun eigen beperkte kracht om verlossing te winnen door goede werken. Jezus, denken zij, zal een deel van de redding doen; wij moeten de rest doen. Zij hebben het nodig om in geloof de gerechtigheid van Christus als hun enige hoop voor tijd en eeuwigheid te beschouwen. God heeft de mens verstand en mogelijkheden gegeven. God werkt aan en werkt samen met de gaven die Hij aan de mens gegeven heeft, en de mens kan, door deel te hebben aan de goddelijke natuur en het doen van het werk van Christus, een overwinnaar zijn en het eeuwige leven winnen.”

Op pagina 20-21 lezen wij over de alomvattende gerechtigheid van Christus het volgende: “De zielentempel moet geheiligd, heilig, puur en onbesmet zijn. Er moet een samenwerking zijn waarbij al de kracht van God komt en al de eer aan God toekomt. De verantwoordelijkheid rust bij ons. Wij moeten in gedachten en in gevoelens ontvangen om te kunnen doorgeven in uitdrukkingen. De wet van de mens en de goddelijkheid werken samen om de ontvanger een medearbeider samen met God te maken. Het brengt de mens waar hij, verenigd met het goddelijke, in staat is te werken aan het werk van God. Menselijkheid raakt menselijkheid aan. Goddelijke kracht en de menselijke werker zullen gecombineerd een volkomen succes zijn voor de gerechtigheid van Christus, en alles samen bereiken.”

Dit is waarlijk de alomvattende gerechtigheid van Christus. Wij hebben niets uit onszelf om over op te scheppen. Wij zijn volledig afhankelijk van Christus.

Dus hoe zullen wij leven in deze laatste dagen van de wereldgeschiedenis, vlak voordat Jezus terugkomt? Hoe zullen wij het verlossingsplan begrijpen?

Goedkope genade zal het niet voor ons doen. Het ontkent de kracht van de Heilige Geest om het leven dag aan dag te veranderen om meer en meer op Christus te lijken. Wettiscisme zal het niet voor ons doen. Het verspert de weg naar verlossing –- totale afhankelijkheid van Jezus Christus, onze enige weg naar verlossing. Een intellectuele, hoog kritische benadering zal het niet voor ons doen. Het vernietigt het wonder van bekering en heiligmaking en ontdoet Gods verlossing van zijn kracht om levens te veranderen.

Het is alleen de alomvattende gerechtigheid van Christus van rechtvaardigmaking en heiligmaking die u zal redden, veranderen en opvoeden tot een ware discipel van Christus. Het is iets dat Jezus zowel voor als in u doet.

Zoals dat mooie oude gezang, “Nothing but the Blood,” in het zangboek “Christ in Song,” nummer 93 zegt: “Wat kan mijn zonden wegwassen? Niets dan het bloed van Jezus; Wat kan mij van binnen rein maken. Niets anders dan het bloed van Jezus. O, hoe kostbaar is de vloed die mij witter maakt dan sneeuw; niets anders heb ik gevonden, ik weet het, niets anders dan het bloed van Jezus.”

In dat wonderlijke tweede hoofdstuk van Fillipenzen, heeft God het geweldige plan van verlossing, door Christus, onze gerechtigheid, voor ons uiteengezet. Paulus schrijft in de verzen 5-11: “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!”

Wat een wonderbare God! Wat een wonderbare verlossingsplan! Was een zegen om de alomvattende gerechtigheid van Christus te ontvangen. In Ware Opwekking lezen we op pagina 45: “Er is geen verontschuldiging voor de zonde, of voor luiheid. Jezus is de weg gegaan, en Hij verlangt van ons dat wij volgen in Zijn voetstappen. Hij heeft geleden, Hij heeft geofferd zoals niemand van ons dat kan doen, opdat Hij verlossing binnen ons bereik zou brengen. Wij hoeven niet ontmoedigd te zijn. Jezus kwam naar onze wereld om goddelijke kracht te brengen aan de mensen, zodat door Zijn genade wij veranderd zouden worden naar Zijn beeld.”

Door Zijn genade hebben wij de beschikking over goddelijke kracht. Door Zijn genade hebben wij de beschikking over Zijn karakter. Door Zijn genade kunnen wij meer en meer als Hij zijn. Christus kwam naar deze aarde. Hij leefde een zondeloos leven, stierf voor ons, verrees voor ons, en bemiddelt nu voor ons in het Heilige der Heilige van het hemelse heiligdom als onze Hogepriester, en Hij zal spoedig Zijn koningskleed aantrekken en terugkomen naar deze aarde als Koning der koningen en Heer der heren. Wat een wonderlijke dag zal dat zijn! -- Het climax van de aardse geschiedenis –- het einde van de grote strijd, –- de bekroning van Zijn wonderlijke plan van verlossing -– de ultieme openbaring van Zijn alomvattende gerechtigheid! Wij willen naar huis om voor altijd met Hem te zijn, nooit meer in verleiding gebracht te worden ….. nooit meer afgescheiden te worden van de Heer! Zoals pastor George Brown in zijn overdenking zei op de Generale Conferentie van 2005 in St. Louis: “Wanneer we naar de hemelse gaan, zullen we gerechtvaardigd, geheiligd, verheerlijkt en voldaan zijn!”

Wilt u Jezus opnieuw aanvaarden vandaag? Wilt u Zijn rechtvaardigmakende kracht aanvaardden, opdat u het volmaakte kleed van Zijn gerechtigheid ontvangt? Wilt u Zijn heiligende kracht ontvangen die uw leven zal veranderen om meer en meer op Hem te lijken? Wilt u Hem aan het werk laten gaan in u, zoals Paulus zegt in Fillipenzen 2:13: “Die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.” Wilt u vreugdevol alles opgeven voor de alomvattende gerechtigheid van Christus? Als dat zo is, wilt u dan vol overgave opstaan, terwijl u zich onderwerpt aan Zijn kracht en gerechtigheid.
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry