Kerkzaken

adventmedia knop ned bijbelstudiesite buton

Bijzonder uniecongres Statuten en Algemeen Reglement - mei read in english2018

Op 27 mei vindt het bijzonder congres voor de Statuten en Algemeen Reglement plaats.

Een jaar geleden, in mei 2017, hebben afgevaardigden het voorstel dat het toenmalig Comité Statuten en reglementen (CSR) hen voorlegde op voorwaarden aanvaard.
Het nieuw gekozen CSR kreeg meteen de opdracht van de vergadering mee om een correcte vertaling voor te bereiden,

die qua inhoud en bedoeling in harmonie is met het gangbare Kerkbeleid.
Het CSR heeft haar taak bijna volbracht. Op 27 mei worden de nieuwe Statuten van onze unie, tezamen met een nieuw Algemeen Reglement aan afgevaardigden voorgelegd.

Op dit moment zijn gemeenten bezig hun afgevaardigden te kiezen, volgens de regels van het Kerkhandboek.
D.w.z. de gemeente bepaalt in huishoudelijke vergadering of zij mandaat verleent aan het zittend gemeentebestuur om als benoemingscomité op te treden en een lijst met namen aan de gemeente voor te leggen, of dat de huishoudelijke vergadering die taak geeft aan een door haar gekozen benoemingscomité.
Het is uiteindelijk de gemeente die de afgevaardigden kiest - ze zijn namelijk afgevaardigden van de gemeente en niet van het bestuur. Er is mogelijkheid van bezwaar.

Het is goed voor gemeentebesturen om in gedachten te houden dat de afgevaardigden de juridische kaders van de kerk vaststellen en dat het niet zou kloppen als de afgevaardigden niet volgens de geldende regels gekozen worden. Daarmee zouden de Statuten door zowel leden als belanghebbenden buiten de kerk aanvechtbaar worden.

De vergadering vindt plaats op 27 mei 2018
In het kerkgebouw aan de Parklaan 5, 1326 AX Almere-Stad
Van 10:00-16:00 u. Afgevaardigden wordt gevraagd zich om 09:00 uur te registreren.

Vraag uw gemeentebestuur voor meer informatie. Zij heeft op 26 februari 2018 de officiele aankondiging ontvangen en die moet op de gebruikelijke manieren aan elk gemeentelid bekend worden gemaakt.

AFGEVAARDIGDEN, LET OP A. en B. 

A.
De secretaris van uw gemeente heeft op 23 april van de secretaris van de CSR de vergaderstukken ontvangen, met het verzoek die meteen door te sturen naar de afgevaardigden. Nog steeds zijn alle namen en adressen van afgevaardugden niet naar het LB gezonden. 

Hieronder de stukken die de secretaris voor u ontvangen heeft, VRAAG ERNAAR:
1. Statuten en Algemeen Reglement, versie huidig
2. Statuten en Algemeen Reglement, versie met opmerkingen en wijzigingsvoorstellen
3. Statuten en Algemeen Reglement, versie schoon
Bij nalezing zitten nog een aantal type- en stijlfouten in het ontwerpdocument. Die zullen ongetwijfeld worden gecorrigeerd voorafgaand aan het Congres.

Ik doe er, op eigen titel, nog een vierde document bij:
4. Twee kolommen, Engelse tekst naast NL eindversie schoon, met aanvullende voorstellen voor tekstcorrecties, die over het hoofd zijn gezien.

B.
Op 20 april hebben alle gemeentesecretarissen ook een brief ontvangen over de informatieve voorbespreking voor afgevaardigden, 17 May,  2018 in de kapel op OudZandbergen, met nadrukkelijk verzoek dit aan de afgevaardigden bekend te maken. Plus ten overvloede een overzicht met het aantal afgevaardigden waar elke gemeente recht op heeft.
In die bijeenkomst hebt u als afgevaardigde de gelegenheid het CSR nog een aantal aandachtspunten mee te geven voor het eindconcept. MAAK gebruik van de geboden gelegeneheid!


Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry