adventmedia knop ned bijbelstudiesite buton

buton4Een Veilige Kerk 3

OVER “ALFABETMENSEN” EN EEN VEILIGE KERK. Deel 3

Ezechiel 22: 30. Ik zocht onder hen een man die een muur bouwde en tegenover mij in de bres ging staan voor het land, opdat ik het niet verderven mocht; maar ik vond er geen.
Wilt u, de man zijn die God zoekt? Neem dan als voorbeeld Ezechiel.

Ezechiel 2: 3-7
3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind! Ik zend u tot de kinderen Israels, tot de rebellerende volken, die tegen Mij gerebelleerd hebben; zij en hun vaderen hebben overtreden tegen Mij tot op deze huidige dag.
4 En deze kinderen zijn hard van aangezicht, en stijf van hart; Ik zend u tot hen, en gij zult tot hen zeggen: Zo zegt de Heere HEERE!
5 En zij, hetzij dat zij het horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen (want zij zijn een wederspannig huis), zo zullen zij weten, dat een profeet in het midden van hen geweest is.
6 En gij, mensenkind! vrees niet voor hen, en vrees niet voor hun woorden, hoewel wederwilligen en doornen bij u zijn, en gij bij schorpioenen woont; vrees voor hun woorden niet, en ontzet u niet voor hun aangezicht, want zij zijn een wederspannig huis.
7 Maar gij zult Mijn woorden tot hen spreken, hetzij dat zij horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen; want zij zijn wederspannig.
8 Doch gij, mensenkind, hoor hetgeen Ik tot u spreek; wees gij niet wederspannig, gelijk dat wederspannig huis; open uw mond, en eet, wat Ik u geef.

Let op deze laatste zin.Heel erg belangrijk.” Eet wat God geeft!”
Welke les kunnen wij uit deze teksten leren?

God roept Ezechiel op om zendingswerk te gaan doen. Hij moest zijn eigen volk evangeliseren. God maakt tevoren bekend dat ondanks zijn beste inspanningen het volk niet naar hem zou luisteren. Waarom vraagt God Ezechiel toch om zijn volk te evangeliseren als het op voorhand onmogelijk is.

Ten eerste: In Ezechiel’s geval is God meer bezig met Ezechiel’s gehoorzaamheid aan de oproep. Hij dringt erop aan bij Ezechiel. wees gij niet wederspannig, gelijk dat wederspannig huis. God verlangt dat Zijn volk getrouw moet zijn in het delen van hun geloof ongeacht het resultaat. Maar ze moeten eerst eten wat God geeft. Wat God geeft is zuiver, heilig, goed, volledig, betrouwbaar, ongemengd en vrij van menselijke waarden en ideeën.

Ten tweede: het success van evangelisatie ligt niet bij ons. Sommige van de beste preken vallen aan dove man’s oren en sommige van de slechtste preken leveren meer bekeringen op. Want zij eten wat God niet heeft gegeven en voelen zich op hun gemak en veilig. Ze wanen zich een veilige plek. Een plek waar alles mag , iedereen voelt zich op zijn gemak en iedereen zwijgt om de eenheid te bewaren.

De tegenwoordigheid en de kracht van God’s geest, maken het verschil. De Geest werkt om de waarheid te behouden en daarvoor overtuigt Hij ons van de waarheid. Hij zorgt voor eenheid gebaseerd op de waarheid.

De mensheid is begonnen met een bruidegom (Adam) en een bruid (Eva).
Dit huwelijk moest produceren zodat zij de aarde konden vervullen.
De mensheid eindigt weer met een bruid en een bruidegom. Ook dit huwelijk moet produceren. Ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen. Hier is stilstand geen optie. Het is produceren of verloren gaan.
Deze bruid is de gemeente van de levende God en Christus is de bruidegom.
Elk christelijk huwelijk hier op aarde moet een beeld zijn van dit hemels huwelijk. Een bruid en een bruidegom. Alles wat van deze orde afwijkt is zonde.
Jes 62:5 Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen U trouwen; en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn.

Een jongeling trouwt een jonkvrouw. Zo is het altijd geweest. Kain nam een vrouw en dat betekende, hij huwde een vrouw. Dat er niet bij staat gehuwd betekent niet dat zij gewoon een vrouw namen en samen gingen wonen. Het huwelijk stond hoog bij de oude volkeren. Er was altijd een huwelijks ceremonie. Iedereen moest weten dat twee mensen in die gemeenschap getrouwd waren en dus bij elkaar hoorden.
Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En die twee zullen een zijn. (Gen 2: 24) Er staat niet een vrouw aankleven, maar zijn vrouw aankleven omdat zij uit de man genomen is. Dus de kleving ontstaat na het huwelijk. Na het huwelijk komt dan die erkenning van dit is vlees van mijn vlees en been van mijn been
Volgens de orde van God kan een vrouw dus nooit kleven aan vrouw noch een man aan een man. Als dat gebeurt, is het tegen God’s orde.
Dit is een duidelijke orde waarvan niet afgeweken kan worden. Zo is het altijd geweest, zo zal het nog zijn tot de uiteindelijke vereniging van hemelse de Bruidegom (Christus) en Zijn aardse bruid (de gemeente van de levende God. Elke andere orde is het werk van de vijand. De onkruid heeft hij gezaaid toen de mens sliep. Wordt wakker broeders en zusters anders zal Satan onkruid blijven zaaien om de tarwe te overwoekeren. Echter, zal het hem niet lukken.
Hij is de god van deze wereld dus moet de wereld maar dealen met zijn orde. Wij als geroepen kinderen van God houden ons verre af van deze ontwikkelingen ondanks satan een ieder bij wil betrekken. Dat is zijn strategie. Iedereen moet zich commiteren aan zijn zaak.
Als enkele van de (LHBTI) God’s orde kunnen respecteren en zich houden aan de Bijbelse principes (die zijn er ook), dan kan de rest het ook. Daar ben ik van overtuigd. En ik ben God dankbaar voor die enkele die getuigenis geven dat hun geaardheid hen niet weerhoudt om God te dienen naar Bijbelse maatstaven.
Maar wie God’s orde naar zijn hand wil zetten, zal zich altijd ongemakkelijk en onveilig voelen want het woord van God is een tweesnijdend zwaard. We dienen de God van de kerk en niet de kerk van God.

De kerk van God kunnen we manipuleren om ons veilig te voelen maar de God van de kerk niet.
We kunnen ons veilig voelen in de kerk van God. Zullen wij ons ook veilig voelen bij de komst van de God van de kerk? Wie zal bestaan? Een ieder die door Christus heeft overwonnen over de zonde en de wereld. In de kerk is niemand veilig maar bij Jezus wel. Waarom moet de kerk terwille van een bepaalde groep ineens een veilige kerk worden? Is de kerk eerder onveilig geweest? Draait de kerk nu om een bepaalde groep? Waarom moeten wij de wereld volgen?
De aanwezigheid van zonde heeft scheiding gebracht tussen God en Zijn schepselen. De afwezigheid van zonde in al zijn vormen, zal ze weer herenigen. Geaardheid maakt zonde nooit minder zondig. Zonde kan wel geaardheid zondig maken.
Mijn broeders en zusters, kiezen wij voor de Nieuwe Wereldorde of voor de eeuwigdurende orde van God?

Wie ore heeft die hore wat de Geest zegt!


Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry