read-in-englishBijlage uitleg twaalf Stellingen voor opwekking

In de kerk der Zevende-dags Adventisten in Nederland

Stelling 1 -- De specifieke boodschap van de kerk der Zevende-dags Adventisten is vol hoop en genade en uiterst relevant voor elk mens in deze eindtijd
Dit beleidstuk presenteert aan ons een kwijnende kerk. Een kerk die steeds minder belangrijk wordt voor heel wat medegelovigen en voor de wereld om ons heen.Als dat zo is, dan is het inderdaad heel triest, want we hebben zoveel dat spreekt in ons voordeel. Wij hebben een u i t e r s t positieve boodschap van hoop en genade voor de wereld. Hoe kan die irrelevant zijn?

Als we geloven dat we een opdracht van God hebben om de laatste boodschap van genade aan de wereld en Gods kinderen in al de andere kerken te brengen, hoe geloofwaardig zullen we overkomen als we naar hen toegaan voor advies en onderwijzing over hoe succesvol kerk te zijn? We komen toch niet tekort aan goddelijke leiding om de mensen te bereiken met Zijn boodschap? Zal onze verkondiging niet juist aan kracht winnen als we pal staan voor wat we geloven, zonder compromissen te sluiten?

Ellen White spreekt hierover als zij zegt: “Er mag geen compromis gesloten worden met hen die de wet van God ter zijde schuiven. Het is niet veilig om op hen te vertrouwen voor advies. Ons getuigenis mag niet minder beslist zijn nu dan vroeger; onze ware standpunten mogen niet bedekt worden om belangrijke mensen in de wereld te behagen. Zij zouden verlangen dat wij ons bij hen aansluiten en hun plannen aanvaarden, en zij zouden ons voorstellen doen over de koers die wij moeten volgen, maar die zouden de vijand voordeel geven over ons. Hoewel we geen strijdpunten moeten opwerpen en geen onnodig aanstoot moeten geven, moeten we de waarheid duidelijk en beslist naar voren brengen, en pal staan voor wat God ons in Zijn Woord heeft onderwezen. U moet niet naar de wereld kijken om te leren wat u zult schrijven of publiceren of wat u zult spreken.” (Selected Messages, vol 2, p. 371).

Stelling 2 -- Als Zevende-dags Adventisten willen we niet opgaan in de hedendaagse cultuur, maar juist een positief verschil uitmaken
De boodschap van Ted Wilson op de sabbat van de GC Jaarcongres in oktober 2010 heeft nogmaals benadrukt dat de naam Zevende-dags Adventist ergens voor staat. En hoewel er geen verlossing ligt in een naam, is onze naam reeds een boodschap voor ons en voor anderen. In feite geeft onze naam op zichzelf al aan dat we geen kerk met anderen kunnen zijn, maar een kerk met een boodschap van leven voor anderen.

Maar het lijkt erop dat ergens in de afgelopen 8-10 jaar onze Kerk in Nederland haar begrip van wat het doel van de kerk van de Zevende-dags Adventisten in de wereld is en het besef van plicht en urgentie is kwijtgeraakt. Als gevolg daarvan is allerlei leer binnenslopen uit pseudochristelijke bronnen, om van binnenuit de Kerk te herdefiniëren. Dezelfde trend heeft plaatsgevonden na de zogenaamde bekering van Constantijn de Grote. Ook hij wilde de kerk herdefiniëren en het christendom meer relevantie geven in een sterke anti-God maatschappij. Dit resulteerde in een samengaan van kerk en cultuur, wat het begin van de grote afval in de kerk is gebleken.

Als wij het profetische volk van de Bijbel zijn en met name het volk dat de drie engelen boodschap en de indringende boodschap van de vierde engel verkondigt (Openb 14:6-12; 18:1), dan kunnen we geen kerk zijn met anderen, maar dan zijn wij juist een kerk met een urgente boodschap van leven voor anderen.

Stelling 3 -- De kerk der Zevende-dags Adventisten is de kerk van Jezus Christus, en zij zal blijven bestaan tot Zijn wederkomst
We zijn duidelijk vergeten waarom we Zevende-dags Adventisten zijn en bijvoorbeeld geen Baptisten of Evangelisch en waarom we zo bevoorrecht zijn om de Naam van God te dragen (2Kron 7:14) en Zijn autoriteit over ons leven en over de wereld te mogen uitdragen. Dat is meer dan het houden van sabbatten en weigeren van varkensvlees; meer dan het geven en ontvangen van tienden. Het is overduidelijk dat onze kerk in Nederland zwaar te lijden heeft van een identiteitscrisis. Zijn we het volk van Openbaring 12:17 of zijn we het niet? Als we het wel zijn, dan dienen we een andere koers te volgen dan dit document ons aanwijst.

Gods Kerk zal echt groeien en gezegend zijn als we pal staan voor de door God gegeven principes en instructies, en als we nederig en in geloof aanspraak maken op Zijn wonderbare beloften.

Stelling 4 -- Het is onlogisch dat elementen buiten onze kerk, de kerk der Zevende-dags Adventisten definiëren en een noodzaak voor verandering aan ons stellen
In het probleem duikend dat dit document voor ons schetst, wordt al snel duidelijk dat we hier te maken hebben met een herdefinitie van kerkzijn volgens de principes van de Emerging Church en een hervorming van de kerk naar de concepten, die hun oorsprong vinden in al de pauselijke encyclieken vanaf Rerum Novarum (1891), via de proclamatie van het oecumenisch einddoel op Vaticanum II (1962-1965) tot Caritas in Veritate (2009), en de Jezuïeten contrareformatorische leerstellingen van sociale gerechtigheid, sociale christendom, bevrijdingstheologie en spirituele formatie, welke niets anders is dan een subtiele vorm van spiritisme. Dit is een pad welke we absoluut niet moeten betreden.

De oplossingen die het document aan ons voorstelt, zijn volledig gebaseerd op een wereldse analyse van een niet bestaand probleem -- we zijn een verdwijnende kerk, tenzij wij veranderen in een kerk met anderen, en we zullen ophouden kerk te zijn, tenzij we samengaan met anderen. De schrijver zegt: “op basis van de analyse worden enkele probleemgebieden [in de Kerk] gesignaleerd, gevolgd door een aantal antwoorden” (p.1). Deze uitspraak doet ons het ergste vermoeden -- de basis van deze visie is niet neutraal en zeker niet Bijbels!

Stelling 5 -- De Bijbel is, met de profetische getuigenissen, ons enige richtsnoer en fundament voor ons geloof, en de enige bron van waarheid waaruit wij willen putten
In deze beleidsvisie worden nieuwe strategieën uitgedacht, terwijl de Heer ons reeds van Zijn beproefde strategie voor de oorlog der oorlogen tussen hemelse machten heeft voorzien. Omdat het geen aardse oorlog is, zullen onze aardse strategieën niets uitrichten, hoe welsprekend we ze ook verwoorden.

Deze beleidsvisie is voor onze Kerk alleen. Wat hebben we te maken met hoe de wereld over de wereld denkt. Wij hebben de Bijbel en de profetische getuigenissen als ons richtsnoer om ons te vertellen hoe God over ons denkt. Is dat niet voldoende? Als de geïnspireerde woorden nog enige waarde hebben, hoe kunnen we het dan eens zijn met hen die zeggen dat de kerk van de Zevende-dags Adventisten berooid en aan het verdwijnen is en dat Gods principes op een of andere manier ontoereikend zijn en ouderwets? Is het echt nodig ergens anders methoden en strategieën te gaan leren die ons geen succes kunnen verzekeren?

Stelling 6 -- Elke methode die gebruikt wordt in Gods werk, moet stevig gefundeerd zijn op Gods woord. Alles wat afwijkt van die standaard, wijzen wij af
We mogen nieuwe methoden ontwikkelen, maar goddelijke principes veranderen nooit. Overtreding van deze principes is het grootste gevaar waarin we zouden kunnen belanden. Dan, zullen we inderdaad van het toneel verdwijnen en zal God straatstenen oproepen om Zijn boodschap te verkondigen, want die boodschap zal gebracht worden voordat Jezus terugkomt.

Zevende-dags Adventisten hebben altijd opengestaan voor nieuwe inzichten, nieuwe zendingsmethoden – we zijn geen starre en kleinzielige beweging. Open staan, is immers de basis van wat wij noemen Tegenwoordige Waarheid, maar de nadruk ligt op “Waarheid”— dat is geverifieerd met, getoetst aan en bewezen door de enige standaard van waarheid – de Bijbel.

“Gods woord is de autoriteit voor de kerk en haar verkondiging aan de wereld. Maar meer nog is het de autoriteit in ons leven. Het heeft het laatste woord in geloof en levensstijl… We kunnen wetenschappelijke en sociaal-culturele krachten niet laten bepalen wat de Bijbel bedoelt. .. De Bijbel is superieur boven alle menselijke wijsheid en literatuur. Het is de norm waaraan alle andere ideeën of methoden moeten worden getoetst… Wij Zevende-dags Adventisten aanvaarden de Bijbel als de basis voor al onze geloofspunten en zien op haar pagina’s onze unieke profetische identiteit en zending… We moeten ons verzetten tegen de subtiele en niet zo subtiele manieren waarmee de duivel zoekt om afstand te scheppen tussen ons en de Bijbel en een duidelijke begrip van wat God als waarheid heeft bedoeld.” (Ted NC Wilson, Adventist Review, feb 2011).

Dus wanneer we op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden, laten we biddend door die oude voorraadkist gaan. God heeft Zijn eindtijdvolk vele kostbare profetische terechtwijzingen gegeven, die wij vaak zo achteloos opzij schuiven. Laten we nu voor eens naar die bron luisteren, ons de Here immer voor ogen houden (Leviticus 19) en de wijze woorden van Jezus niet vergeten, die zei: “Daarom is iedere schriftgeleerde, die een discipel geworden is van het Koninkrijk der hemelen, gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen te voorschijn brengt” (Matt 13:52).

Stelling 7 --God vraagt Zijn volk om Hem om raad en advies te vragen (Job 5:8,9). Vergeleken met Zijn inzicht is de wijsheid dezer wereld slechts dwaasheid (1 Kor 3:19)
Op zich is er niets verkeerd aan het beschrijven en analyseren van de maatschappij -- als we de wereld beschrijven --, maar om vervolgens de conclusies van atheïstische sociologen te extrapoleren naar de Kerk van Christus, doet grote oneer aan de almacht van de Heer van de kerk. Job 5:9 stelt de vraag: Waarom vragen we God niet? “Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, wonderen zonder tal” voor hen, die in Hem geloven.

Het succes van Gods kerk mag niet worden afgemeten of afhankelijk zijn van de invloed van menselijke methodes. Het is waar dat er nieuwe technologische ontwikkelingen zijn waar we misschien nog niet ten volle gebruik van maken, maar God geeft ons duidelijke principes, en elke nieuwe methode moet daaraan getoetst worden. Alleen als we dat doen, zal de eer toekomen aan Hem, die Zijn Kerk met na-ijverige zorg bewaakt.

We worden bemoedigd met deze heerlijke belofte en de verzekering van succes in kerkgroei in de breedte en de diepte: “Niets anders in de wereld is zo dierbaar voor God als Zijn kerk. Hij zal met machtige krachten werken door nederige, gelovige mensen. Christus zegt tegen u vandaag: ‘Ik ben met u, Ik werk samen met uw gelovige en trouwe inspanningen en Ik geef u kostbare overwinningen. Ik zal u sterken als u uzelf heiligt in Mijn dienst. Ik zal u succes geven in uw inspanningen om zielen op te wekken, die dood waren door overtredingen en zonden’” (Testimonies Vol7, p. 242, 243).

Is deze belofte nog wel wat waard? Zijn er aanwijzingen dat de Heer zijn beloften aan ons heeft ingetrokken? Is het niet veel beter geadviseerd te worden door Ellen White, dan door atheïsten en megakerk zakenlui? Zien we niet dat hun zaken falen? De grootste mega kerk van Amerika, The Crystal Cathedral van Robert Schuller, heeft in oktober 2010 faillissement aangevraagd. Wat zegt dat ons over succes?

Laten wij onze visie op discipelschap inderdaad heroverwegen, maar niet met de visie van ongelovige sociologen en filosofen, maar met de visies van heilige mannen en vrouwen die spraken zoals zij door de Heilige Geest gedrongen werden (2Petr 1:21).

Stelling 8 -- De kerk der Zevende-dags Adventisten in Nederland heeft een opwekking door inwoning van de Heilige Geest nodig, zodat zij Gods liefde en genade kan beantwoorden met gehoorzaamheid en betamelijkheid
We hebben een persoonlijke opwekking nodig. We zijn ontegenzeggelijk verzekerd van overweldigende kracht -- verzekerd van goddelijke samenwerking in het bereiken van overwinningen over onszelf en voor Jezus -- verzekerd van succes in het tot leven wekken van dode zielen. We hoeven daarom niet naar andere kerken te gaan voor instructie over hoe succesvol te zijn in kerkgroei. Maar misschien moeten wijzelf tot leven gewekt worden, wanneer we falen in het erkennen van de kracht die anderen zeggen, die zij wel hebben.

Wat wij in onze kerk der Zevende-dags Adventisten nodig hebben is geen herdefinitie van kerkzijn, maar een OPWEKKING uit de verdoofdheid waarin we ons als volk bevinden en een TOTALE HERVORMING van onze persoonlijke levensstijl.

Wat we nodig hebben is geen nieuwe visie (ware visies komen van de Heer en nooit tegenstrijdig aan het Woord 1Sam3:1), geen debat of dialoog tussen tegengestelde partijen, geen compromissen, zodat iedereen zichzelf tot norm is, maar een vernieuwde toewijding en trouw, die komen door een leven dat gedrongen wordt door de inwonende Geest, Die ons in staat stelt een geheiligd leven te leiden, in alles wat tot leven en godsvrucht strekt: liefde, betrokkenheid, gehoorzaamheid en al wat betamelijk is. Maar het is zoals Ted Wilson zei in zijn inauguratiepreek: we hebben het nodig dat we opgewekt en hervormd worden, maar we zullen dat niet worden als we niet eerst onze nood erkennen.

Ten aanzien van dat grote werk van opwekking en reformatie onder ons volk en de nood voor nederige, godsvruchtige mensen, schreef de geïnspireerde pen van Ellen White: “Ik werd gewezen op de predikanten en de leden. Er scheen een verlamming te zijn gekomen over de zaak van de tegenwoordige waarheid. Het werk van God leek gestagneerd. Predikanten en leden zijn onvoorbereid voor de tijd waarin ze leven, en bijna iedereen die belijdt te geloven in de tegenwoordige waarheid is onvoorbereid om het werk van voorbereiding voor deze tijd te begrijpen. In hun huidige staat van wereldse ambitie, met hun gebrek aan toewijding aan God, hun toewijding aan zichzelf, zijn zij totaal ongeschikt om de spade regen te ontvangen en, alles gedaan hebbende, te staan in de toorn van satan, die door zijn uitvindingen zal maken dat hun geloof schipbreuk lijdt, omdat hij hen gevangen houdt in een aangename zelfmisleiding. Zij denken dat alles in orde is, terwijl zij het bij het verkeerde eind hebben ….” 1Testimonies 466.1

Stelling 9 -- Nederlandse Zevende-dags Adventisten willen zich vanuit de bezieling door de Geest inzetten voor de opbouw van Gods kerk, Zijn bruid, en zo de roeping van kerk van de Zevende-dags Adventisten in de wereld volbrengen
De kerk heeft haar leden nodig. Leden moeten hun verantwoordelijkheid nemen en een prominentere stem hebben in de koers die de kerk in Nederland opgaat. Zij moeten actiever worden, de ALV's te bezoeken. Leden moeten beseffen dat als drie leden de huishoudelijke vergaderingen bezoeken, er maar 3 leden beslissen voor de hele gemeente. ALV vergaderingen zijn niet gebonden aan quorum – men kan een quorum instellen, maar dat hoeft niet. We hebben veels te lang het kerkgebeuren aan een select groepje overgelaten; te lang heeft een select groepje het voor de hele kerk bepaald. God kijkt niet naar status en opleidingsniveau. Hij zal toegewijde mensen zelf bekwamen in Zijn dienst. En dat is een ieder van ons: jong, oud, mannen, vrouwen, ouderen, kinderen.

De kerk der Zevende-dags Adventisten is een democratische kerk, maar veel leden weten niet hoe de kerkstructuren werken en de meeste gemeentebesturen zijn niet proactief in het instrueren van de leden.

Als we de kerk en haar leden echt willen helpen meer betrokken te raken met de wereld om ons heen, moeten we hen stimuleren om eerst meer bekend te raken met de onderscheidende kenmerken, geloofspunten en structuren van het Zevende-dags Adventisme; om te weten waarom we sommige dingen doen zoals we ze doen, zodat ze weer trots kunnen zijn een Zevende-dags Adventist te zijn.

Wij zijn ervan verzekerd dat als we God als volk met geheel ons hart bidden, Hij ons stamelen en strompelen zal ondersteunen met de kracht van Zijn Geest, en dat de manier van Jezus veel vrucht zal dragen. Maar feit is dat we als Kerk als geheel te inconsequent zijn geweest in ons gebedsleven … en we vragen als collectief te weinig om wat we het hardst nodig hebben, en daarom hebben we zo weinig (Lukas 11:13; Jakobus 4:2). Daarom lijkt het alsof anderen veel meer ontvangen dan wij, maar de beloften gelden ook ons.

Stelling 10 -- Nederlandse Zevende-dags Adventisten willen de verantwoordelijkheid voor hun persoonlijke geestelijke groei oppakken, zodat Gods liefde in Christus tot uiting komt in hun doen en laten

Wij hebben Christus nodig. Laten we elkaar aanmoedigen om meer godsvruchtig te zijn in elk aspect van ons leven, zodat we ons bewust worden van de grote genade van God voor elk mens en dat er een wereld rondom ons is die ons nodig heeft, En dan, laten we vanuit dàt besef, betrokken zijn bij programma’s die onze eigen principes uitdragen.

Laten we daarom bidden om het offer van Jezus beter te begrijpen en daarop mediteren, totdat wij begrijpen hoe groot Gods liefde in Christus is.

Laten we dit doen om eerst inzicht te krijgen in wat God van ons persoonlijk vraagt. Dat we mogen weten dat Gods werk nooit hemelse vrucht zal dragen aan de stammen van de wereld. En terwijl we dat doen, zal de Heer ons leiden in het terugvinden van onze weg om een praktisch christendom uit te dragen op basis van de principes van een geheiligd leven, die aan ons zijn uiteengezet in Leviticus 19 en Matteüs 5-7.

Stelling 11 -- Nederlandse Zevende-dags Adventisten willen zich inzetten voor hen die Jezus nog niet kennen en Gods liefde en de volle waarheid in Christus met hen delen
De wereld heeft Zevende-dags Adventisten nodig. God heeft de juiste manier van betrokkenheid 3500 jaar geleden voor ons laten optekenen in Leviticus 19. En 2000 jaar geleden heeft onze Heer aan ons uitgelegd hoe dat uitwerkt in de praktijk van alledag in Matteüs 5-7. Ongeveer 150 jaar geleden is diezelfde strategie vervolgens op uitstekende wijze voor ons naast en onder elkaar gezet in drie prachtige, voor iedereen begrijpelijke en dunne boekjes: Schreden naar Christus, De Daad bij het woord en Gedachten van de berg der zaligsprekingen. Deze geheiligde bronnen presenteren de blauwdruk voor een werkelijk maatschappelijk betrokken kerk, van volledig aan God toegewijde mensen met de levende verwachting van de spoedige wederkomst van hun Meester brandend in hun hart. Het is een grote tekortkoming dat deze rijke bronnen ontbreken in dit document.

Als wij ons door God geleid weten, en alles in de eerste plaats aan Hem wijden, dan zullen we meer betrokken mensen zijn.

Laten we daarom een project opzetten om die Bijbelse hoofdstukken en boekjes samen in onze gemeenten te lezen en op basis van wat ons daarin wordt aangereikt, naar manieren zoeken om wat we leren in praktijk te brengen en zo de verdwaalde schapen van Gods kudde Thuis brengen.

Stelling 12 -- De Nederlandse Zevende-dags Adventisten kerk wil niet verdeeld zijn en zich niet afscheiden maar samen met alle andere kerken van de Zevende-dags Adventisten loyaal gehoor geven aan de oproep tot opwekking vanuit de Wereldkerk
Wij willen geen afwijkend veld worden binnen de Wereldkerk der Zevende-dags Adventisten. Daarom vinden wij dat het te betreuren is dat, terwijl de Wereldkerk medio 2010 een duidelijke koerswijziging heeft uitgezet, wij daar hier in Nederland niets van merken.

Vervolgens hebben alle kerkleiders in oktober 2010 om de leiding van de Geest gebeden en ingestemd met het doen uitgaan van een oproep tot Opwekking en Persoonlijke en kerkhervorming. Zal de Nederlandse kerk der Zevende-dags Adventisten haar loyaliteit tonen door gehoor te geven aan die oproep tot verootmoediging en bekering? (2 Kronieken 7:14).

Al veels te lang betreden wij de brede weg van proberen "kerk met anderen" te zijn, “volk als alle anderen” (1Sam 8:5,19,20) te zijn. We hebben nog maar weinig tijd! Laten wij allemaal onze loyaliteit tonen aan onze God. Hij zelf zal ons de juiste weg wijzen naar in alle opzichten een kerk naar Zijn hart.
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry