adventmedia knop ned bijbelstudiesite buton

GOF en TAGGrote Opdracht Festival en Trouw Aan God - betrouwbaarheid moet blijken!

Aanstaande sabbatmiddag gaan de deelnemers aan de GOF "goede daden doen". De instanties waar ze gaan werken "hebben geen winstoogmerk en zijn zorgverlenend". De leiding van de Unie geeft persoonlijk dispensatie dat het werken op de GOF Gods sabbat niet raakt. Maar is dat zo? Is de grote opdracht van de Bijbel een opdracht om Gods sabbat met voeten te treden? Mail de Unie [zie helemaal onderin].Maar wacht eens even...,
bedoelen de organisatoren dat als ik voor WNF werk, een bedrijf zonder winstoogmerk, ik me niet meer druk hoef te maken over sabbat vrijvragen? De Unie is een organisatie van liefdadigheid, ook zonder winstoogmerk, dus de tuinman werkt op sabbat en ook alle uniefunctionarissen zitten sabbat op kantoor?

God zegt: "Indien gij niet over de sabbat heenloopt door uw zaken te doen op mijn heilige dag, maar de sabbat een verlustiging noemt, de heilige dag des Heren van gewicht, en die eert door noch uw gewone bezigheden te doen, noch uw zaken te behartigen, of ijdele taal uit te slaan, dan zult gij u verlustigen in de Here en Ik zal u doen rijden over de hoogten der aarde en u doen genieten het erfdeel van uw vader Jakob, want de mond des Heren heeft het gesproken" (Jesaja 58:13,14). En... "Ook gaf Ik hun mijn sabbatten als een teken tussen Mij en hen, opdat zij zouden weten, dat Ik, de Here, hen heilig. Maar het huis Israels was weerspannig tegen Mij ..." (Ezechiel 20:12). Zullen we het voorbeeld van Israel volgen?

De werkzaamheden op GOF:

A. Park opruimen: met zakken en opraapstokken een park in Utrecht schoonmaken. Gaat u zorg verlenen aan het afval van het gemeentebestuur van Utrecht?

D. Sponsorloop: Zoek vooraf je sponsors en neem het sponsorgeld alvast mee. Nadat je je rondjes hebt gelopen brengen we het opgehaalde geld naar het ziekenhuis. Waarom kan dit niet op zondag? Moet de speelkamer op sabbat afgebouwd en de werknemers afbetaald worden?

F. Dierenpension Zeist: Meehelpen bij het bouwen van dierenspeeltjes of met tuinonderhoud . Waarin zit de noodzakelijkheid om dit op Gods heilige sabbatdag te doen?

G. Kinderboerderij Zeist: In deze kinderboerderij kun je helpen bij het onderhouden van de tuin. Is de tuin van de kinderboerderij op zondag onherstelbaar verwoest als het sabbat niet wordt onderhouden? Riep Hij Adam op om op sabbat de Hof te bewerken en te onderhouden of riep Hij Adam op om dat op de andere 6 dagen te doen?

H. Verschillende klussen onder leiding van Stichting Present: Deze organisatie bestaat uit hoofdzakelijk overtuigde christenen, die goed werk doen, maar die bij voorkeur vanwege hun overtuiging niet uitrukken op zondag. Ik weet dit uit persoonlijke ervaring. Zullen wij onze overtuiging in de God van de sabbat en ons getuigenis als Zevende Dags Adventist zo lichtelijk opgeven?

I. Voedselbank: ze kunnen extra handen gebruiken bij diverse klussen. De Voedselbank is elke dag van de werkweek open en op al die dagen is er gelegenheid om "goed te doen".  Er is geen directe nood om daar uitgerekend op sabbat te gaan klussen.

Of heeft u er de tijd gewoon niet voorover om met woord en daad te helpen op een andere weekdag, omdat er geen nood dreigt op de sabbat? Ga op sabbat met de mensen wandelen, ga eenzamen een gezellige dag bezorgen, maar doe uw vrijwilligersWERK op een andere dag. Maak uzelf niet tot slaaf van de zonde – God heeft ons de sabbat gegeven om geestelijk bevrijd te zijn. Wees niet als die houtsprokkelaar die terugwilde naar een tijd waarin niemand zijn godsdienstig recht op sabbat erkende, waarin hij slaaf was van de maatschappij.

Bingo is niet voor de sabbatdag; schilderen, tuintjes verzorgen en klussen ook niet. Bewijs uw trouw aan God, uw bevrijder, door te respecteren wat Hij respecteert. Ga elke situatie na en zie dat Jezus goed deed op sabbat, vanwege de directe nood, om ons te laten inzien dat wij niet over directe nood heen moeten stappen, als het ons voor de voeten komt. En dat als we weten dat er nood is, we niet wachten tot sabbat om die te lenigen.

Breek Gods wet niet voor het aanzien van de wereld, opdat mensen zullen zeggen: "Kijk, hoe goed zijn die Zevende dags Adventisten." Laten wij hen laten zien dat wij begaan zijn met hen, en dat we op dinsdag of maandag terug zullen komen om hun tuin schoon te maken.

Wij zijn een open brief voor de wereld (2 Kor.3:2); een glazen huis! Als u zich druk maakt over wat de mensen buiten de kerk over ons zeggen, bedenk dan eerst dit scenario:

Er zijn heel veel broeders en zusters die zelfs op dit moment, ook in onze vrije Nederlandse samenleving, sabbatproblemen hebben op het werk. De baas dwingt hen nu reeds op sabbat te werken. Wat zal die baas van het tuinonderhoudbedrijf denken als hij deze advertentie leest? Zal hij niet zeggen: "De leiding van jouw kerk promoot werken op sabbat. Je bent gewoon fanatiek! Wel nu, je kunt goed doen aan mij, door op zaterdag gratis te werken. Wees goed voor mij. Ik verplicht jou aanwezig te zijn, want kennelijk is het niet zo een grote issue bij jouw God."

Zouden we ons hierdoor niet alleen maar meer problemen op de hals halen? De procedures voor ontslag zijn onlangs versoepeld en er staan vele anderen in de rij. Hooggeacht Uniebestuur, werklozen brengen minder tienden op. In wie op Oud Zandbergen is er nog het gezonde verstand?
Hoe zal de afdeling Religious Liberty van de Unie onze broeders en zusters bij kunnen staan, als ze bij de Unie aankloppen om hulp hun baas ervan te overtuigen dat God een geheiligde sabbat van ons vraagt?

Trouw, mijn broeders en zusters, is niet alleen tienden en gaven deponeren in de schatkist. Het is trouw in je gehele levenswijze: tijd, geld, gezondheidsprincipes, dat de leer die wij verkondigen in overeenstemming is met Gods woord, dat wij een rein leven leiden (geen hoererij of ontucht), dat wij de waarheid van de Bijbel, dat is de waarheid van en over God, hoog houden en ons getuigenis niet ontkrachten met dwaas gepraat en gewilde en geveinsde nederigheid; dat wij God in de eerste plaats liefhebben en onze naaste als onszelf en dat een ieder zich onderwerpt aan de aanvaarde structuren van onze kerk, opdat er geen wanorde heerst en ieder maar doet wat hij/zij wil. En dat geen voorzitter van Divisie, Unie, Conferentie of gemeentebestuur zijn eigen maatstaf aanlegt.
Dat wil zeggen dat wat God vraagt niet te zwaar voor ons is, omdat wij van harte van Hem houden en dat wat Hij vraagt op de eerste plaats komt.  En omdat wij beseffen hoe veel Hij van ons houdt, kunnen we ook onze medemens alles gunnen wat wij voor onszelf wensen.

De Bijbel beschrijft Gods volk als hen die Satan en de zonde overwinnen door het bloed van het Lam en de kracht van hun getuigenis van het woord en dat zij daar zelfs voor zouden willen sterven als het erop aankomt (Openb 12:11). Deel van ons getuigenis is dat wij ZEVENDE DAGS Adventisten zijn (Openb 14:7)! Dat moet dan toch ook blijken?Zal Gods gebodenhoudend volk anders niet juist het getuigenis smaakloos maken?

Trouw blijkt ook in hoe en waaraan Gods heilige geld wordt uitgegeven door degenen die daarvan de schatbewaarders zijn. Het is toch al te wrang dat het geld dat soms onder tranen en strijd wordt opgebracht door leden die soms heel veel werkgerelateerde problemen hebben, soms zelfs sabbatsproblemen, uitgegeven wordt om Gods wet te overtreden?

Trouw MOET BLIJKEN, mijn broeders en zusters, het komt niet aanwaaien. Om betrouwbaar te blijken, moet er trouw gehandeld worden. Zonder trouw is ons geloof en onze godsdienst een aanfluiting!

Hoe zullen we de mensen die we willen bereiken trouw aan de God van de sabbat leren als ons eerste contact met hen werd gelegd in een situatie waarin we duidelijk bezig waren de sabbat te overtreden? Zullen we mensen zo niet juist leren God te minachten? Denk daar maar eens over na, vóórdat u dit weekend naar Oud Zandbergen uitrukt. Waarom roepen sommige leiders het volk op Gods heilige principes te overtreden? Volg hen niet na! Ellen White heeft de algehele rebellie en wanorde die op dit moment in onze kerk heerst voorzien. In Battle Creek Letters, p.81,82, toen een bijna identieke tijd van afschuwwekkende afvalligheid in de top van de kerk raasde en waarop God uiteindelijk moest optreden door op mysterieuze wijze het hoofdkwartier van onze kerk en het uitgevershuis in Battle Creek tot de grond toe in het as te leggen, schrijft zij deze indringende woorden:

"De vijand van zielen heeft ernaar gezocht om te veronderstellen dat er een grote hervorming moet plaatsvinden onder de Zevende Dags Adventisten, en dat deze hervorming zou bestaan uit het opgeven van de leerstellingen die als de pilaren van ons geloof staan en dat we ons zouden gaan bezighouden met een reorganisatieproces. Wat zou het resultaat zijn van deze hervorming? De principes van waarheid die God in Zijn wijsheid aan het overblijfsel gegeven heeft, zouden worden afgeschaft. Ons geloof zou worden veranderd. De fundamentele principes die het werk voor de laatste 50 jaren [EGW schreef deze brief in de laatste jaren van 1890, tijdens de grote Kellog-afval] hebben gedragen, zouden als onwaarheid worden voorgesteld. Een nieuwe organisatie zou worden opgericht [we stevenen op de komende Generale Conferentie in juli aanstaande af op een grote reorganisatie waarbij elke Divisie, Unie, Conferentie en gemeente, haar eigen beleid bepaalt – congregationalisme]. Er zullen nieuwe boeken geschreven worden [zijn er al. We worden gestimuleerd allerlei nonsens te lezen en vooral niet de GdP]. Een systeem van intellectuele filosofie zou worden geïntroduceerd [One Project, Emergent Church, Spiritual Formation]. De grondleggers van dit systeem zullen de steden ingaan en een wonderlijk werk doen. De sabbat zal uiteraard van weinig betekenis meer zijn, alsook de God die het geschapen heeft [op bijeenkomsten als GOF]. Er zal niet toegestaan worden dat iets of iemand de nieuwe beweging in de weg zou staan [tegenstanders worden gemarginaliseerd]. De leiders zouden het volk weliswaar leren dat deugdzaamheid beter is dan zonde, maar omdat God buiten beeld is, moeten zij zich wel afhankelijk stellen van menselijke macht, die, zonder God, waardeloos is. Hun fundament zou worden gevestigd op zand, en storm en wind vaagt het gehele gebouw weg.
Wie heeft de autoriteit om zulk een beweging te beginnen? We hebben onze Bijbels. We hebben onze ervaringen, die getuigen van een machtig werk van de Heilige Geest. We hebben een waarheid die geen compromissen verdraagt. Zullen we niet alles uitbannen dat niet in harmonie is met deze waarheid?
Een verstand dat alleen opgeleid is in wereldse wetenschap faalt de diepere dingen van God te ontdekken, maar hetzelfde verstand dat bekeerd en geheiligd is, zal de goddelijke kracht in het woord ontdekken. Alleen het verstand dat gereinigd is door de heiligmaking van de Geest kan de hemelse dingen ontdekken.
De Schrift, gegeven door de inspiratie van de God, is "ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid". Laten we naar het woord van God gaan voor leiding. Laten we zoeken naar het "Zo zegt de Here". We zijn beu van menselijke methoden. Broeders, wordt wakker voor de u door God gegeven verantwoordelijkheden. Uw oordeel zal, tenzij het gecorrumpeerd is door een jarenlange praktijk van toegeven aan valse principes, de diepere dingen van God, die doormiddel van de Heilige Geest gegeven zijn, ontdekken, en uw harten zullen ontvankelijk gemaakt worden voor de onderwijzing van het woord.
Moge God Zijn volk diep beroeren door middel van Zijn Geest. De Geest maakt gewone manieren van genade doeltreffend. God onderwijst ons dat Zijn koninkrijk op aarde gevestigd zal worden niet "door kracht, noch door geweld, maar door Zijn Geest." De Geest is de doeltreffendheid van Zijn volk.
Ik heb instructies ontvangen dat zij die het fundament dat God gelegd heeft afbreken, niet moeten worden geaccepteerd als onderwijzers en leiders van Zijn volk. We moeten tot het eind standvastig zijn en vasthouden aan het begin van ons vertrouwen. Woorden van kracht zijn door God en Christus aan dit volk gestuurd, en hebben hen op elk leerstellig punt uit de wereld gebracht in het licht van de tegenwoordige waarheid. Met lippen die aangeraakt zijn door het heilig vuur, moeten Gods dienaren de boodschap verkondigen. De goddelijke uitspraken hebben hun zegel gedrukt op de echtheid van de waarheid die wij hebben verkondigd." [opmerkingen door mij toegevoegd]

In Selected Messages, boek 1, p. 205 wordt aan deze woorden toegevoegd:
"Ik heb geaarzeld en gewacht om te verzenden wat de Geest van de Heer mij heeft opgedragen te schrijven. Ik wilde niet degene zijn die de misleidende invloed van deze dwalingen zou moeten bekendmaken. Maar in de voorzienigheid van God, moet aan de dwalingen die binnengekomen zijn een halt worden toegeroepen." Wat een opmerkelijke boodschapster heeft de Heer ons gestuurd! Wij doen er wel aan acht te slaan op het profetisch woord! (2 Petr 1:19)

Ik heb geaarzeld en lang nagedacht of ik u dit bericht wel zou zenden. Het is veel gemakkelijker en rustgevender om tegen mezelf te zeggen: "Ze zoeken het daar maar uit met elkaar. De leden hebben hun Bijbels, laten ze het zelf maar ontdekken. Niemand zal zich immers tegenover God kunnen verontschuldigen met: 'De Unie zei dat het goed was'" Ik had er geen zin in, want je wordt als lid op een afschuwelijke manier door de mangel gehaald als je je mond open doet! Na zeven zware jaren wil ik ook een beetje rust.
Maar ik kan mijn blik niet afwenden en met een (schijn)heilig gezicht sabbat na sabbat in de banken zitten. Juist omdat ik jarenlang de sabbat heb bestudeerd. Het is de meest liefdevolle, gezegende en geheiligde instelling die ik ken, waarvan de werkelijke inhoud veels te weinig aandacht krijgt onder onze mensen, waardoor zij onwetend zijn over de aanspraken die God erop maakt. Daardoor wordt het een saaie dag van niets doen, wat tot bovenbeschreven excessen leidt.
Liefde voor de verlorenen en reddelozen om mij heen en ook voor mijn broeders en zusters, dringt mij om wèl mijn mond open te doen. Wat het mij ook kost.

We lijken als kerkgenootschap in een maalstroom van gekte en dwaasheid te zijn beland. Satan gaat rond als een briesende leeuw, om ware het mogelijk zelfs de uitverkorenen te misleiden. De ene Korach tuimelt over de andere Datan en Abiram heen om de een na de andere dwaling en leugenleer binnen te brengen. Er rust een immens grote verantwoordelijkheid op mensen die zich als herders aanmelden, maar zich gedragen als huurlingen die wel aanspraak menen te mogen maken op herdersloon. Er ligt een immens grote verantwoordelijkheid op de hele "priesterlijke natie en volk Gode ten eigendom". Dat zijn wij allemaal!

Laten we God ernstiger bidden om een verandering in ons eigen hart, zodat we trouwer worden gemaakt en van daaruit elkaar aanspreken op waar we hemelsnaam mee bezig zijn - is wat we doen tot eer van God of van mensen? Laten we bidden dat onze leiders en herders, die gewend zijn de marsroute aan te geven, niet langer het voorbeeld van ontrouw, ongezeggelijkheid en rebellie geven. Dat wij allemaal het voorbeeld kunnen geven trouwe rentmeesters blijken te zijn door de opdracht die wij aangenomen hebben trouw en tot in de puntjes uit te voeren. Jezus is immers ook tot het uiterste voor ons gegaan. Hebben wij redenen die Hij niet had om te schipperen met de waarheid?
Maar als wij en zij niet kunnen veranderen, want Gods mogelijkheden zijn beperkt als de mens ongewillig is, laten we God dan bidden om andere opdrachtnemers en dat Hij zelfs ons opzij schuift als wij Hem voor de voeten lopen. Zie Ezechiel 34:1-16.

Dus: Ga naar de GOF, de lezingen lijken interessant, maar stel EEN DAAD door de grote opdracht van God uit te voeren en niet de opdracht van mensen, en maak DE KEUS de sabat niet te overtreden voor een beetje aards plezier!
Neem een vrije dag van uw werk en kom op maandag terug en doe dan goed aan alle mensen.
Lees vooral zelf uw Bijbel en onderzoek zelf wat de sabbat inhoudt. Het is méér dan een dag van niets doen, en zeker zoveel meer dan een dag klussen.

Bestel het boek: Een sabbatsreis van Genesis naar Openbaring in het Engels of Nederlands en wees gewillig om gewillig gemaakt te worden om een onvervalste godsdienst aan de mensen om ons heen en aan elkaar te presenteren. En bovenal, het zelf ook uit te leven!

Mail naar de Unie
Ik roep iedere broeder en zuster, die ooit eens geconfronteerd is geweest met sabbatproblemen op het werk, om een mail te sturen naar de Unie:

"Ik ben/ wordt/ ken een lid die op dit moment of in het verleden wordt/werd * geconfronteerd met sabbatproblemen op het werk. Mijn/zijn/haar* beroep is/was ….."
*Wat van toepassing is.

Meer niet. Schrijf voor iedereen die u kent een aparte email.

Misschien komen ze op het Uniekantoor tot bezinning en gaan ze beseffen wat ze aan het doen zijn door het promoten van sabbatovertreding op het GOF. En beseffen ze hoeveel broeders en zusters zij daarmee te kijk zetten en in de steek laten.

Ingrid Wijngaarde, Groningen
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry