Dag 6 - De gordel pdf knop

Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze. -- 1 Petrus 3:15

Suggesties om de gebedstijd in te vullen
Lofprijzing
• Heer, wij beginnen met U te prijzen voor wie U bent- U bent onze Beschermer en Verdediger.
• Dank U voor het groot voorrecht om een getuige voor U te zijn.
• Dank U dat wanneer U ons roept om te dienen, U ook de kracht en mogelijkheid geeft het te doen.

Zondebelijdenis en aanspraak maken op overwinning over zonde
• Vader, laat ons alstublieft zien welke zonden wij persoonlijk moeten belijden. Wij doen een beroep op Uw overwinning over die zonden.
• Vergeef ons voor de tijden dat wij niet gewillig waren om U te dienen.
• Vergeef ons voor de tijden dat wij weigerden om een getuige voor U te zijn.

Gebedsverzoeken en bemiddelende gebeden
• Heer, geef ons alstublieft harten die gewillig zijn U te dienen.
• Leer ons hoe “Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.” Mattheus 5:16.
• Help ons alstublieft om kansen te zien die U aan ons gegeven heeft om U te dienen.
• Wij vragen U ons de juiste woorden te geven om te getuigen voor U wanneer de gelegenheden zich voordoen.
• Heer, help ons om alleen één Meester te dienen. (Mattheus 6:24)
• Laat alstublieft onze gezinnen Uw liefde openbaren, in huizen en gemeenschappen. Wij vragen U om harmonie te brengen in gebroken gezinnen en gebroken relaties te herstellen. Bescherm de kwetsbaren tegen misbruik en openbaar Uw zaligmakende kracht in schijnbaar hopeloze situaties.
• Heer, wij bidden voor de duizenden Global Mission pioniers die gemeenten stichten bij onbereikte mensen. Veel van hen werken alleen of in moeilijke situaties, daarom bidden wij voor hun veiligheid, wijsheid en succes.
• Zegen de inspanningen van het Adventist Professionals Network. Geef hen goddelijke mogelijkheden/gelegenheden om leerlingen te maken van de geleerden en elite in de stedelijke gebieden van de wereld.
• Wij vragen om speciale bescherming voor leden die dagelijks intimidatie of bedreigingen van hun vrijheid ondervinden vanwege hun religieuze overtuigingen. Wij bidden dat U hen wijsheid en moed wilt geven.
• Heer, we bidden voor de zeven (of meer) mensen op onze persoonlijke gebedslijsten. Mogen zij hun levens openstellen voor Uw Heilige Geest en getuigen van U worden.
• Wij bidden ook voor de persoonlijke behoeften van degenen die hier bij elkaar zijn.

Dankzegging
• Dank u, Heer, voor het vormen van onze karakters door onze dienst aan U.
• Bedankt voor de vreugde die ontstaat wanneer wij van U getuigen.
• Dank u dat Christus ons al een voorbeeld gegeven heeft hoe U te dienen.

Voorgestelde liederen om te zingen
“Give of Your Best to the Master” (SDA Hymnal #572);
“I’ll Go Where You Want Me to Go” (SDA Hymnal #573);
“Let Your Heart Be Broken” (SDA Hymnal #575);
“So Send I You” (SDA Hymnal #578);
“This Little Light of Mine” (SDA Hymnal #580).

Overdenking
Maar heiligt de Here God in uw hart, en altijd bereid tot verantwoording aan iedereen die u een reden van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vreze vraagt geven. -- 1 Petrus 3:15

Wanneer de hogepriester met zijn gordel omgord werd, betekende het dat hij volledig gekleed was en klaar was om te dienen. Zo moeten wij altijd bereid zijn om te dienen en te getuigen.

Gods volk zal zich moeten onderscheiden als mensen die Hem volledig dienen, van ganser harte, waarbij zij geen eigen eer zoeken, en beseffen dat zij zich door een heel plechtig verbond hebben verbonden om de Heer te dienen, en alleen Hem. (Christian Service, blz. 236)

Wat betekent het om God te dienen? Het is om op Hem te lijken in ons karakter, om Hem na te volgen. Om God te dienen is om Hem te gehoorzamen, Zijn geboden te onderhouden, om een open belijdenis af te leggen dat wij onszelf plaatsen, niet onder de zwarte banier van de grote afvallige, maar onder de met bloed bevlekte banier van Prins Emmanuel. Degenen die God dienen streven ernstig om Zijn wil te gehoorzamen. Zo tonen zij bij welk leger zij horen. (Signs of theTimes,1 februari 1899, par. 3)

Wat ook ligt in de lijn van het werk dat wij verrichten, het woord van God leert ons om “niet traag te zijn in het werken; vurig van geest; de Heer te dienen." “ Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen; gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen Gij dient Christus als Heer.” Romeinen 12:11.; Prediker 9:10; Kolossenzen 3:24. (Christ 'Object Lessons, blz. 346)

Wees altijd bereid om anderen het licht dat u hebt ontvangen te geven. Beleid uw principes van handelen; mijd verborgenheid. Laat uw ware aard zien, want u bent een schouwspel geworden voor de wereld, engelen, en de mensen. Schuw geen verantwoordelijkheid. U kunt niet God én Baal dienen. God verlangt van Zijn zonen en dochters dat ze dapper staan voor de waarheid, Zodat de wereld ze kan vinden in de tijd van beproeving. (Signs of the Times,1 augustus 1900, par 4)

e Heer verlangt ernaar dat u zielen wint; daarom hoewel u geen leerstellige punten moet opdringen aan de mensen, moet u “altijd bereid zijn om een antwoord te geven aan iedereen die u vraagt naar de rede van de hoop die in u is in zachtmoedigheid en vreze” (1 Peter 3:15). Waarom angst? Angst dat uw woorden niet smaken naar eigen belang, dat u geen onnodige woorden worden uit, dat niet nagelaten wordt de woorden en gewoonten te laten zijn als die van Christus. Verbind u krachtig met Christus en presenteer de waarheid alsof het Christus zelf is. (Handleiding voor colporteurs, blz. 34)

Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. (Matteüs 5:16) God wil dat iedere gelovige een zielenwinnaar is; en Hij zal iedereen die in vertrouwen naar Hem opkijkt zegenen met wijsheid en leiding. Als ze behoedzaam bewegen, lopen in de weg der wijsheid, en trouw blijven aan de Here God van Israël, dan zal de zuiverheid en eenvoud van Christus geopenbaard worden in de levenshouding, zullen ze getuigen zijn van oprechte vroomheid. In alles wat ze zeggen en doen, zullen ze de naam van Hem die zij dienen verheerlijken.
De gelovige die doordrenkt is met een ware zendingsgeest, is een levende brief, bekend en gelezen door alle mensen. De waarheid komt vloeiend van zijn lippen. Zijn vroomheid en ijver en toegewijd oordeel groeien dagelijks, en de ongelovige wereld ziet dat hij in ware gemeenschap is met God, en van Hem leert. De woorden uitgesproken door bekeerde lippen worden vergezeld door een kracht die de koude harten van ongelovigen raakt; zelfs degenen die God niet kennen worden in staat gesteld om het onderscheid te maken tussen het menselijke en het goddelijke.
Mijn broeders en zusters, voelt u de zaligmakende kracht van de heilige waarheid in uw hart en leven en karakter? Hebt u de zekerheid dat God, omwille van Zijn geliefde Zoon, uw zonden vergeven heeft? Streeft u ernaar te leven met een rein geweten naar God toe en uw medemens? Pleit u vaak bij God ten behoeve van uw vrienden en buren? Als u vrede met God heeft gemaakt, en uw al op het altaar hebt gelegd, kunt u zich bezighouden met de winst van het winnen van zielen service. (Manuscript Releases, vol. 8, blz. 212, 213)

Laat onze woorden zachtmoedig zijn als we proberen om zielen te winnen. God zal wijsheid zijn voor hem die zoekt naar wijsheid uit een goddelijke bron. We moeten overal kansen zoeken. We moeten waakzaam zijn in het gebed en gereed zijn om altijd een antwoord te kunnen geven aan iedereen die ons vraagt naar de hoop die in ons is. Opdat wij niet een indruk achterlaten op één ziel om verloren te laten gaan voor wie Christus is gestorven, moeten wij ons hart tot God verheffen, zodat wanneer de gelegenheid zich voordoet, wij met de juiste woorden op het juiste moment mogen spreken. Als u zich op deze manier instelt om voor God te werken, zal de Geest van God uw helper zijn. De Heilige Geest zal de waarheid toepassen die in liefde tot elke ziel is gesproken.. De waarheid zal levengevende kracht hebben wanneer het uitgesproken is onder invloed van de genade van Christus. (The Publishing Ministry, p. 307)

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry