Dag 10 - De belletjes en granaatappels pdf knop

Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. --Lukas 21:28

Suggesties om de gebedstijd in te vullen
Lofprijzing
• Heer, wij danken U dat U ons de tekenen van Uw tweede wederkomst heeft geopenbaard.
• Wij loven U dat Jezus terug komt om ons mee te nemen opdat we eeuwig bij Hem kunnen zijn.

Zondebelijdenis en aanspraak maken op overwinning over zonde
• Heer, laat ons alstublieft zien welke zonden wij openlijk moeten bekennen en welke zonden in privé. Wij claimen U zege over deze zonden.
• Vergeef ons dat wij te comfortabel zijn geworden in deze wereld en dat wij falen om de tekenen van Uw terugkomst te zien.
• Dank u wel dat U ons vergeeft volgens 1 Johannes 1:9.

Gebedsverzoeken en bemiddelende gebeden
• Heer, wij bidden voor de mensen om ons heen die niet realiseren dat U snel terug komt. Alstublieft ontwaak hun harten.
• Alstublieft, laat ons de dingen in ons leven zien die wij niet hebben overgegeven aan U. Wij geven deze dingen aan U en vragen U ons hart te veranderen.
• Alstublieft, blijf bezig met het vormen van onze karakters en bereid ons voor op Uw wederkomst.
• Heer, kom dichter bij de mensen die bang zijn voor Uw wederkomst opdat ze hun levens overgeven aan U.
• Alstublieft gebruik ons om anderen het goede nieuws te vertellen over Uw wederkomst.
• Toon ons hoe we aan de praktische en spirituele behoeften van vluchtelingen tegemoet kunnen komen. Dat onze kerk bekend mag staan voor onze liefde voor alle mensen, ongeacht wie ze zijn of waar ze vandaan komen.
• Wij bidden vooral voor vluchtelingen uit landen die gesloten zijn voor het evangelie. Als we aan hun behoeften tegemoet komen en hen U laten kennen, opent U dan a.u.b. Uw deuren zodat ze naar hun land kunnen terugkeren en Gods liefde met anderen kunnen delen.
• Vader, geef ons een verhoogd gevoel van urgentie in ons werk voor U. Laten we leven met de dagelijkse hoop dat Jezus binnenkort komt om alles goed te maken.
• Heer, zegen het werk van zevende-dag-adventistische onderwijzers wereldwijd. Versterk onze onderwijzers, ouders, jeugdleiders en sabbat school leraren als ze een generatie van jeugd voor uw dienst voorbereiden.
• Wij vragen U het werk van Special Needs Ministries te zegenen. Geef ons medelijden als we voldoen aan de behoeften van doven of blinden en degenen die fysieke of mentale uitdagingen hebben.
• Heer, we bidden voor de zeven (of meer) mensen op onze individuele gebedslijsten. Mogen zij hun behoefte zien en hun harten openstellen voor de Heilige Geest.
• Wij bidden ook voor de persoonlijke behoeften van degenen die hier zijn verzameld.

Dankzegging
• Heer, bedankt voor uw belofte: “Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.” (Filippenzen 1:6 )
• Bedankt dat U mensen hebt in elke stad die hoopvol naar de hemel kijken.
• Bedankt dat U werkt in de harten van de mensen waarvoor we bidden.

Voorgestelde liederen om te zingen
“Joy By and By” (SDA Hymnal #430);
“I Shall See the King” (SDA Hymnal #426);
“The Glory Song” (SDA Hymnal #435);
“How Far from Home” (SDA Hymnal #439);
“I’m a Pilgrim” (SDA Hymnal #444);
“Lo, What a Glorious Sight Appears” (SDA Hymnal #446);
“O, When Shall I See Jesus” (SDA Hymnal #448).

Overdenking
Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. (Lukas 21:28 )

De belletjes aan het kledingstuk van de hogepriester gaf de mensen een hoorbaar teken dat hij leefde en voor hen bemiddelde in het heilige der heiligen. Zoals Christus voor ons bemiddelt in het heilige der heiligen. Hoewel we de belletjes aan Zijn kledingstuk niet kunnen horen, moeten we aandacht besteden aan tekenen dat Hij Zijn werk als Hogepriester wil voltooien en terugkomt als Rechter en Koning.
Slechts eenmaal per jaar kon de hogepriester het heilige der heilige binnengaan, na de voorzichtigste en plechtigste voorbereiding. Geen sterfelijk oog, behalve die van de hogepriester kon de heilige grootsheid van die afdeling zien, omdat het de bijzondere woonplaats van Gods zichtbare glorie was. De hogepriester ging het altijd bevend binnen, terwijl de mensen zijn terugkeer in plechtige stilte afwachtten. Hun intense verlangens waren voor Gods zegen. Voor het verzoendeksel sprak God met de hogepriester.
Als hij in ongebruikelijk lang in het heilige der heilige bleef, waren de mensen vaak bang, omdat ze bang waren dat hun zonden, of sommige zonden van de priester hem fataal waren geworden door de glorie van God. Maar als het geluid van de belletjes aan klederen werd gehoord, waren ze zeer opgelucht. Hij kwam dan naar buiten en zegende de mensen. (The Spirit of Prophecy, vol. 1, pp. 274, 275)

Terwijl Jezus uit het heilige der heilige kwam, hoorde ik het klinken van de belletjes aan Zijn kledingstuk; En als Hij weg was, bedekte een wolk van duisternis de bewoners van de aarde. Er was dan geen bemiddelaar tussen de schuldige en een beledigde God. (Early Writings, p. 280)

Christus had Zijn volk gevraagd om te kijken naar de tekenen van Zijn komst en zich te verheugen als zij de tekens van hun komende Koning zouden zien. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden,” “zei Hij, “richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgeboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is. (Lukas 21:28-31 ) (The Great Controversy [1888], p. 308)

Christus had op de Olijfberg tot Zijn discipelen gesproken over Zijn wederkomst voor de wereld. Hij had bepaalde tekens gespecificeerd die moesten laten zien wanneer Zijn komst dichtbij was en Hij had Zijn discipelen geboden om te waken en om klaar te zijn. Opnieuw herhaalde hij de waarschuwing: "Wees waakzaam; Want gij weet dag noch uur waarin de Zoon des mensen komt.” Toen liet Hij zien wat het betekent om uit te kijken naar Zijn komst. De tijd moet gespendeerd worden, niet in nietsdoen, maar in ijverig werken. (Christ’s Object Lessons, p. 325)

Er zijn in de wereld veel mensen die hun ogen sluiten voor de bewijzen die Christus heeft gegeven om mensen voor Zijn komst te waarschuwen. Ze proberen alle angst te stillen, terwijl tegelijkertijd de tekenen van het einde snel in vervulling gaan en de wereld zich haast naar de tijd wanneer de Zoon des Mensen zal worden geopenbaard in de wolken van de hemel. Paulus leert dat het zondig is om onverschillig te zijn tegen de tekenen die voorafgaan aan de wederkomst van Christus. Hij noemt diegenen die schuldig zijn aan deze verwaarlozing, kinderen van de nacht en van de duisternis. Hij moedigt de alerte en waakzame aan met deze woorden: " Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn” (1 Tessalonicenzen 5:4-6). (The Acts of the Apostles, p. 260)

We zijn diep begaan met de huidige staat van de kerk waarvan de leden al lang kennis hebben van die gebeurtenissen die in het einde van de tijd in vervulling van de profetische geschiedenis moeten plaatsvinden. Christus komt in kracht en grote glorie, en de doden worden "de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken" (Openbaring 20:12). Degene die als onze middelaar stond; die alle boetvaardige gebeden en bekentenissen hoort; die wordt voorgesteld met een regenboog, het symbool van genade en liefde, die zijn hoofd omringt, zal Zijn werk in het hemelse heiligdom snel afronden. Vergiffenis en genade zullen dan van de troon afdalen, en de recht zal hun plaatsnemen. Hij, naar wie Zijn volk heeft uitgekeken, zal Zijn rechtmatige plaats aanvaarden: het ambt van de Opperrechter. “De Vader . . . heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven” omdat Hij de Zoon des Mensen is. Hij was het, zegt Petrus die was aangesteld om de levenden en de doden te oordelen. "Hij heeft Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken" Handelingen 17:31. (Review and Herald, Jan. 1, 1889, par. 1)

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry