Dag 7 - De borstplaat pdf knop

Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, een van zin en een van gevoelen. --1 Korintiërs 1:10

Suggesties om de gebedstijd in te vullen
Lofprijzing
• Heer, we aanbidden U om wie U bent—U bent een God van liefde, vrede en eenheid.
• We prijzen U voor het voorbeeld van eenheid die er was tussen de discipelen na Pinksteren.
• We danken U dat U vandaag eenheid teweeg kan brengen in gemeenten en gezinnen.

Zondebelijdenis en aanspraak maken op overwinning over zonde
• Vader, toont U alstublieft welke zonden we openlijk dienen te belijden en welke privé te belijden. We claimen Uw overwinning over die zonden.
• Vergeeft U ons alstublieft voor de keren dat we door woorden of daden verdeeldheid hebben bevorderd in het lichaam van Christus.
• Dank U dat U ons vergeeft volgens 1 Johannes 1:9.

Gebedsverzoeken en bemiddelende gebeden
• Heer, breng Uw volk alstublieft tot “de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus” (Efeziërs 4:13).
• Help ons niets te doen door “zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang” (Fillipenzen 2:3).
• Heer, geeft U ons alstublieft nederige harten en liefde voor mensen met wie het moeilijk is om mee te leven of samen te werken.
• Heer, toon ieder van ons alstublieft of we eenheid in onze gemeente of gezinnen belemmeren. Verzacht alstublieft onze harten en breng ons eenheid volgens Uw plan.
• We bidden voor eenheid tussen de leiders van onze lokale kerk en wereldkerk.
• Mag elke Zevende-dags Adventist over de hele wereld de visie omarmen van Total Member Involvement. Laat ieder van ons actief worden in persoonlijk getuigen, kleine groepen outreach of publieke evangelisatie.
• Zend alstublieft Uw Heilige Geest om de harten van de luisteraars van Adventist World Radio voor te bereiden, met name in grote stedelijke gebieden. Mogen kerkleden getrouw zijn in de voortzetting van de evangelisatie en het maken van discipelen van hen die U zoeken.
• Zegen de samenwerking van onze kerkorganisatie en ondersteunende bedieningen in het grote werk van evangelistische outreach. Mogen Uw dienstbodes samenwerken met liefde voor elkaar en voor U.
• Heer, toont U alstublieft hoe we meer van waarheid vervulde literatuur (zowel in drukvorm als elektronisch) in onze gemeenschappen kunnen verspreiden.
• Richt literatuur evangelisten op evenals studentenvrijwilligers, schrijvers, media specialisten en financiele ondersteuners om woorden van hoop en leven te verspreiden.
• Heer, we bidden voor de zeven (of meer) mensen op onze individuele gebedslijsten. Mogen ze de Heilige Geest laten werken in hun leven.
• We bidden ook voor de persoonlijke noden van ieder die hier vergaderd is.

Dankzegging
• Heer, dank U voor Jezus die voor onze eenheid bad in Johannes 17.
• Dank U dat eenheid in de kerk de wereld helpt te geloven dat Jezus de Zoon van God is (Johannes 17:21)

Voorgestelde liederen om te zingen
“God Is Zo Goed”; “Hogere Grond” (ZDA zangboek #625)
“Het Is Liefde Die Ons Gelukkig Maakt” (ZDA zangboek #579);
“Niet Ik, Maar Christus” (ZDA zangboek #570);
“Staande op de Beloften” (ZDA zangboek #518);
“Zoals Jezus” (ZDA zangboek #492).

Overdenking
Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, een van zin en een van gevoelen. 1 Korintiërs 1:10

De twaalf stenen die de 12 stammen van Israël voorstelden werden bewaard in de borstplaat dicht bij het hart van de hogepriester. Hieruit leren we hoe belangrijk het is om samen te komen, om verenigd te worden in de liefde van Christus en deze liefde te openbaren aan mensen binnen en buiten de kerk.

Het geheim van ons succes in het werk van God zal gevonden worden in de harmonieuze samenwerking van onze mensen. Er moeten geconcentreerde acties plaatsvinden. Elk lid van het lichaam van Christus moet zijn of haar deel bijdragen in de zaak voor God, volgens de capaciteiten die God hen heeft gegeven. We moeten samenscholen tegen obstakels en moeilijkheden, schouder aan schouder, hart tot hart. Als christenen samen zouden werken, voorwaarts gaande als één geheel, onder de begeleiding van één Kracht, voor de verwezenlijking van één doel, zouden ze de wereld in beweging brengen. (Christian Service, p. 75)

Er is geen hoger werk dan evangelisatiecampagnes, want het vraagt de inzet van de hoogste morele taken. Degenen die betrokken zijn in dit werk moeten altijd onder de controle zijn van de Geest van God. Er moet geen zelfverheffing zijn. Wat bezit iemand van ons dat we niet van Christus hebben ontvangen? We moeten liefhebben als broeders, onze liefde tonen door elkaar te helpen. We moeten erbarmelijk en beleefd zijn. We moeten samenkomen en eensgezind zijn. Slechts degenen die het gebed van Christus leven, die het uitleven in de dagelijkse praktijk, zullen bestand zijn om de beproeving te doorstaan die over de gehele wereld zal komen. Zij die zichzelf verheffen, plaatsen zichzelf onder Satans macht en bereiden zich voor om door hem misleid te worden. Het woord van de Heer tot Zijn volk is dat we de standaard hoger en nog hoger verheffen. Als we Zijn stem gehoorzamen, zal Hij met ons samenwerken en onze inspanningen zullen met succes worden bekroond. In ons werk zullen we van boven rijke zegeningen ontvangen en schatten vergaren naast de troon van God (The Colporteur Evangelist, p. 25).

Maakt (dan) mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, een in liefdebetoon, een van ziel, een in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang (Filippenzen 2:2-3)

Er wordt onder de boodschappers teveel toegegeven aan een onafhankelijke gezindte. Dit moet terzijde worden gelegd en de dienstbodes van God moeten dichter bij elkaar komen. Er is een te grote neiging geweest om te vragen: “Ben ik mijn broeders hoeder? De Engel zei: “Ja, u bent uw broeders hoeder. U zou een waakzame zorg moeten hebben voor uw broeder, wees geïnteresseerd in zijn welzijn, en cultiveer een vriendelijke, liefdevolle geest jegens hem. Blijf bij elkaar, blijf bij elkaar.” Het is Gods doel dat de mens openhartig en eerlijk zou zijn, zonder gekunsteldheid, zachtmoedig, nederig, in eenvoud. Dit is het hemelse principe; God heeft het zo verordineerd. (Gospel Workers [1892], p. 259)

Er is teveel koudheid en onverschilligheid—teveel van de “het kan me niet schelen” houding—onder de belijdende volgers van Christus. Iedereen zou een zorg voor de ander moeten voelen en elkaars belangen moeten behartigen. “Heb elkander lief”. Dan kunnen we als een sterke muur Satans misleidingen weerstaan. Temidden van tegenstand en vervolging zullen we ons niet aansluiten bij de wraakzuchtigen, slaan we de handen niet ineen met de volgers van de grote opstandeling, wiens speciale werk gericht is op het aanklagen van de broeders, om hun karakters te belasteren en te bezoedelen. Laat het overblijfsel dit jaar beter worden in het vernietigen van elke vezel van de wortel van bitterheid en dit in het graf begraven van het oude jaar. Begin het nieuwe jaar met meer tedere zorg, met diepere liefde, voor elk lid van de familie van de Heer. Blijf bij elkaar. Samen staan we, verdeeld vallen we.” Neem een hogere, nobelere houding aan dan u ooit tevoren hebt gedaan.” (Our High Calling, p. 370)

Als Satan een geest van kritiek kan losmaken temidden van Gods belijdende volk, dan wordt het als zuurdesem gecommuniceerd van de een naar de ander. Geef de geest van kritiek geen enkele ruimte, want het is de wetenschap van Satan. Zodra de geest van kritiek ingang vindt onder de mensen, leidt dit tot afgunst, jaloersheid en kwaadsprekerij onder elkaar. Blijf bij elkaar, is het gebod, dat ik hoor van de Leidsman van onze behoudenis. Blijf bij elkaar. Waar er eenheid heerst is er kracht. Iedereen die zich aan de kant van de Heer bevindt zal een eenheid zijn. Er is een nood aan volmaakte eenheid en liefde bij hen die in de waarheid geloven en alles wat tot onenigheid leidt is van de duivel. De Heer wil dat Zijn volk één is met Hem zoals de takken één zijn met de wijnstok. Dan zullen ze één zijn met elkaar. (Selected Messages, book 3, pp. 351, 352)

Laat iedereen ernaar streven het gebed van Christus te beantwoorden: “Dat ze allen één mogen zijn; zoals Gij, Vader in Mij bent en Ik in U.” Oh, wat een eenheid is dit! Christus zegt: “Hierdoor zullen alle mensen weten dat jullie mijn discipelen zijn: als jullie elkaar liefhebben.” (Testimonies for the Church, vol. 5, pp. 488, 489)

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry