Introductie pdf knop

Welkom op de Tien Dagen van Gebed 2018! In de tien jaren dat de kerk deze tien dagen van gebed aan het begin van het jaar organiseert, hebben we God vele wonderen zien doen. De Heilige Geest heeft opwekking gebracht, bekeringen, hernieuwde passie voor het evangelie en heeft gebroken relaties geheeld. Waarlijk, gebed is de geboorteplaats van opwekking! We geloven dat uw leven en de levens van degenen voor wie u bidt, zullen veranderen als u samen met gemeenteleden in gebed gaat voor de uitstorting van de Heilige Geest, die de Vader heeft beloofd te geven aan hen die Hem daarom vragen.

Deze handleiding is als hulp voor de leiders bedoeld. Het eerste deel gaat over de onderwerpen van de Tien dagen van gebed 2018, en het tweede gedeelte bevat aandachtspunten voor u en de gebedsgroep. Onthoud dat dit slechts voorstellen en ideeën zijn. Voel u vrij om aan te passen zoals de geest u leidt.

Gedurende de Tien dagen van gebed, van 10-20 januari 2018, zal de gebedsgroep dagelijks bijeenkomen of via de telefoon verenigd zijn in gebed. De 11e dag, 20 januari, valt op een sabbat. Deze dag is om te vieren wat God heeft gedaan in het beantwoorden van gebeden. Wij hopen dat deze ideeën en suggesties zullen helpen om de Tien dagen van gebed tot een krachtige ervaring te malen voor uw kleine groep of uw gezin. Neem, voordat u aan deze reis begint, even de tijd om de ervaringen van beantwoorde gebeden te lezen van personen die vorig jaar hebben deelgenomen aan de Tien Dagen van Gebed.

SHADRECK CHARUMBIRA
Dank u! Onze gemeente heeft een opleving ervaren en het hebben grote eenheid herkregen waar eerst alleen maar verdeeldheid heerste. We hebben Christus in het hemels heiligdom gezien en onze gebed is dat we voortdurend in Hem mogen blijven. Eenheid is ons antwoord op gebed.

GWEN PAKUA, SARAKOLOK KIMBE, WEST NEW BRITAIN PROVINCE, PNG
Dank u voor dit mooie programma. I ben gekozen als assistent gebedscoördinator in onze kleine gemeente. We begonnen ons programma met een dag van vasten op sabbat en daarna begon de Tien dagen van gebed op woensdag. We hadden een goede opkomst van de leden. In antwoord op onze gebeden, heeft het lokale zendingsbestuur ons een predikant toegewezen, nadat we het vele jaren zonder predikant hadden moeten doen.

DANNY MOONIE, DES BARRAS, ST. LUCIA
Onze gemeente heeft voor een bus gezorgd om gemeenteleden op te halen voor de Tien Dagen van gebed. De chauffeur had al vaker gemeenteleden vervoerd naar onze zondag- en woensdagavond bijeenkomsten en hij had de gewoonte later terug te komen om ze weer op te halen. Op de eerste avond van het tiendagen programma, vroeg iemand aan de chauffeur of hij zou willen blijven. Hij deed dat. Die avond ging hij naar huis en deelde zijn ervaring met zijn verloofde en moedigde haar aan om de volgende dag mee te komen. Zij kwamen beiden en waren verder elke dag aanwezig. Aan het einde van de Tien dagen van gebed, bespraken ze met de ouderling dat ze spoedig wilden trouwen en de Here te willen volgen. Wilt u voor hen bidden? Elke avond was een zegen. We volgende het programma zoals het in de handleiding was voorgesteld, maar voegden een onderdeel toe: we lazen delen uit de Bijbel uit het leven van Christus vanaf het laatste avondmaal tot aan de opstanding. We hebben elke avond de aanwezigheid van de Heilige Geest ervaren. Op sommige avonden hadden we wel 40 aanwezigen; de helft daarvan waren bezoekers uit de gemeenschap. We hebben Gods aanwezigheid ervaren en ik weet dat er meer mensen waren die voor ons baden. Wij bidden dat God Zijn Geest zal blijven uitstorten in onze gemeente.

DORIS JOHNSON, RICHMOND, VIRGINIA, USA
De Tien dagen van gebed was een zegen. We hebben de uitstorting van de Heilige geest op onze sperekers, deelnemers en iedereen die via de telefoon inbelden ervaren.
We hadden bellers uit vijf verschillende staten en uit verschillende kerkgenootschappen. We danken God dat Hij deze bediening heeft gebruikt om vele zielen te bereiken voor Zijn koninkrijk.

BEAULITY DUBE
Wat een wonderlijke ervaring heb ik gehad tijdens de Tien dagen van gebed. Ik heb gebeden dat God in mijn schoolgeld zou voorzien – ik had geen idee waar ik dat vandaan zou moeten halen. We dienen een levende God. Mijn verzoek is al op de tweede dag beantwoord en ik zal de Heer altijd prijzen voor Zijn trouw voor Zijn volk.

RONNIE NAIDOO, JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA
Onze gemeente (Northside SDA) heeft de afgelopen zes jaren deelgenomen aan de Tien dagen van gebed. Dit jaar kwam onze groep zoals gewoonlijk bijeen voor gebed en lofprijzing, we sloten de dienst af en gingen naar huis. We ontvingen die nacht een bericht dat een van onze leden bij zijn woning in gijzeling was genomen en naar een afgelegen plek was gereden. Gewoonlijk eindigen dit soort situaties met fatale resultaten. Onze gemeenteleden gingen op hun knieën en gebeden stegen omhoog naar de God der heerlijkheid – dat er geen kwaad zou geschieden met Zijn kind. Na een uur ontvingen wij het nieuws da Wesley bevrijd was en ongedeerd. Ik weet niet hoe ik dit wonder anders moet verklaren dan dat God Zijn engelen heeft opgedragen Zijn kind te hulp te schieten. Hij was in staat zijn sabbattaken in de gemeente zoals gepland te vervullen, twee dagen na het incident. Aan God komt alle lof toe en mag dit verhaal een aanmoediging zijn voor onze broeders en zusters over het rond der aarde.

ELIJAH MWAKIO, KENYA COAST FIELD
Toen het begin van het nieuwe jaar naderde was Justin erg depressief. Vooral toen hij dacht aan de financiële situatie van zijn gezin. Na Tien dagen van gebed vond hij vrede en rust. Dit is iets wat hij nog nooit in zijn leven had ervaren en hij geeft toe dat God zeker goed ene groot is.

Het gebedsthema: Onze Hogepriester
Gedurende de Tien Dagen van Gebed 2018 zullen we de kledij van de oud testamentische hogepriester bestuderen en proberen te ontdekken welke levenslessen we daaruit kunnen leren.
We lezen in de Wens der Eeuwen: “Alles wat door de priester werd gedragen, moest heel en zonder gebrek zijn. Door die prachtige ambtelijke gewaden werd het karakter voorge¬steld van het grote tegenbeeld, Jezus Christus. Slechts het volmaakte, in kleding en houding, in woord en geest, kon aanvaardbaar zijn voor God. Hij is heilig, en Zijn heerlijkheid en volmaaktheid moesten door de aardse dienst worden voorgesteld. Niets anders dan het volmaakte kon op de juiste wijze de heiligheid van de hemelse dienst voorstellen” (hfdst 75).
Alles wat de priester aanhad en deed was bedoeld om een bepaalde indruk achter te laten bij het volk: “Alles wat verbonden was met de kleding en het gedrag van de priesters was bestemd om op de toeschouwer een indruk te maken van Gods heiligheid, van de heiligheid van Zijn dienst, en van de zuiverheid die geëist werd van hen die tot Hem naderden.” (Patriarchen en profeten, hfdst 30).
Gedurende de tien dagen van gebed zullen we enkele geestelijke lessen ontdekken die gesymboliseerd werden in de kledij van de hogepriester.

Korte instructie voor de gebedstijden
• Houd de gebeden kort – een zin of twee per onderwerp. Geef anderen een kans. U kunt zo vaak bidden als u wil, zolang u anderen ook de gelegenheid geeft in te haken en ook met God te praten.
• Bidden is spreken met God als met een vriend. Let erop dat u Gods naam niet ijdel gebruikt tijdens het bidden. Als u met iemand spreekt, noemt u ook niet om de drie woorden zijn /haar naam.
• Wees niet bang voor stiltes en geef iedereen de tijd om naar de Heilige Geest te luisteren.
• Samen zingen zoals de Heilige Geest leidt is een grote zegen. U hoeft geen begeleiding te hebben; a capella zingen is ook goed.
• Gebruik de kostbare gebedstijd niet om te praten over gebedsverzoeken, maar bidt. Dan kunnen anderen ook bidden waarvoor u gebed vraagt en een beroep doen op de beloften die u nodig hebt.

Maak aansprak op Gods beloften
God heeft ons veel beloften gegeven in Zijn woord. Het is ons voorrecht om er aanspraak op te maken in onze gebeden. Al Zijn geboden en raadgevingen zijn ook beloften. Hij zou ons nooit om iets vragen dat we niet zouden kunnen doen in Zijn kracht.
Wanneer we bidden is het zo gemakkelijk om ons te richten op onze noden, problemen en uitdagingen – en te klagen en zeuren over de omstandigheden. Maar dit is niet het doel van bidden. Bidden is bedoeld om ons geloof te versterken. Dat is waarom wij u aanmoedigen om beslag te leggen op Gods beloften in uw gebedstijd met Hem. Die beloften zullen u helpen om uw ogen af te wenden van uzelf en uw zakheden en ze te richten op Jezus. Door Hem te aanschouwen worden we veranderd naar Zijn beeld.
“Elke belofte in het Woord van God is voor ons. Presenteer aan God de beloften van Jehova in uw gebeden en leg in geloof beslag op Zijn beloften. Zijn woord is de verzekering dat als u geloof vraagt, u alle geestelijke zegeningen zult ontvangen. Vraag voortdurend en u zult oneindig veel meer ontvangen dan u kunt bidden of beseffen (In Heavenly Places, p. 71).
Hoe kunt u beslag leggen op Zijn beloften? Bijvoorbeeld, wanneer u bidt voor vrede, kunt u beslag leggen op Johannes 14:27 en zeggen: “Heer, u hebt ons in Uw woord gezegd: Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.” Geef mij de vrede die u beloofd hebt aan ons te geven.” Dank de Heer dat Hij u vrede geeft zelfs al voelt het niet zo op dit moment. We hebben een document gemaakt: “Gods beloften aan ons”. Daarin vindt u verschillende beloften waarop u voor u zelf aanspraak kunt maken. Houd de beloften bij u als u in gebed gaat. Maak aanspraak op Gods beloften in uw groepsgebeden en als u alleen bidt.

Vasten
We moedigen u aan om Daniels manier van vasten te doen gedurende de tien dagen. Het jaar beginnen met gebed en vasten is een goede manier om onze levens voor het komen de jaar aan God te wijden. Ellen White vertelt ons: “Nu en tot aan het einde van de tijd moet het volk van God ernstiger en meer klaar wakker zijn, niet vertrouwend op hun eigen wijsheid, maar in de wijsheid van hun Leider. Zij moeten dagen van vasten en bidden apart zetten. Volledige onthouding van voedsel is daarbij niet nodig, maar zij moeten spaarzaam en eenvoudig voedsel eten. ” (Counsels on Diet and Foods, pp. 188, 189).
We weten hoe Daniel voor tien dagen alleen fruit en groeten gegeten heeft. Op dezelfde manier moedigen wij u aan een eenvoudig dieet gedurende deze tien dagen te hebben. Een eenvoudig dieet zonder suiker, geraffineerd en bewerkt voedsel, zodat meer tijd gespendeerd wordt in de nabijheid van God in gebed. Ten tweede, hoe eenvoudiger onze maaltijden, hoe gemakkelijker het voor de maag is om het te verteren en hoe helderder ons hoofd zal zijn. Maar vasten is niet alleen het zich onthouden van voedsel. We weten allemaal dat suiker onze frontale lob, het centrum van ons denkvermogen, negatief beïnvloed. Als we ons verstand helder willen houden om Gods stem te horen, en als we dichter bij Hem willen komen, moeten we ons ervan verzekeren dat ons dieet ons niet in de weg staat. Vasten is niet alleen ons onthouden van voedsel. We moedigen u ook aan om te vasten van Tv, films, computerspelletjes en zelfs Facebook en Youtube. Sommige dingen zijn op zich niet slecht, maar ze nemen zoveel tijd in beslag. Zet alles opzij dat te veel van uw tijd in beslag neemt, zodat u meer tijd kunt besteden met de Heer.
Vasten is niet een manier om een wonder van God te ontvangen. Vasten is onszelf verootmoedigen zodat God in en door ons kan werken. “Voor sommige dingen is het goed en gepast te vasten en te bidden. In de hand van God zijn ze een middel voor de reiniging van het hart en het bevorderen van een ontvankelijk verstand. We ontvangen antwoorden op onze gebeden omdat we onze ziel vernederen voor God” (Medical Ministry, p. 283). Laten we onszelf verootmoedigen voor God en Hem zoeken met geheel ons hart, verstand en kracht. Laten we dichter tot Hem komen in gebed en vasten en Hij zal dichter tot ons naderen.  

Heilige Geest
Verzeker u ervan de Heilige Geest te vragen u te wijzen hoe of wat u moet bidden voor een ander of in een bepaalde situatie. De Bijbel vertelt ons dat we niet weten wat we zullen bidden en dat de Heilige Geest voor ons pleit.
“We moeten niet alleen bidden in de naam van Christus, maar onder de inspiratie van de Heilige Geest. Dit verklaart wat bedoeld wordt wanneer er gezegd wordt: “Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen” (Romeinen 8:26). Zulk gebed is aangenaam voor God om te beantwoorden. Wanneer we met oprechtheid en intensiteit een gebed uitademen in de naam van Christus, is er in die intensiteit een eed van God dat Hij op het punt staat onze gebeden te beantwoorden en “oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen” (Efeziërs 3:20). (Christ’s Object Lessons, p. 147).

Geloof
Ons wordt gezegd in de geest der profetie dat “gebed en geloof voor ons zal doen wat geen macht op aarde kan bewerkstelligen.” (The Ministry of Healing, p. 509). We worden ook aangemoedigd om te bidden en geloof te hebben dat God onze gebeden heeft gehoord en ze zal beantwoorden. Christus zegt: “Vraag en u zult ontvangen.” In deze woorden geeft Christus ons een aanwijzing hoe we moeten bidden. We moeten tot onze hemelse Vader komen met de eenvoud van een kind, hem vragen om de gave van de Heilige geest. Jezus zet opnieuw: Wanneer u bidt, geloof dat u de dingen hebt ontvangen waar u om hebt gevraagd en u zult ze ontvangen.” U moet tot de Vader komen en met berouw in uw hart uw zonden belijden, u ziel leegmaken van elke zonde en vervuiling en het is uw voorrecht de beloften van de Heer uit te testen. We moeten het woord van God geloven; want de toets van het karakter wordt gevonden in het feit dat u uzelf opbouwt in het meest heilig geloof. U bent door God beproefd door het woord van God. U moet niet wachten op wonderlijke emoties voordat u gelooft dat God u heeft geoord; gevoelens moeten niet een criterium zijn, want emoties zijn net zo veranderlijk als het weer. Terwijl we op aarde zijn, kunnen we hulp uit de hemel ontvangen, want ik het God wel duizend keren getest (en betrouwbaar bevonden). Ik zal uit geloof wandelen, ik zal mij Heiland niet onteren door ongeloof te tonen. (Review and Herald, Oct. 11, 1892, par. 1, 3, 6).
Aan ons wordt ook gezegd: “We mogen om elke gave vragen die Hij heeft beloofd. Dan moeten we geloven dat we het ontvangen en op onze beurt God danken dat we het hebben ontvangen” (Education, p. 258). Maak er dus een gewoonte van om God van tevoren in geloof te bedanken voor wat Hij gat doen en hoe Hij uw gebeden zal beantwoorden.

Bid voor zeven
We moedigen u aan gedurende de tiendagen op een speciale manier te bidden voor zeven personen, van wie u wilt dat ze dichter bij God zouden komen. Dit kunnen familieleden zijn, vrienden, collega’s, buren of gewoon kennissen. Neem de tijd en vraag God voor wie Hij wil dat u bidt. Vraag Hem om echt een hart van medelijden te hebben voor deze mensen.

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry