Dag 1- De zalfolie pdf knop

Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, nedervloeiende op de baard, de baard van Aaron, die nedergolft op de zoom van zijn klederen. – Psalm 133:1-2

Suggesties om de gebedstijd in te vullen
Lofprijzing
• Heer, wij loven U voor de belofte van Uw heilige geest.
• Wij loven U dat Uw Geest aan iedereen gegeven wordt die erom vraagt.
• Dank U dat de heilige geest eenheid kan brengen tussen gemeenteleden.

Zondebelijdenis en aanspraak maken op overwinning over zonde
• Heer, laat ons alstublieft zien welke zonden we openlijk moeten belijden en welke wij in privé moeten bekennen. We maken aanspraak op Uw overwinning over die zonden.
• Vergeef ons als we onze harten niet geheel openstellen voor de werking van de Heilige Geest.
• Vergeef ons dat we niet altijd in eenheid met elkaar leven en werken.

Gebedsverzoeken en bemiddelende gebeden
• Vader help ons om onze behoefte aan de Heilige Geest inzien. Mag Uw Geest ons leiden in alle waarheid (Johannes 16:13).
• Mogen we nederige harten hebben die “jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien” (Hebreeën 12:14).
• Alstublieft geef ons de Heilige Geest om ons alle dingen te leren en ons in herinnering te brengen alles wat U tot ons hebt gezegd (Johannes 14:26).
• Heer, mag Uw Heilige Geest ons helpen in onze zwakte en leer ons hoe we moeten bidden (Romeinen 8:26).
• Heer, mag onze gemeente Jezus verheffen en Hem als gekruisigd zien en dat Hij wederkomt. Geef ons een last voor verloren zielen.
• Zegen alstublieft de wereldwijde evangelisatie acties die dit jaar plaatsvinden. We bidden vooral voor de TMI-campagnes in Japan, Zambia en de Filippijnen.
• We bidden voor een geestelijke opwekking onder jonge Zevende-dags Adventisten die op openbare scholen en universiteiten zitten. Mogen zij levende ambassadeurs voor Christus zijn.
• Heer, zegen alstublieft het werk van Adventist Mission. Geef onze werkers wijsheid als zij kerkstichtingen overal in de wereld coördineren en naar fondsen zoeken om Global Mission pioniers naar onbereikte gebieden te sturen.
• Zegen de trouwe kerkleden die Uw werk ondersteunen, met grote of kleine donaties. Inspireer ieder van ons om hartelijk te geven en de zegeningen van trouw beheer te ervaren.
• Zegen de inspanningen van Adventist Chaplaincy Ministries als zij kapelanen en vrijwilligers toerusten om te dienen in gevangenissen, hospitalen, het leger en in andere hoedanigheden.
• Heer, we bidden voor de zeven (of meer) mensen op onze individuele gebedslijsten. Mogen zij hun behoefte zien en hun harten openstellen voor de Heilige Geest.
• Wij bidden ook voor de persoonlijke behoeften van degenen die hier zijn verzameld.

Dankzegging
• Dank U God, dat u ons zoveel beloften over de heilige Geest geeft.
• Dank U voor Uw belofte in Lukas 11:13: “Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?”
• Dank U dat Uw Heilige Geest ons leidt in de waarheid.

Voorgestelde liederen om te zingen
“Sweet, Sweet Spirit” (SDA Hymnal #262);
“Spirit of God” (SDA Hymnal #266);
“Live Out Thy Life Within Me” (SDA Hymnal #316);
“I Need Thee Every Hour” (SDA Hymnal #483);
“Seek Ye First”; “Draw Me Nearer” (SDA Hymnal #306)
“Hover O’er Me, Holy Spirit” (SDA Hymnal #260);
“Baptize Us Anew” (SDA Hymnal #258).

Overdenking
Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, nedervloeiende op de baard, de baard van Aaron, die nedergolft op de zoom van zijn klederen. – Psalm 133:1-2

De olie waarmee de priesters gezalfd werden is een symbool van de Heilige geest. We hebben de Heilige geest nodig, de Enige die eenheid kan brengen in onze kerk, zodat we succes kunnen hebben in onze evangelie-inspanningen.
v Ons leven moet met Christus verborgen zijn in God. Wij moeten Christus persoonlijk kennen. Alleen dan kunnen wij Hem op de juiste manier in de wereld uitdragen. Waar we ook zijn, we moeten tot eer van God in goede werken ons licht laten schijnen. Dit is de grote en belangrijke taak van ons leven. Zij die werkelijk onder de invloed van de Heilige Geest staan, zullen Zijn kracht laten zien door de eeuwige beginselen van de waarheid praktisch toe te passen. Zij zullen laten zien, dat de heilige olie van de twee olijftakken vloeit in de houders van de tempel van de ziel. Hun woorden zullen bezield zijn door de kracht van de Heilige Geest, zodat ze harten verzachten en onderwerpen. Het zal zichtbaar zijn, dat de woorden die gesproken worden geest en leven zijn. (Christus weerspiegelen, 26 april)

Hij die zijn zwakheid voelt en met God worstelt zoals Jacob deed, en net als deze dienstknecht uitroept: “Ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent,” zal zijn weg vervolgen met de frisse zalving van de Heilige Geest. Om hem heen hangen. Zijn invloed zal een positieve kracht en een voordeel voor de godsdienst van Christus zijn. (Medical Ministry, p. 203)

Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. (Johannes 16:13)

Laten wij toenemen in kennis van de waarheid, door alle lof en eer te geven aan Hem die één met de Vader is. Laten wij met de grootste ernst zoeken naar de hemelse zalving: de Heilige Geest. Laten wij zuivere Christenen zijn, die groeien, zodat wij aan het einde ‘volmaakt in Christus’ kunnen worden verklaard. (Christus weerspiegelen, 24 juli)

Er moet een wisselwerking zijn tussen innemen en uitgeven, ontvangen en uitdelen. Dit bindt ons als werkers samen aan God. Dit is het levenswerk van de christen. Hij die zijn leven wil verliezen, zal het vinden. De vaardigheid om de heilige olie uit de twee olijfbomen te ontvangen, neemt toe als de ontvanger de heilige olie in zichzelf uitgiet in woorden en handelen om de noden van andere zielen te lenigen. Werk, kostbare bevredigend werk is het om voortdurend te ontvangen en voortdurend uit et delen.
We hebben het nodig en moeten elke dat een frisse aanvoer hebben. En hoeveel zielen kunnen we helpen door het aan hen door te geven! De hele hemel wacht op kanalen waardoor de heilige olie uitgegoten kan worden, om een vreugde en zegen te zijn voor anderen. Ik heb geen vrees dat we blunders zullen maken als we maar een met Christus willen worden. Als Hij in ons blijft, zullen we voortdurend en bestendig werken zodat ons werk zal blijven. De goddelijke volheid zal door onze geheiligde menselijke harten stromen om gegeven te worden aan anderen. (Testimonies for the Church, vol. 6, pp. 116, 117)

Wanneer de Heilige Geest de gedachten van onze kerkleden controleert, zal er een veel hoger niveau van spreken, in bediening, in geestelijkheid gezien worden in onze kerken dan nu het geval is. De kerkleden zullen verfrist zijn door het water des levens en de arbeiders, die werken onder het Hoofd, dat is Christus, zullen hun Meester openbaren in geest, in woord in daad en zullen elkaar aanmoedigen om in eenheid voorwaarts te gaan in het grote, afsluitende werk waarin zij betrokken zijn. Er zal een gezonde toename in eenheid en liefde zijn, die een getuigenis aan de wereld zal afleggen dat God Zijn Zon gestuurd heeft om te sterven voor de verlossing van zondaars. Goddelijke waarheid zal een verheven positie innemen, en terwijl het schijnt als een brandende lamp zullen we beter begrijpen en steeds duidelijker inzicht hebben. (Counsels for the Church, p. 100)

We naderen het einde van de geschiedenis van de aarde en God roept allen op om de standaard die de inscriptie draagt: “Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren” (Openb 14:12). Hij roept Zijn volk op om in perfecte harmonie aan het werk te gaan. Hij roept hen op die betrokken zijn in medisch zendingswerk om krachten te bundelen met de evangelieverkondigers. Hij roept de evangelieverkondigers op om samen te werken met de medische zendingswerkers. En hij roept de gemeenten op om de hen toegewezen taken op te pakken, de standaard van ware hervorming in hun eigen gebied hoog te houden, om getrainde en ervaren werkers te sturen naar nieuwe gebieden. Geen woord moet gesproken worden om anderen te ontmoedigen, want dit grieft het hart van Christus en maakt de vijand erg blij. Allen moeten gedoopt zijn met de Heilige geest. Allen moeten zich weerhouden van het plegen van censuur en minachtende opmerkingen en dichtbij jezus haan staan, opdat zij de zware verantwoordelijkheden die de medearbeiders met Hem dragen naar waarde zullen kunnen schatten. Blijf bij elkaar, Blijf bij elkaar, zijn de woorden van onze goddelijke instructeur. Eenheid is kracht. Onenigheid is zwakte en makt dat we verslagen worden. (Counsels on Health, pp. 517, 518)

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry