adventmedia knop ned bijbelstudiesite buton

Een Veilige Kerk 2

OVER “ALFABETMENSEN” EN EEN VEILIGE KERK. Deel 2
Door de Geest weten wij dat alles wat van God’s orde afwijkt, zonde is. Ieder ware kind van God moet zich daarvan bewust zijn. Het is de genade van God dat ons allemaal instaat stelt te groeien naar het beeld van God. De zonde heeft zo verschrikkelijk aan dat beeld geknaagd dat Christus naar deze aarde moest komen om dat beeld weer te herstellen. Naar dat ene beeld moeten wij allemaal streven om terug te keren naar de orde van God of zoals God het geordend wil zien.

De mensheid is begonnen met een bruid (Eva) en een bruidegom (Adam). En de orde van God was: “Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt...
Het resultaat zou zijn: “en vervultde aarde, en onderwerpt haar”.....

Let op de woorden: vruchtbaar, vermenigvuldigen, vervullen en onderwerpen.
Door de zonde heeft de mens de aarde niet langer kunnen onderwerpen. Maar als wij de zonde overwinnen door het bloed van Christus zullen wij de aarde weer onderwerpen.

Ook bij de dieren bestond deze orde. (Gen 1: 22) “Zijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de wateren in de zeeen;”
Alles wat van deze orde afwijkt, komt door de zonde. Hoe vervelend het ook mag klinken. Het resultaat staat ons duidelijk en helder voor ogen. Velen weigeren het te accepteren vanwege maatschappelijke druk dat toeneemt.

Zonder productie zou de aarde leeg hebben gestaan. Om te produceren is er zowel een producent (de man) als een consument (de vrouw) nodig. Beide moeten dan vruchtbaar zijn. Ware het niet door de zonde, zou de mens altijd vruchtbaar zijn gebleven. Door de zonde zijn variatiesin vruchtbaarheid, productiecapaciteit, of afwezigheid daarvan en mutatie in productiefactoren opgetreden. Zelfs de producent-consument verhouding is verstoord.

Zijn we ons bewust van de macht van satan.?

Job was een gezond mens. God gaf satan de vrije hand en hij bracht mutaties tot stand in het systeem van Job waardoor Job zo verschrikkelijk ziek werd. Hier het bewijs wat satan allemaal in de mens tot stand kan brengen, hetzij door mutaties of genetische manipulatie. Hij is duidelijk instaat de mens die God geschapen heeft naar zijn beeld, te doen ontaarden. De manlijke attributen van de man muteren naar de vrouw en omgekeerd. Dit is niet het werk van God’s hand.

Christus is gekomen naar deze aarde om de orde van God totaal te herstellen. Satan krijgt bij de komst van de Heer nooit meer toegang tot het menselijk systeem.
Daarom kan en mag nooit afgeweken worden van deze orde ook niet in onze maatschappij. Afwijking van deze orde leidt tot vernietiging. Er moet geproduceerd worden anders blijft geen enkel bedrijf of maatschappij stand houden. Daarom is de openbaring van Jezus Christus een vast staand feit die ons terug moet brengen naar vaststaande orden. Alles wat afwijkt van God’s orde, wordt door God’s wet veroordeeld omdat de wet ons oproept om volmaakt te zijn. Niet uit eigen kracht natuurlijk. Wij worden constant door die wet veroordeeld en daar vloeit uit voort het ongemak dat een gevoel van onveiligheid geeft.

Satan ondermijnt God’s orde. Hij wil God’s schepping totaal vernietigen en hij weet dat die tijd komt die ook zijn einde zal betekenen. 1000 jaar zal hij van die vernietiging kunnen genieten. Voordat die tijd komt wil hij God zoveel mogelijk tarten door in de gemeente van de levende God zijn orde in te voeren. Satan’s orde is God’s orde ondermijnen zodat er stilstand optreed dat leidt tot achteruitgang en tenslotte tot vernietiging. Daarvoor heeft Satan pionnen nodig. Pionnen om zijn orde te propageren en waar mogelijk met dwang in te voeren. Iedereen moet zich dan commiteren aan zijn plannen. Dit alles onder het mom van “een veilige kerk.” Vergeet niet! De goede en mooie plannen van satan hebben altijd een addertje onder het gras dat spoedig uitgroeit tot een boa of wurgslang. We zijn gewaarschuwd!
Wie zich niet commiteert aan de veilige kerk, maakt de kerk onveilg. De weg is hier geopend voor maatregelen. Vervolging in het klein?

God vraagt niemand om zich te commiteren maar eerst wil Hij dat wij nu in deze tijd vrijwillig een keuze tussen licht en duisternis maken en dan ons te commiteren aan die keuze. Geen dwang van boven. Zo werkt God’s orde. Afwijken daarvan is zonde. Het is deze zonde die het Beest fataal zal worden. Willen wij die richting opgaan in God’s gemeente?

Satan’s veilige kerk wordt opvallend in het woord van God als volgt beschreven:
Ezechiël 22: 26, 28,30
26 Haar priesters doen Mijn wet geweld aan, en zij ontheiligen Mijn heilige dingen; tussen het heilige en het onheilige maken zij geen onderscheid, en het verschil tussen het onreine en reine geven zij niet te kennen; ja, Ik word in het midden van hen ontheiligd.
28 Haar profeten pleisterden voor hen met loze kalk, door valse gezichten te hebben en hun leugenachtige godsspraken te verkondigen, zeggend: Zo spreekt de Heere God! terwijl de Heer niet gesproken had.

Dit is het beeld van de veilige kerk van Satan. Iedereen voelt zich op zijn gemak. De liefde van God heerst alom. Niemand wil gewaarschuwd worden en niemand mag waarschuwen want alles is veilig. Er is gebrek aan niets. Er is eenheid. Vrede, vrede zonder gevaar.

Maar wat doet God wanneer Zijn gemeente zich in zo een situatie bevind.

Ezechiel 22: 30. Ik zocht onder hen een man die een muur bouwde (vastigheid, pilaar) en tegenover mij in de bres ging staan (commiteren) voor het land, opdat ik het niet verderven mocht; maar ik vond er geen.
Is er onder ons ook geen man te vinden? God behoedde ons!
God is niet op zoek naar velen, maar naar een man die een muur wil bouwen die nooit zal omvallen (vastigheid, pilaar) en in de bres springt. Iemand die ervoor kiest (commiteert)zijn mond open te doen en te waarschuwen. Maar hij vond er geen. Is dit geen triest gezicht? Herhaalt de geschiedenis van God’s volk zich onder ons? Gelukkig zijn er zevenduizend die zich niet zullen buigen.

Wilt u tot de zevenduizend man behoren? Die zevenduizendmannen beginnen bij een man. Zorg dat u niet de man bent buiten de zevenduizend. Zeven is getal der verlossing, waarin de gedachte van volkomenheid ligt opgesloten. Daarom begint God te zoeken naar een man. Een getrouwe maakt meer getrouwen. God begon ook met Abraham.
Als u dit leest, nodigt God u uit om deze man of vrouw te zijn. Er is geen neutraliteit. “Wie niet voor mij is, is tegen mij.” Maak mijn volk zijn zonden bekend
God waarschuwt ons voor de dingen die Zijn kerk bedreigen of zullen bedreigen. Het veiligheidsgevoel is ook een van die bedreigingen. Daarom is het creeren van een veilige kerk geen optie. Alles wat erbij gehaald wordt om die veilige kerk te creeren is een creatie van de wereld. Het moet ons niet bevreemden dat de wereld Raad van Kerken dit propageert. Er zit meer wereld in dan God in die Raad. Daarom hebben wij geen toenadering te zoeken.Heb de wereld niet lief nog hetgeen in de wereld is.” De gemeente van de levende God heeft de Raad van de Godheid. Daarom is ieder gelovige gedoopt in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Alleen daar zoekt de gemeente van de levende God raad.

Johannes 16: 13-15
13 Maar wanneer hij gekomen is, de Geest van de waarheid, zal hij u in de hele waarheid leiden; want hij zal uit zichzelf niet spreken, maar alles wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen.
14 Hij zal Mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen.
15 Alles wat de Vader heeft, is het mijne; daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne neemt en het u zal verkondigen.

Deze raad is dagelijks tot onze beschikking.
God’s woord wordt vervangen door het woord van “kerkelijke wetenschappers.” Dit soort dingen gebeuren wanneer men geestelijk failliet is. Er is geen vastigheid van waarheid. Kerkorganisaties raken geestelijk failliet. Dus zoeken ze samenwerking met de kerken van Babylon. God’s advies is: Gaat uit van haarDit is ook zijn orde. Laten wij ons houden aan de orde van God. De vraag hierbij is: Zoeken wij het welbehagen van kerken of het welbehagen van God?


F. Valois Smith
Uw broeder in het geloof


Direct naar deel drie van deze drieluik


Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry