Dag 3 - Blote voeten pdf knop

Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilige grond. -- Exodus 3:5

Suggesties om de gebedstijd in te vullen
Lofprijzing
• Heer, we beginnen met U te prijzen om wie U bent en om Uw onevenaarbare karakter en goddelijke liefde.
• We prijzen U voor het voorbeeld van Jezus, Die gekleed was met nederigheid.
• We prijzen U omdat U zei: “In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven.” (Jesaja 57:15)

Zondebelijdenis en aanspraak maken op overwinning over zonde
• Vader, toon ons alstublieft alle zonden die we privé moeten belijden. We maken aanspraak op Uw overwinning over deze zonden.
• Vergeef ons voor de keren dat we geen nederige harten hadden.
• Vergeef ons voor de keren dat trots ons niet toeliet onze schuld volledig toe te geven en te zeggen dat we U nodig hebben.

Gebedsverzoeken en bemiddelende gebeden
• Heer, leer ons wat het betekent: “Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.” (1 Petrus 5:6)
• Alstublieft laat ons zien hoe we Uw juk op ons kunnen nemen en van U kunnen leren, want U bent zachtmoedig en nederig van hart (Mattheus 11:29) • We vragen U om te laten zien in welke gebieden in onze levens we nederigheid moeten leren.
• Heer, laat alstublieft godvruchtige, nederige kerkleiders opstaan die Christus’ karakter weerspiegelen in hun woorden en daden. En toon ons hoe we onze leiders kunnen ondersteunen met gebeden, aanmoedigingen en bereidwillige dienstbaarheid.
• Mag onze kerk trouw en volledig de drie engelen boodschap van Openbaring 14 verkondigen. Geef ons wijsheid om de gerechtigheid van Christus in de kern van deze boodschappen te plaatsen.
• Zegen onze inspanningen alstublieft als we “centra van invloed” opzetten in grote steden van de wereld. Geef ons het zicht om de ware behoeftes te zien van iedere stad. Geef ons creativiteit om in die behoeftes te voorzien. Toon ons hoe we liefdevol anderen kunnen leiden tot U.
• Heer, we vragen U voor een opleving en hervorming in onze levens, onze families, onze kerk en onze gemeenschap. Begin met onze harten te veranderen zodat Uw genade door ons kan stromen naar anderen.
• Heer, inspireer alstublieft Zevende-dags Adventisten over de gehele wereld om te bidden als nooit tevoren. Laat ons samen smeken voor de late regen van de Heilige Geest. We vragen U voor de beloofde vervulling van Joël 2, Hosea 6 en Handelingen 2.
• Heer, we bidden voor de zeven (of meer) mensen in onze individuele gebedslijst. Mogen zij zichzelf nederig maken en toestaan dat de Heilige Geest hen onderwijst.
• We bidden ook voor de persoonlijke behoeftes van een ieder die hier is vergaderd.

Dankzegging
• Heer, dank u voor Uw belofte: “"Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg." (Psalmen 25:9).
• We danken U voor Jezus, die “Zich vernederd heeft en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.” (Filippenzen 2:8).
• Dank U dat nederigheid vooraf gaat aan eer. (Spreuken 15:33).

Voorgestelde liederen om te zingen
“Live Out Thy Life Within Me” (SDA Hymnal #316);
“I Need Thee Every Hour” (SDA Hymnal #483);
“Moment by Moment” (SDA Hymnal #507);
“I Surrender All” (SDA Hymnal #309);
“Leaning on the Everlasting Arms” (SDA Hymnal #462);
“Lord I Want to Be a Christian” (SDA Hymnal #319).

Overdenking
Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilige grond. -- Exodus 3:5

God waarschuwde Mozes om niet oneerbiedig te naderen. Het uitdoen van zijn schoenen symboliseerde de respectvolle houding die nodig is voor ware aanbidding.

Allen moeten op een nederige en ootmoedige wijze voor Gods aangezicht verschijnen. (Patriarchen en Profeten, p. 244)

In Jezus’ naam mogen wij vertrouwelijk voor Zijn aangezicht verschijnen, doch niet op een aanmatigende wijze, alsof wij op een lijn met Hem staan. Er zijn er, die de Heilige en Almachtige, die een ontoegankelijk licht bewoont, aanspreken, alsof Hij huns gelijke is, ja zelfs alsof Hij beneden hen staat. Er zijn mensen, die zich in Zijn bedehuis gedragen, zoals zij zich in de audiëntiezaal van een aardse vorst niet zouden durven. Dezulken moeten niet vergeten, dat zij in de tegenwoordigheid van Hem zijn wie de serafs aanbidden, en voor wie de engelen hun aangezichten bedekken. God moet grotelijks gevreesd worden; allen, die waarlijk van Zijn tegenwoordigheid overtuigd zijn, zullen zich voor Hem verootmoedigen. ((Patriarchen en Profeten, p. 244)

Om bekleed te zijn met nederigheid betekent niet dat we klein moeten zijn in het verstand, gebrekkig in ons streven; en laf in onze levens, lasten vermijdend, opdat we falen ze te dragen. Oprechte nederigheid vervult Gods doel door afhankelijk te zijn van Zijn kracht. (God’s Amazing Grace, p. 270)

Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom zegt Hij: “God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.” (Jakobus 4:6)

God werkt door wie Hij wil. Soms kiest Hij de nederigste instrumenten om de grootste werken te doen, want Zijn kracht is geopenbaard door de zwakheid van de mens. Wij hebben onze maatstaven, en door hetzelve verklaren we het ene ding groot en het andere klein; maar God oordeelt niet volgens onze maatstaven. We moeten niet veronderstellen dat wat groot voor ons is ook groot voor God is, of dat wat klein voor ons is ook klein voor Hem is.
Al het roemen in onszelf is niet op zijn plaats…. De beloning is niet door werken, zodat geen mens kan roemen; maar het is allemaal genade …. Er is geen ware religie in het tot de troon verheffen van zelfzucht. Hij die zelfverheerlijking tot zijn doel maakt, zal zichzelf verstookt vinden van die genade die hem alleen efficiënt kan maken in de dienst van Christus. Telkens wanneer trots en zelfvoldoening worden gekoesterd, wordt het werk ontsierd….
De christen die als volgt is in zijn privéleven: dagelijkse zelfopoffering, oprechtheid in doel en zuiverheid van gedachten, zachtmoedig wanneer geprovoceerd, in geloof en vroomheid, trouw in het minste, degene die in het huisgezin het karakter van Christus vertegenwoordigt, zo iemand is in de ogen van God kostbaarder dan zelfs de wereldberoemde zendeling of martelaar... (God’s amazing Grace, p. 270)

“Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.” De gehele hemel gaat een co-partnerschap aan met hen die naar Christus gaan voor eeuwig leven, om zichzelf te onderwerpen aan Hem gelijk aan hen die alles volledig onderworpen hebben aan God. God vraagt van zijn dienaars om te staan achter het met bloed bevlekte banier van Prins Immanuel, strevende in zijn kracht om de principes van waarheid zuiver en onvervalst te houden. Zij moeten nooit afwijken van het pad van zelfverloochening en nederigheid, die elke ware Christen moet bewandelen. Als zij dus samenwerken met God, wordt Christus van binnen gevormd, “De hoop der heerlijkheid.” Gekleed in Zijn zachtmoedigheid en nederigheid vinden zij hun grootste geluk in het doen van Zijn dienst. Wereldse ambities maken plaats voor het verlangen om de Meester te willen dienen. (Review and Herald, May 11, 1897, par. 14)

We moeten dichter bij God komen en zien of er niet jaloersheden of kwaadaardige gedachten nog in ons zijn die de Redder van ons afhouden. Zelfzuchtigheid en zelfvoorzienigheid sluiten de deuren van het hart voor Jezus, zeggende: “Ik wil niet Uw weg, maar mijn weg volgen”. Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, en Hij zal u verhogen. Uw simpele, oprechte bekentenissen van uw koppigheid, wereldsgezindheid en liefde voor uiterlijk vertoon en plezier zullen gehoord worden door God, en deze zonden zullen worden gezien zoals zij verschijnen voor het zicht van een heilige God (Testimonies to Southern Africa, p.78)

De Heer heeft mannen aangesteld die Hij zal gebruiken in Zijn werk zolang zij zichzelf toestaan om gebruikt te worden naar Zijn goede verlangens. Hij kan nooit iemand gebruiken die anderen probeert te vernederen. Verneder uzelf broeders en zusters. Wanneer u dit doet, is het mogelijk voor heilige engelen om met u te communiceren, en u in een voordeelpositie te plaatsen. Dan zal uw ervaring, in plaats van gebrekkig zijn, gevuld zijn met gelukzaligheid. Streef ernaar om uzelf in harmonie te brengen met Gods leiding, en dan zal u vatbaar zijn voor de leiding en beweging van Zijn Heilige Geest. (North Pacific Union Gleaner, March 23, 1910, par.5)

Reacties  

0 # Robert Engelgeer 12-01-2018 21:29
Beste mensen. Mijn vraag is: Hoe moet ik mezelf vernederen in positieve zin van het woord. Wat moet ik doen??
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry