egw knop2 gedicht knop

OPROEP VAN TED WILSON AAN ZEVENDE-DAGS ADVENTISTEN IN DE HELE WERELD

WE MOETEN STAAN ALS BAKENS VAN GEESTELIJK LICHT EN ANKERS VAN MORELE INVLOED IN EEN TIJD read in englishVAN TOENEMENDE ONZEKERHEID
11 JULI 2016 | Silver Spring, Maryland, Verenigde Staten | Ted N.C. Wilson
Terwijl we het maatschappelijk landschap van de wereld overzien, wordt het steeds lddadiger.
Recentelijk – van Zuid Soedan naar de Verenigde Staten naar Bangladesh naar Irak naar Turkije en steeds verder – lijkt het alsof de winden van strijd zijn toegenomen en tot het kookpunt verhit. Onschuldige en mensen worden onverwachts en vreselijk getroffen. Ik heb voor deze plaatsen, getroffen gezinnen en verschillende situaties gebeden.

Hoewel we geen alarmisten willen zijn en onze door de hemel-geïnspireerde balans, vertrouwen en hoop moeten bewaren, lijkt het alsof de wereld in toenemende mate elke dag een beetje meer uit elkaar valt. Hoewel we weten dat deze soorten moeilijkheden en tragedies aan het einde van de tijd gewoon zullen worden, moeten we staan als bakens van geestelijk licht en ankers van morele invloed in een tijd van toenemende onzekerheid.

Onze geestelijke invloed kan alleen komen als we volledig leunen op de Heer, onze Rots en Verlosser. Christus maant ons aan in Mattheus 24:12-14 (NBG51): “Omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.”

Als we onszelf, onze gezinnen, onze gemeenten en onze kerk in Gods almachtige handen leggen, laten we beseffen dat Hij alleen ons kan beschermen en voor ons kan zorgen als we ons spoeden naar de laatste dagen van de geschiedenis van de aarde. De wetteloosheid die alomtegenwoordig is op zoveel plaatsen, kan de liefde voor anderen doven, maar als we geworteld zijn in de liefde van Christus, kan onze liefde voor anderen bloeien wanneer we die hemelse liefde met anderen delen, en onze door de hemel gezegende daden zullen een groot getuigenis zijn voor allen om ons heen.

Waarlijk, het evangelie van het Koninkrijk wordt in de hele wereld gepredikt en kerkleden, die in een Totale Leden Participatie, actief betrokken zijn in de wereld, in woord en daad, de liefde van Christus weerspiegelend. Maar het is even belangrijk dat we onze inspanningen, persoonlijk en als een gemeentefamilie opvoeren, terwijl de kerk van de Zevende-dags Adventisten het wonderlijke goede nieuws van de drie engelenboodschappen delen en de mensen wijzen op Christus en Zijn macht om levens te veranderen om hen meer en meer op Hem te laten lijken.

CHRISTUS IS ONS KOMPAS
Het is alleen in Christus en Zijn gerechtigheid dat we de ware richting vinden voor ons leven, het leven van onze gezinnen en van onze gemeenten – en voor de maatschappij als geheel. De machtige en krachtige profetische boodschappen van Gods laatste dagen-verkondiging moeten gezien worden in onze dagelijkse christelijke levens en in de verkondiging die we geven. Dit is het uur en de tijd voor Zevende-dags Adventisten om de wereld te laten zien, door de kracht van de Heilige Geest, wat het betekent om hoop in de kracht van de Heer te hebben die een verandering in onze levens en maatschappij kan teweegbrengen.

We weten van het profetisch begrip van Daniel en Openbaring dat deze wereld zal vervallen in chaos en vijandigheid tegen God heilig woord, maar dat betekent niet dat we geen sterke boodschappers van Gods genade en hemelse kracht kunnen zijn om de blik van mensen te richten op de spoedige komst van de Heer.

Ik roep Zevende-dags Adventisten in de hele wereld op om hun blik te richten op Christus, Zijn woord, Zijn gerechtigheid, Zijn heiligdomsdienst, Zijn reddende kracht te midden van de grote strijd, Zijn drie engelenboodschappen, Zijn gezondheidsboodschap, Zijn eindtijdzendingsopdracht naar de wereld en Zijn spoedige wederkomst.

Laten we pleiten met de Heilige Geest voor de kracht van de spade regen zodat Gods eindtijdboodschap als een vuur zal gaan door de wereld, door middel van ons getuigenis, de verkondiging van het woord en onze christelijke daden van hemelse liefde voor anderen. Het is uiterst noodzakelijk dat we beseffen in welke tijd we leven en wat de kern van de boodschap en missie voor deze tijd is die aan de kerk van de Zevende-dags Adventisten is toevertrouwd.

Laten we trouw zijn in het verkondigen van de gerechtigheid van Christus, die de kern is van de drie engelenboodschappen van Openbaring 14 in tegenstelling tot de zelfgenoegzaamheid en het egoïsme van de beestmachten van Openbaring 13. Laten we ons niet laten afleiden van de opdracht, maar onze blik richten op Christus en Zijn macht om te redden, juist in deze moeilijke tijden die overal in de wereld zijn.

De Grote Strijd, hoofdstuk 28: Het onderzoekend oordeel, vertelt ons: “Satan beraamt ontelbare plannen om onze geest bezig te houden, omdat hij niet wil dat we ons zouden bezighouden met het werk waar we het meest mee vertrouwd zouden moeten zijn. De aartsbedrieger verafschuwt de grote waarheden die het verzoenend offer en onze almachtige Middelaar openbaren. Hij wil alleen zielen van Jezus en van zijn waarheid aftrekken. Zij die willen delen in de zegeningen van het middelaarschap van Christus mogen zich door niets laten afhouden van hun plicht tot volmaakte heiligheid in de vreze Gods. De kostbare uren die ze verspillen aan vermaak, aan uiterlijk vertoon en aan het schrapen van geld, zouden ze moeten wijden aan een ernstig onderzoek van het Woord der waarheid in een geest van gebed. Gods volk moet het onderwerp van het heiligdom en het onderzoekend oordeel volledig begrijpen. Iedereen moet persoonlijk op de hoogte zijn van de taak en het werk van onze Hogepriester, want anders zal men onmogelijk het geloof hebben dat in deze tijd noodzakelijk is, of de plaats kunnen innemen die God voor elk van ons heeft bestemd.”

DE UNIEKE POSITIE VAN ADVENTISTEN
Het is Gods bedoelding dat Zevende-dags Adventisten aan het einde van de tijd een unieke plaats innemen op de aarde, en nu is het de tijd om dat te doen. De Zevende-dags Adventkerk is een profetische beweging met een profetische boodschap met een profetische zendingsopdracht. Het wordt door God zelf geleid, niet door mensen. God heeft een speciaal werk en boodschap om te verkondigen door elke lid, niet alleen de predikanten en de kerkelijke werkers. Dit is wat Totale Leden Participatie inhoudt. Iedereen doet iets voor Jezus, verkondigt de eindtijd boodschap door middel van het woord en door middel van daden van liefde – altijd geleid door de kracht van de Heilige Geest. Ons wordt gezegd in de Getuigenissen voor de Gemeente, deel 9, hfdst. 12: Wijze van arbeiden: “Het werk van God op deze aarde kan nooit voleindigd worden, totdat de mannen en vrouwen, die het ledental in onze kerken vormen zich tot het werk opmaken, en hun pogingen paren aan die van de evangeliedienaars en ambtsbekleders in de kerk.”

We moeten de blik van het volk richten op Christus en wat Hij voor ons heeft gedaan en doet. Wederom uit de inspiratie van De Grote Strijd, hfdst. 28: “Het heiligdom in de hemel is het middelpunt van Christus' verzoeningswerk ten behoeve van de mens. Iedereen die op aarde leeft, is erbij betrokken. Het geeft inzicht in het verlossingsplan, brengt ons tot aan het einde der tijden en onthult de triomfantelijke afloop van de strijd tussen gerechtigheid en zonde. Het is van het allergrootste belang dat allen deze onderwerpen grondig bestuderen en een antwoord kunnen geven aan iedereen die hen rekenschap vraagt van de hoop die in hen is. De bemiddeling van Christus in het hemelse heiligdom ten gunste van de mens is in het verlossingsplan van even groot belang als zijn dood aan het kruis. Met zijn dood nam dat werk een aanvang en na zijn opstanding is Hij ten hemel gevaren om het te voltooien. Door het geloof moeten wij ingaan in het binnenste van het voorhangsel “waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan” (Hebreeën 6:20). Daar wordt het licht van het kruis van Golgotha weerkaatst. … We leven nu in de Grote Verzoendag. … Zo moeten allen die willen dat hun naam in het boek des levens blijft nu, in de korte genadetijd die hun nog gegund is, hun ziel verootmoedigen voor God door hun zonden te belijden en door oprecht berouw te tonen. Ze moeten een nauwkeurig en grondig gewetensonderzoek instellen. Ze moeten breken met de lichtzinnigheid waar zoveel mensen die zich christenen noemen van getuigen. Iedereen die niet wil dat de slechte neigingen, die de overhand willen hebben, overheersen, moet er ernstig tegen strijden. … De afsluiting van het verzoeningswerk gaat gepaard met plechtige gebeurtenissen. Er staan zeer grote belangen op het spel. Het oordeel vindt nu plaats in het hemelse heiligdom.”

LEUN VOLLEDIG OP JEZUS
Laten we volledig leunen op de genade en verdiensten van Jezus, die alleen ons kan redden en helpen om Zijn onmetelijke liefde met de wereld om ons heen te delen. Ons wordt gezegd in Getuigenissen voor de Gemeenten, volume 9, hfdst 1: De komende crisis: “Wij leven in de tijd van het einde. De snel in vervulling gaande tekenen der tijden verkondigen dat de komst van Christus zeer nabij is. De tijd waarin wij leven, is ernstig en belangrijk. De Geest van God wordt langzaam maar zeker van de aarde weggenomen. Plagen en oordelen vallen reeds op hen die de genade Gods verachten. De rampen te land en ter zee, de onzekere toestand in de maatschappij, de oorlogsgeruchten, zijn onheilspellend. Ze voorzeggen komende gebeurtenissen van de grootste betekenis. De handlangers van de boze verzamelen en versterken hun krachten. Ze versterken zich voor de laatste grote crisis. In onze wereld zullen zich spoedig grote ver-anderingen voltrekken en de laatste gebeurtenissen zul¬len snelle gebeurtenissen zijn.”

Zevende-dags Adventisten broeders en zusters over de hele wereld, wat een tijd om in leven te zijn en te leunen op de verdiensten van Christus als Hij ons gebruikt in Zijn laatste verkondiging aan de wereld om hen te vertellen van Zijn plan van verlossing en Zijn eeuwige liefde! 

Laten we gehoor geven aan de oproep van onze Heer en deel uitmaken van Totale Leden Participatie om de gerechtigheid van Christus, Zijn liefde, Zijn oproep tot volledige berouw en onderwerping aan Hem, Zijn geweldige drie engelenboodschappen en Zijn spoedige wederkomst. Laat ons liefdevol het Woord van God delen en het groot maken in onze dagelijkse op Christus gelijkende levens, alleen door Zijn genade en kracht. Ja kom, Heer Jezus!

Reacties  

+2 # Wiebe Roelof Oosterh 18-07-2016 09:18
Thanks for this massage and il pray that Ower God wil bless your work.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
0 # Muco de Jongh 29-07-2016 13:39
Misschien is het ook mogelijk om de boodschap van 8 juli jl. van de voorzitter van de NAD te plaatsen? Dit n.a.v. de gewelddadighede n in Amerika. Hij (Jackson) en zijn secretaris roepen op om NEE te zeggen tegen raciale ongelijkheid en te laten zien dat liefde sterker is dan haat. Ook nodigden ze uit om deel te nemen aan een vredesmars die eindigde bij het Martin Luther King monument. Een geweldig initiatief om iets van het koninkrijk van God in het hier en nu te laten zien. Is dit niet de geest van de OT profeten en de wijze waarop onze pioniers in de 19e eeuw omgingen met maatschappelijk e misstanden?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
+1 # mieke kramer 03-08-2016 11:56
Ingrid, heel fijn dat je dit vertaald hebt.

Groetjes Mieke
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
0 # Jean-marc Bienvenu 20-09-2016 20:00
Mooie woorden, maar feit is dat de 3 engelen boodschap officieel wordt afgewezen.
Daarom is ook het logo veranderd in 2001.
Een onderdeel van de 3 engelen boodschap is gerechtigheid door geloof: van Waggoner en Jones. De meesten hebben hier nooit van gehoord. Tevens volgen de meesten niet de gezondheidsbood schap en zijn nog verkocht aan het vlees etc. Ook hebben we de proof tekst methode van de pioniers vervangen voor de historisch kritische methode van afvallig Protestantisme en de en historisch grammaticale methode bedacht. Beiden leiden tot andere conclusies aangaande de profetieën. Openbaring 3 :17 Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt. Lucas 6 : 41 En wat ziet gij den splinter, die in uws broeders oog is, en den balk, die in uw eigen oog is, merkt gij niet?
Wanneer we zelf van de wijn drinken, hoe kunnen we andere dronkaards nuchter maken?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry