GC Verklaring over homoseksualiteit

Lees de Engelse persverklaring op: Adventist Review
Generale Conferentie leiders onderschrijven Zorg en Principes over Homo aangelegenheden
Verklaring van de wereldkerk over homofielen benadrukt medeleven (21 november 2012)

Op 17 oktober 2012 hebben ZDA kerkleiders via stemming het standpunt van de kerk over de homoseksuele levenswijze en homohuwelijk herbevestigd, terwijl zij de toewijding van de kerk aan medelevende zorg voor homofiele en lesbische personen hebben benadrukt.

De verklaring van een halve pagina lang over homoseksualiteit is met overweldigende meerderheid aangenomen door het opsteken van handen van de meer dan 200 predikanten, leken en andere werkers van de kerk, die de laatste zakelijke jaarvergadering van 2012 van het Algemeen Kerkbestuur, op het hoofdkantoor van onze kerk in Silver Spring, Maryland, bijwoonden.

Kerkleiders verklaarden dat het oorspronkelijk standpunt uit 1999 niets aan duidelijkheid te wensen overlaat en gebaseerd is op de Bijbelse leer. Zij kozen er nochtans voor de tekst aan te passen om de boodschap uit te zenden dat, hoewel de Bijbel homoseksuele levenswijze afkeurt, wij als christenen onze verantwoordelijkheid erkennen om met medeleven dienstbaar te zijn aan alle mensen, zei de vicevoorzitter Pardon Mwansa, die het beleidscomité voorzat die de wijziging voorgesteld heeft.

“Wij voelen de behoefte dit standpunt af te sluiten met een zin waarin de kerk zich bereid toont een Christusgelijkende medelevende geest te tonen aan hen die homoseksualiteit praktiseren,” vertelde Mwansa de aanwezigen.

Het standpunt is ook aangepast om sterker dan voorheen uit te dragen dat de kerk van plan is trouw te blijven aan de Bijbel.

De laatste zin van het drie alinea tellende document luidt nu: “Net als Zijn discipelen, spannen Zevende-Dags Adventisten zich ervoor in om de instructie en het voorbeeld van de Heer te volgen om een leven van Christusgelijkende medeleven en trouw uit te leven.”

Een meer controversiële agenda item, de revisie van het standpunt over homohuwelijk, riep geëmotioneerde reacties op, soms gericht op het onderwerp zelf, en op andere momenten gericht op de grammaticale nuances toen de totale vergadering van afgevaardigden gezamenlijk de tekst van het gevoelige document redigeerde.

De commissieleiders verklaarden dat zij ervoor gekozen hebben het homohuwelijk standpunt te reviseren om een reactie te bieden aan ontwikkelingen in de maatschappij, zoals het erkennen dat sommige regeringen een legale status hebben gegeven aan homoverbintenissen.

“De instellingen van huwelijk en gezin wordt aangevallen,” verklaarde Willie Oliver, lid van de beleidscomité en directeur van het Departement Gezinspastoraat van de wereldkerk, waarmee hij citeerde uit een deel van het nieuwe standpunt.

Het standpunt heeft ook het woord “wanorde” geschrapt. Men vond het uit de tijd en heeft het vervangen door het woord “verstoring” om de praktijk van homoseksualiteit te omschrijven. Die zin in het vijf alinea tellende document luidt nu: “Homoseksualiteit is een uiting van de verstoring en de breuk die is ontstaan in menselijke neigingen en relaties door de ingang van zonde in de wereld.”

En net als het standpunt over homoseksualiteit, benadrukt het standpunt over homohuwelijk de medelevende benadering van de kerk, die huldigt dat alle mensen, ongeacht hun seksuele geaardheid, door God geliefd zijn.”

Reagerend op het vervangen van het woord “wanorde” door “verstoring” zei Gina Brown lidafgevaardigde van de Noord Amerikaanse Divisie: “Hoewel velen van ons familieleden hebben die homoseksueel zijn, begrijpen wij de gedachtegang en omhelzen wij hen, houden we nog steeds van hen en hebben we nog steeds zorg voor hen. Maar, als een kerk, moeten we staan voor wat waar is.”

Ekkehardt Mueller, onderdirecteur van de Biblical Research Institute, prees het comité voor het toevoegen van de zin dat als amendement was voorgesteld dat homoseksualiteitverbond met de “ingang van de zonde” in de wereld.

“We voelen dat dit nodig is in deze context, vooral nu homoseksuelen vandaag elk verband met de zonde willen ontkennen en willen zeggen “dit is hoe we geschapen zijn, God heeft ons zo gemaakt en daarom hebben we het recht en de plicht om deze levenswijze erop na te houden.”

De voorzitter van de British Union Conference vroeg de kerkleiders om een handreiking voor het omgaan met individuen en leden die transseksuele operaties ondergaan.

“We hebben verzoeken ontvangen uit andere delen van het wereldveld over situaties die zich in hun kerken voordoen. Het kerkhandboek zegt niet veel, in feite, erg weinig over dit onderwerp, dus zijn dit de onderwerpen die wij als centrale kerkorgaan zouden moeten oppakken,” antwoordde Ben Schoun, vicevoorzitter van de generale Conferentie, die als visvoorzitter optrad van het beleidscomité.

“Misschien zal het comité met verder voorstellen komen of een richtlijn,” verklaarde Schoun.

Commentaar
Deze recente verklaringen over homoseksualiteit en homohuwelijk zijn kristal helder. Soms hoor je stemmen in ons midden, die zeggen: "Samenwonen is voor ons voldoende, zolang de wederzijdse ouders akkoord gaan."
Of men zegt: "Wij vinden de kerkelijke huwelijksinzegening belangrijker, want we vinden Gods zegen op ons samenzijn belangrijker."
Als je dan zegt dat samenwonen geen huwelijk is, omdat de Nederlandse wet dat niet tot een huwelijk verklaart, zegt men: "Als we als kerk alleen een burgerlijk huwelijk als huwelijk accepteren, dan moeten we ook het homohuwelijk accepteren, want ook dat is door de overheid gelegaliseerd."

Dit is een drogred en. God keurt homoseksualiteit af en wij kunnen als kerk niet goedkeuren wat God afkeurt. Samenwonen is in de Bijbel ontucht bedrijven en ook dat keurt God af, dus zal Hij er ook geen zegen aan verbinden, ook al leggen 12 heilige predikanten tegelijkertijd de handen op .

Dit officiële standpunt zegt nu heel duidelijk: "Homoseksualiteit is het gevolg van de ingang van de zonde in de wereld.” Het verklaart: Juist omdat de overheden ertoe overgaan om homohuwelijk een legale status te verlenen, willen wij vanuit de kerk benadrukken dat dit vanaf den beginne niet zo is geweest. Het huwelijk wordt niet gedefinieerd door de lokale cultuur. Het vind zijn oorsprong in de volmaakte periode van vóór de zondeval en daarom verklaren wij dat homoverbintenissen het gevolg zijn van een verstoring in de intermenselijke relaties als gevolg van de zonde. Het huwelijk wordt aan alle kanten aangevallen, en daarom willen wij duidelijk aangeven wat wij eronder verstaan.

Hetzelfde kan gezegd worden voor ongehuwd samenwonen: het is het gevolg van verstoorde neigingen en gebrek aan zelfbeheersing, als gevolg van de zonde. En als kerk dienen wij dat standpunt onverkort uit te dragen, ook in onze gemeenten, ook aan onze jonge mensen die steeds vaker voor ongehuwd samenwonen kiezen en ook aan steeds meer oudere mensen, die dezelfde weg gaan. We houden van ze, maar blijven hen vertellen dat het niet is wat God bedoeld heeft. We houden ze nog steeds het openbare huwelijksgetuigenis voor en geven aan dat ze niet volwaardig lid kunnen zijn als ze bij de zonde blijven (dat doen we immers ook niet bij andere openbare zonden).

Wij als kerk verklaren dat wij met medeleven en compassie om alle mensen heen staan, hen omhelzen en van hen houden, dat iedereen zich veilig kan voelen bij ons, maar wij kunnen niet anders dan pal staan voor wat waar is en wat de Bijbel en Jezus Christus ons leren.
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry