adventmedia knop ned bijbelstudiesite buton
read-in-english

Zeg beleefd: NEE

Het Algemeen Kerkbestuur van de NUC heeft eind 2009 een beleidsvisie op de toekomst van de kerk van de Zevende-dags Adventisten in Nederland opgesteld. Deze beleidsnota is een uitwerking van het Raad van Kerken beleidsdocument Het doel is de weg . Dezelfde opbouw en structuur en het AK heeft bij de RvK beloofd dat zij het beleidsstuk voor onze kerk zou uitwerken en invoeren.
De ledenraadpleging in 2011 over De Betrokken Kerk is weer actueel geworden door de One Project - zelfde basis en principes.


Het publiek document - DBK – het heeft in het voorjaar van 2010 op de unie website gestaan – is door de predikanten en de lokale gemeentebesturen becommentarieerd en de eindversie is inmiddels vastgesteld.

In 2011 hebben 50 leden in een Open Brief aan de NUC gereageerd op dit beleidsstuk en via een opiniepeiling op deze website (promiseministry) zijn leden in de gelegenheid gesteld goed kennis te nemen van de inhoud en de onontkoombare implicaties voor onze kerk. Meer dan 120 leden hebben hun afkeuring uitgesproken. Dat waren er te weinig op de agenda te halen op het Uniecongres in 2012. We horen er niets meer van, maar dit beleid wordt wel ingevoerd. 

Het beleidsstuk is tamelijk moeilijk leesbaar, bevat veel filosofische beschouwingen. Hier vindt u een samenvatting van de inhoudelijke Analyse en waarom dit niet goed is voor onze kerk. Hier kunt u ook lezen waarom gekozen is voor een anonieme opiniepeiling: Verklaring waarom anoniem.

De meer dan 50 betrokken leden presenteren hieronder 12 stellingen voor opwekking in de kerk der Zevende-dags Adventisten in Nederland.


Stelling 1. De specifieke boodschap van de Kerk der Zevende-dags Adventisten is vol hoop en genade en uiterst relevant voor elk mens in deze eindtijd.

Stelling 2. Als Zevende-dags Adventisten willen we niet opgaan in de hedendaagse cultuur, maar juist een positief verschil uitmaken.

Stelling 3. De kerk der Zevende-dags Adventisten is de kerk van Jezus Christus, en zij zal blijven bestaan tot Zijn wederkomst.

Stelling 4. Het is onlogisch dat elementen buiten onze kerk, de kerk der Zevende-dags Adventisten definiëren en een noodzaak voor verandering aan ons stellen.

Stelling 5. De Bijbel is, met de profetische getuigenissen, ons enige richtsnoer en fundament van ons geloof, en de enige bron waaruit wij willen putten.

Stelling 6. Elke methode die gebruikt wordt in Gods werk, moet stevig gefundeerd zijn op Gods woord. Alles wat van die standaard afwijkt, wijzen wij af.

Stelling 7. God vraagt Zijn volk om Hem om raad en advies te vragen (Job 5:8,9). Vergeleken met Zijn inzicht is de wijsheid dezer wereld slechts dwaasheid (1 Kor 3:19).

Stelling 8. De kerk der Zevende-dags Adventisten in Nederland heeft een opwekking door inwoning van de Heilige Geest nodig, zodat zij Gods liefde en genade kan beantwoorden met gehoorzaamheid en betamelijkheid.

Stelling 9. Nederlandse Zevende-dags Adventisten willen zich vanuit de bezieling door de Geest inzetten voor de opbouw van Gods kerk, Zijn bruid, en zo de roeping van de kerk van de Zevende-dags Adventisten in de wereld volbrengen.

Stelling 10. Nederlandse Zevende-dags Adventisten willen de verantwoordelijkheid voor hun persoonlijke geestelijke groei oppakken, zodat Gods liefde in Christus tot uiting komt in hun doen en laten.

Stelling 11. Nederlandse Zevende-dags Adventisten willen zich inzetten voor hen die Jezus nog niet kennen en Gods liefde en de volle waarheid in Christus met hen delen.

Stelling 12. De Nederlandse kerk van de Zevende-dags Adventisten wil niet verdeeld zijn en zich niet afscheiden maar samen met alle andere Zevende-dags Adventisten in de wereld loyaal gehoor geven aan de oproep tot opwekking vanuit de wereldkerk.

Vanuit een grondige analyse en tegen het licht van voorgenoemde stellingen, adviseren wij de gemeenteleden en gemeenten in Nederland het beleidsstuk De Betrokken Kerk niet te aanvaarden, maar het resoluut af te wijzen. Dit klinkt nogal drastisch. Maar LEES HIER, WAAROM.

Wij roepen alle gemeentebesturen en alle leden op om op beleefde wijze NEE te zeggen tegen de gepresenteerde visie en aan te geven dat wij opgewekt en betrokken voorwaarts willen gaan met materiaal en methoden die we al hebben en zich hebben bewezen: De Bijbel (zie bijvoorbeeld Leviticus 19 en Matteüs 5-7), en De Enige Weg, Gedachten van de berg de zaligsprekingen, De daad bij het woord van EG White.

Onze eigen methoden hebben bijgedragen aan de succesvolle groei van onze kerk van een groep van 3000 tot een wereldwijde beweging van meer dan 18 miljoen volwassenen. Vanaf het ontstaan heeft het simpele woord van de Bijbel, zonder filosofie, bewezen effectief te zijn. Als de richtlijnen van God worden gevolgd, komen mensen daadwerkelijk tot Christus. Dat is wat de praktijk ons leert. Dan wordt de onderscheidende boodschap van de kerk der Zevende-dags Adventisten gehoord en worden mensen voorbereid op de aanstaande wederkomst van Christus. Dat is waar het hart van iedere Zevende-dags Adventist naar uitgaat.
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry