adventmedia knop ned bijbelstudiesite buton

Bijbelstudiesite ValoisSmithDrieluik Veilige Kerk

OVER “ALFABETMENSEN” EN EEN VEILIGE KERK
Indien wij mensen hier op een aarde een veilige kerk kunnen maken dan hoeven wij niet langer te zingen veilig in Jezus armen, veilig aan Jezus hand. Hoe kunnen wij de kerk veilig maken naar de maatstaven van God?
1 Tim 3: 15
Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren, hetwelk is de Gemeente van de levende God, een pilaar en vastigheid der waarheid.
Ik ben blij dat de Bijbel niet praat over de kerk maar over de gemeente. En om het te onderscheiden van alle aardse kerken, spreekt de Bijbel van de gemeente van de levende God. En om het nog meer te onderscheiden, wordt het genoemd een pilaar en vastigheid der waarheid. Dit is de beveiliging voor de kerk. Beveiligt tegen de verleidingen en meewaaien met elke wind van leer.

Een pilaar mag niet bewegen of meegeven want alles steunt daarop. Zo is het ook met gemeente van de levende God. In deze wereld moet het staan als een pilaar, vast in de waarheid door alle tijden heen tot de komst van de Heer.
God’s laatste gemeente is ook een gemeente van profetieën.
2 Petrus 1:19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichtte, en de morgenster opga in uw harten.
De gemeente van de levende God is dus gezegend met de Geest der Profetie en wordt weer gekenmerkt door vastheid. En het moet licht zijn in een duistere plaats. Het zuivere licht dat van God komt. Tijden veranderen maar het licht der waarheid niet. Als het licht verandert dan is er geen vastheid

1 Johannes 1:5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God Licht is, en gans geen duisternis in Hem is.
Zo ook met de gemeente van de levende God. Het moet staan in het volle licht van God.
Het licht schijnt in een duistere plaats maar assimileert niet met de duisternis om de duisternis te verlichten. Licht kan de duisternis verdringen omgekeerd kan niet.
Wij zijn wel instaat om het licht te vervangen door duisternis. Maar dat is een keuze die wij maken. Het is of licht of duisternis.
Een ander gevaar die wij lopen wordt ons bekend gemaakt in: Luk 11:35 Zie dan toe, dat niet het licht, hetwelk in u is, duisternis zij.

Duisternis kan de gemeente van de levende God binnendringen, wanneer wij geestelijk slapen. Toen de mens sliep, kwam de vijand en heeft het onkruid gezaaid. Onopvallend is het gezaaid. Niet alleen in de gemeente maar ook in gehele schepping. Geen menselijk oog kon het zien hoe satan de schepping van God en Zijn gemeente ontaarde. Dus zegt God laat ze samen groeien. Samen groeien houdt geen eenheid in. De tarwe vormt wel een eenheid maar niet met het onkruid. Het onkruid is binnengedrongen maar zal nooit een eeheid vormen met de tarwe. Alhoewel zij op een plaats samen zijn. De keuze bij welke eenheid we willen behoren ligt aan ons als leden van dezelfde gemeente.
Maar God is het licht waarmee ieder gelovige bekleed moet zijn. Alles wat ze doen, denken, of zeggen moet in het licht van God’s waarheid staan. Dat maakt ons waarlijk een.
De les die wij uit dit alles leren:
De enige reden om deel te nemen aan welke kerk dan ook, moet zijn omdat je waarlijk overtuigd bent dat die kerk, elke waarheid uit de Geschriften leert en verkondigt en NIET de door de mens gemaakte en geschreven ideeën en tradities, etc.

De wereldse wetenschappers ontvangen hun verlichting van de god van deze wereld om zo het licht dat van God komt te manipuleren en zo mogelijk de uitverkorenen te verleiden en te misleiden. Satan respecteert geen enkele titel. Geen enkel titel in deze wereld kan hem overtreffen.

De wereldse wetenschappers verwerpen God. Ze leven met de hoop alles te kunnen verklaren zoals de wetenschappers in de tijd van Nebukannezar.
Alleen op basis van God’s woord is dat streven een haalbare zaak. Niet alleen voor wetenschappers maar ook voor elk nederig kind van God.
Roep tot mij, zo zal ik u antwoorden, en u grote dingen meedelen, geheimen, die gij niet wist.” (Jer 33: 3)

Wetenschappers moeten dus weten dat er geheimen zijn die zij niet kunnen verklaren maar God alleen kan het hen verklaren.
Satan kan niet scheppen maar wel veranderen evenals moderne wetenschappers veranderingen tot stand kunnen brengen door mutaties, kruisingen en genetische techniek. De intrede van zonde in de wereld stond Satan toe om de mens en andere levende organismen te ontaarden. Bladeren veranderden in dorens, gewone tanden veranderden in giftanden, genen veranderden in virussen en nuttige bacterieën veranderden in ziekte verwekkers etc…. etc. De werken van God zijn duidelijk te onderscheiden van de werken van Satan. Zonde is geen cultureel fenomeen. Het is een goddelijke openbaring van wat absoluut niet acceptable is bij God in het licht van Zijn heilig karakter.
Ps 111:7 De werken Zijner handen zijn waarheid en oordeel;
Spr 16:3 Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden. Vestig uw gedachte aldus op de werken van de Heer dan zullen zij waarheid en oordeel voor u zijn.
We zijn geroepen tot de gemeente van de levende God om samen met God te werken om straks de schepping weer te herstellen. We moeten veranderen naar het beeld van God, terugkeren naar de situatie voor de intrede van zonde. Dit zijn geestelijke zaken die de beste wetenschappers van deze wereld niet zullen kunnen begrijpen. Waarom dan hun wetenschap gebruiken om een veilige kerk te creeren. Dit is toppunt van dwaasheid.
We moeten ons niet laten knechten door de Satan. Maar zolang wij doorgaan om God’s orde te ondermijnen, zal satan ons blijven knechten.
Laten wij ons volledig maken tot knechten van God.

Het is dus erg jammer dat sommigen het woord van de wetenschap willen plaatsen boven het geschreven Woord van God of dat zelf als uitgangspunt nemen. De wetenschap zal nooit instaat zijn om te onderzoeken wat de oorzaak en gevolgen zijn van zonde. Zonde is een mysterie en de gevolgen van zonde zijn niet te overzien. Zonde is geen maatschappelijk probleem maar een geestelijk probleem. En moet dientegevolge geestelijk bekeken worden. Blijf volharden, blijf geloven Jezus geeft u kracht. Kracht is bedoeld om iets te verzetten of te verplaatsen. Kracht moet je ervaren. Het evangelie is een kracht Gods tot behoud. De vraag die wij moeten stellen. Ervaar ik die kracht? Kracht om de boze te weerstaan? Kracht om op te staan voor de waarheid en die te verdedigen met de waarheid. Wij worden steeds meer op de proef gesteld. Overdenking:
Genade is onze enige hoop dat zonde ons leven niet langer zal domineren. Verder, genade is toereikende hoop dat zonde geen dominerende invloed op ons leven hoeft te hebben.

God bless.
Uw broeder in Christus
F.Valois SmithDirect naar deel twee van deze drieluik
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry