Dag 9 - Het wierookvat pdf knop

Daarom kan Hij volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. -- Hebreeën 7:25

Suggesties om de gebedstijd in te vullen
Lofprijzing
• Heer, we aanbidden U omdat Jezus onze bemiddelaar is.
• We danken U, dat als we U benaderen door de deugdzame verdiensten van Christus, wij gekleed zijn met Zijn priesterlijk gewaad.

Zondebelijdenis en aanspraak maken op overwinning over zonde
• Vader, laat ons de zonde zien die we in stilte moeten belijden. We bidden voor Uw overwinning over deze zonden.
• Vergeef ons voor de keren dat we de bemiddeling van Jezus niet ten volle hebben beseft. Mogen we op Zijn genade hopen.
• Dank U Heer, dat U ons vergeeft, zoals in 1 Johannes 1:9 geschreven staat.

Gebedsverzoeken en bemiddelende gebeden
• Heer, help ons de bemiddeling die Jezus voor ons doet te begrijpen en te waarderen.
• Leg op ons Heer, de last om te bidden voor anderen. Laat ieder van ons zien voor wie we kunnen bidden.
• We bidden voor ouders die in gebed zijn voor hun kinderen die U niet kennen. We bidden dat zij zullen volharden in hun gebed.
• We bidden voor hen die zich hopeloos voelen. Dat zij mogen leren om hun zorgen aan Jezus over te geven.
• Heer, we bidden voor mensen die niet meer naar de kerk komen. Help ons om hen te verwelkomen met Uw liefde wanneer zij terug komen.
• Alstublieft, versterk de departementen van elke gemeente, zoals het Vrouwenpastoraat, het Mannenpastoraat, de sabbatschool en persoonlijke ontwikkeling, jeugd en gezin en alle andere departementen. Laat ons zien hoe we Uw handen en voeten kunnen zijn voor anderen.
• Heer, laat een sterke herleving van ware toewijding door Uw kerk gaan in de laatste dagen. Dat we mogen staan voor de waarheid al zou de hemel wankelen.
• Alstublieft, zegen het getuigenis van kerkelijke media ministries, waaronder ook social media. Help ons te streven naar excellentie wanneer we mensen van de 21ste eeuw proberen te bereiken.
• Heer, geef ons een besef van verwondering en dankbaarheid als we de wereld zien die U geschapen heeft. Mogen we eer bewijzen aan de Bijbelse waarheid van de schepping en onze jonge mensen leren Uw kracht en liefde in de natuur te ervaren.
• Leer ons om het onzelfzuchtige voorbeeld van Jezus te volgen door in de noden van mensen om ons heen te voorzien. Rust ons uit om te dienen als medische zendelingen, buurtvrijwilligers en vrienden voor mensen in nood.
• Heer we bidden voor de zeven (of meer) personen op onze persoonlijke gebedslijst. Mogen zij hun harten openen voor de Heilige Geest.
• We bidden ook voor de persoonlijke noden van een ieder die hier aanwezig is.

Dankzegging
• Vader, dank U dat door Christus bemiddeling wij een hoop en een toekomst mogen hebben.
• Dank U dat de Geest “zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen” (Romeinen 8:26).
• Dank U dat Jezus “daarom kan […] behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten” (Hebreeën 7:25).

Voorgestelde liederen om te zingen
“What a Wonderful Savior” (SDA Hymnal #335);
“There Is a Fountain” (SDA Hymnal #336);
“Jesus Saves” (SDA Hymnal #340);
“I Must Tell Jesus” (SDA Hymnal #485).

Overdenking
Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Hebreeën 7:25

Het wierookvat en de wierook vormen symbolen van Christus’ bemiddeling voor ons.

[…] als onze Pleitbezorger doet Hij het werk dat Hijzelf verkoos, terwijl Hij God het wierookvat voorhoudt met daarin zijn eigen vlekkeloze verdiensten de gebeden, belijdenissen en dank van zijn volk. (Christ’s Object Lessons, p. 156).

Christus, als onze Bemiddelaar, zittend aan de rechterhand van de Vader, houdt ons in het zicht omdat het net zo noodzakelijk is dat Hij ons dicht houdt bij Zijn bemiddeling als dat Hij ons verlost door middel van Zijn bloed. (Our High Calling, p. 50)

Ik ben zeer dankbaar dat wij op God kunnen vertrouwen. De Heer wordt geëerd wanneer wij ons vertrouwen in Hem stellen en onze moeilijkheden tot Hem brengen… Voor de Heer Jehovah was de investering van Zijn eigen liefde niet voldoende om de verlossing volmaakt te maken. Hij heeft zelf een Advocaat, gekleed in onze aard, geplaatst bij Zijn altaar. Als onze Pleitbezorger is het Zijn taak om ons aan God voor te stellen als Zijn zonen en dochters. Christus bemiddelt voor een ieder die Hem heeft ontvangen. Uit Zijn eigen verdiensten geeft Hij hen kracht om leden te worden van het koninklijke gezin, kinderen van de hemelse Koning. De Vader uit Zijn oneindige liefde voor Christus, die onze losprijs heeft betaald met Zijn bloed, door Christus’ vrienden te ontvangen en te verwelkomen als Zijn eigen vrienden. Hij is tevreden met de verzoening die is gemaakt. Hij wordt verheerlijkt door de menswording, het leven, de dood en de bemiddeling van Zijn Zoon…
Zulk barmhartigheid! Wat een voorrecht is ons toegekend! Christus is de verbindende schakel tussen God en mens. Wanneer we God benaderen door de deugden van Christus’ verdiensten, zijn we bekleed met Zijn priesterlijke gewaden. Hij plaatst ons dicht bij Hem, omringt ons met Zijn menselijke arm terwijl Zijn goddelijke arm de troon van de Oneindige vastgrijpt. Hij legt Zijn verdiensten als zoete wierook in een wierookhouder in onze handen om onze verzoeken te bemoedigen. Hij belooft dat Hij onze smeekbedes zal aanhoren en beantwoorden. Ja; Christus is het gebedsmiddel geworden tussen mens en God. Hij is ook het kanaal van zegen geworden tussen God en mens. Hij heeft het goddelijke en het menselijke samengevoegd (In Heavenly Places, p. 77).

Terwijl Christus voor ons bemiddelt, werkt de Geest in onze harten en brengt gebed, berouw, aanbidding en dankzegging voort. De dankbaarheid, geuit door de mens, is het resultaat van de Geest die de snaren van de ziel bespeelt waardoor er heilige muziek wordt ontwaakt. Het gebed, de aanbidding en de belijdenissen van Gods volk stijgen op als offers naar het hemelse heiligdom. Maar zij stijgen niet op als zuivere, vlekkeloze offers. Doordat ze door de corrupte kanalen van de mensheid gaan, zijn ze zo vervuild dat ze niet aanvaardbaar zijn voor God, tenzij ze gezuiverd worden door de rechtvaardigheid van de geweldige Hogepriester. In het wierookvat verzamelt Christus de gebeden, de aanbidding en de offers van zijn volk, en voegt hier de verdiensten van zijn vlekkeloze gerechtigheid aan toe. Dan, wanneer onze gebeden geurig gemaakt zijn door de wierook van Christus’ verzoening, zullen deze volledig en volkomen aanvaardbaar voor God verschijnen en worden er genadige antwoorden teruggestuurd. (The Youth’s Instructor, April 16, 1903, par. 11, 12)

Gods plannen en gaven voor ons zijn eindeloos. De troon van genade is het meest aantrekkelijk omdat Diegene er zit die het toelaat dat we Hem Vader noemen. Maar voor God was de investering van Zijn eigen liefde niet voldoende om de verlossing volmaakt te maken. Hij heeft zelf een Advocaat, gekleed in onze aard, geplaatst bij Zijn altaar. (Testimonies for the Church, vol. 6, p. 363)

Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genaden, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. (Hebreeën 4:15, 16).

Wanneer een kind van God het verzoendeksel benadert, wordt hij meteen een cliënt van de geweldige Advocaat. Bij zijn eerste blijk van berouw en beroep op vergeving, omarmt Christus zijn zaak en maakt het Zijn eigen. Hij biedt de smeekbede aan de Vader aan alsof het Zijn eigen verzoek is. Wanneer Christus voor ons bemiddelt, dan legt de Vader alle schatten van Zijn genade voor ons om toe te eigenen, om van te genieten en om anderen erover te vertellen. “Vraag in mijn naam”, zegt Christus, “Ik zeg niet dat ik voor u tot de Vader zal bidden; omdat de Vader Zelf u lief heeft omdat u mij hebt lief gehad. Maak gebruik van Mijn naam. Hierdoor zullen uw gebeden hun doel bereiken en zal de Vader u de rijkdom van Zijn genade schenken. Daarom, ‘[…] bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.’ Johannes 16:24. (Testimonies for the Church, vol. 6, p. 364)

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry