Handleiding voor gebedsleiderspdf knop


Waarom zouden we de kledij van de Hogepriester bestuderen?
Alles was God maakt, maakt Hij voor een doel. Elk detail heeft een betekenis en een reden van bestaan. Dit is ook zo met de kledij van de hogepriester. In het boek Patriarchen en profeten leze we dat “Alles wat verbonden was met de kleding en het gedrag van de priesters was bestemd om op de toeschouwer een indruk te maken van Gods heiligheid, van de heiligheid van Zijn dienst, en van de zuiverheid die geëist werd van hen die tot Hem naderden” (Patriarchen en profeten, hfdst 30). Laten we de symbolen van de priesterlijke kledij onderzoeken en zien wat wij er in de twintigste eeuw voor onszelf uit kunnen leren.

Dagelijks themablad
Voor elke dag is er een themablad voorbereid. De eerste pagina geeft suggesties aan voor de gebedstijd en ideeën voor specifieke gebedsonderwerpen en liederen om samen te zingen. De tweede pagina bevat gedeeltes uit de Bijbel en citaten uit de geschriften van Ellen White die dieper ingaan op het thema. Geef elke deelnemer een exemplaar van het themablad zodat iedereen het kan volgen tijdens het gebedsbijeenkomst. U kunt deze pagina’s als losse kopieën verstrekken of u kunt het hele boekje verstrekken.
Over heel de wereld zullen gemeenten en groepen in gebed verenigd zijn, waarbij het thema gebruikt zal worden voor die dag. Sluit u aan en ga biddend door de Bijbelgedeelten, de citaten en gebedssuggesties van elk themablad. Maar u bent niet verplicht om u alleen te richten op de voorgestelde gebedspunten. U kunt kleine groepen vormen en elke groep voor een gedeelte van de gebedslijsten laten bidden.
Sommige gebedsverzoeken zijn specifiek voor de wereldkerk. Het is belangrijk dat we samen bidden voor onze wereldwijde kerkfamilie, maar het kan zijn dat u uw gebedstijd aanpast als er gasten van buiten de kerk aanwezig zijn. Bid over hoe u het best deze bezoekers kunt betrekken bij de groep.
Citaten van Ellen White over de symboliek van de priesterlijke kledij We hebben passages uit de geschriften van Ellen White en verzen uit de Bijbel toegevoegd voor elk van de tien dagen. Deze leggen uit wat de betekenis is van elk van de onderdelen van de kleding van de hogepriester. Wij stellen voor dat u dit samen met de groep leest. Dit kan gedaan worden aan het begin van de bijeenkomst, om de gedachten te richten, maar het kan ook halverwege de gebedstijd.

Tijdschema voor elk onderdeel
Hoeveel tijd u besteedt aan elk onderdeel van het programma, zal van dag tot dag verschillen. Wees flexibel, maar wat u ok doet, houd u aan de afgesproken eindtijd. De volgende indeling is een suggestie dat werkbaar is.
• Welkom/ Introductie: 2-5 minuten
• Lezen van de Overdenking op het werkblad: 3 minuten
• God lofprijzen: 10 minuten
• Zondebelijdenis en aanspraak maken op overwinning over zonde: 3-5 minuten
• Gebedsverzoeken en gebedsbemiddeling: 30-35 minuten
• Dankzegging: 10 minuten

Lofprijzing
• Begin de gebedstijd met het loven van God voor Wie Hij is, bijvoorbeeld Hij is een wonderbare Raadsman (Jesaja 9:6).
• Prijs God dat alles wat wij hoeven te doen om de overwinning over zonde te behalen, is in Christus te blijven.
• Prijs God voor de manieren die Hij u leert om in Christus te blijven.
• Stil gebed: persoonlijke schuldbelijdenis en een beroep doen op overwinning over zonde: 3-5 minuten
• Vraag God u te laten zien hoe u uzelf afhoudt van overgave aan Hem. Belijdt dit stil aan Hem en vraag Hem u te helpen deze zonde te overwinnen.
• Vraag God om u te vergeven voor de momenten waarop u hebt geprobeerd de dingen in eigen kracht te doen.
• Dank God dat Hij u vergeeft zoals Hij belooft in 1 Johannes 1:9.
• Zondebelijdenis en aanspraak maken op overwinning over zonde.
• Laat elke deelnemer met God in gesprek gaan en Zijn zonden bij God belijden en aanspraak maken op overwinningen. Laat iemand eindigen met hardop te bidden voor de bekende zonden in de gemeente en vragen om overwinning (er worden geen namen genoemd).

Gebedsverzoeken en gebedsbemiddeling
Heb eerst een kringgebed waarin u samen bemiddelt bij God voor diverse gebedsverzoeken en de gebedslijst voor de wereld en onze Nederlandse Unie.
Zet een stoel in het midden en nodig deelnemers uit om op die stoel te gaan zitten en te vertellen waarvoor zij graag gebed zouden willen hebben. Ga er als grote groep omheen staan. Laten een paar personen krachtige gebeden opzeggen voor deze personen.
Ga daarna, als er tijd over is, in groepjes van 3 of 4 uiteen en bid in de kleine groep voor de specifieke zaken die de groepsleden aanbrengen, die men (nog) niet in de grote groep wilde delen. Als iemand niet hardop wil bidden, is dat geen probleem. Het is goed dat u het van tevoren weet. Wordt niet zenuwachtig, maar wees stil, zodat die persoon zich op het eigen gebed kan concentreren. Wees stil en eerbiedig als uw groepje eerder klaar is dan de rest. Ga niet praten, maar heb een stil gebed voor uzelf.

Dankzegging en afsluiting: 10 minuten
• Zing een of twee dankliederen aan God. Zoek zelf de liederen uit die in uw gemeente gepast zijn.
• Laat elke avond iemand anders afsluiten met gebed, waarin gebeden wordt voor:
• De verschillende manieren waarop Jezus een voorbeeld voor ons is om in God te blijven.
• Voor het horen en verhoren van de gebeden die tot Hem gebeden zijn op de avond en die de deelnemers thuis bidden.
• Dat hij ons wil leren hoe wij dicht bij hem kunnen blijven.
• Voor het zenden van de Heilige Geest die alle gebeden op de juiste manier aan God presenteert en die ons kracht geeft om een overwinnend leven te leiden als persoon en ook als gemeente en kerk in Nederland.
• Ondersteun elkaars gebed. Wanneer iemand bidt, laat dan iemand anders voor datzelfde onderwerp bidden ter instemming dat u elkaars noden hoort. Draag elkaar op in gebed.
• Gebed op andere tijden. Bezie of er in uw gemeente mogelijkheid is om huizen van gebed te hebben op andere tijden dan in de avonduren. Oudere leden willen vaak graag meebidden, maar durven of kunnen in de avonduren niet op pad. Kijk of er een dagelijkse middagsessie bij iemand thuis georganiseerd kan worden speciaal voor deze groep.

Begin op tijd en eindig op tijd
Dit is erg belangrijk! Als u de gebedsbijeenkomst aankondigt voor een uur, verzeker u ervan dat u zelfs 2 minuten vóór tijd het laatste Amen uitspreekt. Als u zich hier niet aan houdt, zal dat de gebedsbijeenkomsten geen goed doen, vooral in een gemeente waar de leden (nog) niet gewend zijn om tijd vrij te maken voor gezamenlijke gebedsbijeenkomsten. Lang doorzagen over thema’s en niet op tijd eindigen is de dood in de pot van elke gebedsbediening.

Bemiddelend gebed voor zeven
Moedig elke deelnemer aan om God te vragen hen zeven personen aan te wijzen voor zie ze kunnen bidden gedurende de tien dagen. Dit kunnen familieleden zijn, vrienden, collega’s, gemeenteleden, buren of gewoon kennissen. Moedig hen aan te bidden dat de Heilige geest deze zeven personen zal leiden om tot Christus te komen en in Christus te blijven. Groepsleden zouden God ook moeten vragen om hen te wijzen op specifieke noden waarvoor ze kunnen bidden en om gedurende de tien dagen contact met hun zeven personen te maken.

Sabbatdiensten gedurende de tien dagen
Laat gebed een voorname plaats innemen en ruim tijd in voor getuigenissen over beantwoorde gebeden in beide sabbatdiensten. Wees creatief – er zijn vele manieren om ervaringen met de gemeentefamilie te delen over wat er gedurende de gebedsbijeenkomsten gebeurt.

Laatste sabbatviering
De tweede sabbat zou een speciale dienst moeten zijn, een tijd van het delen van vreugde over alles wat God gedaan heeft gedurende de tien dagen. Ruim voldoende tijd in voor getuigenissen over beantwoorde gebeden, onderwijzing en preken over het thema gebed en gezang. Leid de gemeente in een bidstond, zodat zij die niet aanwezig waren gedurende de tien dagen een ervaring kunnen hebben over gezamenlijk gebed. Zie het werkblad voor Dag 11 voor ideeën.

Na de Tien dagen van Gebed 2018
Bid veel over hoe God wil dat uw gemeente of groep doorgaat met wat Hij in u is begonnen gedurende de Tien dagen van gebed 2018. Misschien gaat u door met een wekelijkse gebedsbijeenkomst. Of misschien wil Go dat u een nieuwe bediening begint in uw gemeente of een gemeenschapsproject. Sta er open voor en volg Gods leiding. U kunt er zeker van zijn dat u verbaasd zult staan als u met Hem wandelt. Op de startpagina is een link naar pagina toegevoegd met suggesties voor Na de Tien dagen.

Getuigenissen
Deel uw verhalen over hoe God heeft gewerkt door middel van de Tien dagen van gebed 2018. Uw getuigenissen zijn een aanmoediging voor anderen. Getuigenissen kunnen worden opgestuurd naar stories@ministerialassociation.org, of op de website www.tendaysofprayer.org. Getuigenissen uit Nederland, België, Suriname, kunnen worden ingevoerd onder aan de pagina’s op de Nederlandse website www.promiseministry.nl

Verenigd in gebed - aandachtspunten
Wees eensgezind
Als iemand een specifiek onderwerp heeft waar hij voor bidt, wees er dan zeker van dat anderen hier ook voor bidden, dat heeft kracht! Denk niet dat omdat 1 persoon er voor gebeden heeft dat niemand daar meer voor hoeft te bidden. Matt. 18:19.

Over Gods beloften bidden
We hebben een document bijgevoegd waar verschillende beloften op staan die je in het gebed kunt gebruiken. Moedig de groepsleden aan om beroep te doen op de beloften van God als ze bidden. Het is gemakkelijk om je alleen maar te richten op problemen. Maar wanneer we een beroep doen op de beloften van God, zal ons geloof groeien en zullen we eraan herinnerd worden dat niets onmogelijk is voor God. De beloften helpen ons om onze ogen af te wenden van onze eigen zwakheden en moeilijkheden en om ze te richten op Jezus. Voor elke zwakheid en elke worsteling kunnen we een Bijbeltekst vinden, waar we ene beroep op kunnen doen. Moedig mensen aan om meer beloften op te zoeken en op te schrijven, deze beloften kan men gebruiken in de toekomst.
Ellen White schrijft: “Met eenvoud des harten moeten we onze noden aan God kenbaar maken en met geloof en vertrouwen een beroep doen op Zijn beloften, zodat de gemeente te weten komt dat we hebben geleerd om te overwinnen met God in gebed. Zij zullen aangemoedigd worden te geloven dat de Heer in de bijeenkomst aanwezig is en zij zullen hun harten openen om Zijn rijke zegen te ontvangen. Hun geloof in uw eenvoud zal toenemen en zij zullen gereed zijn om met gewillige oren te luisteren naar de inleiding die de spreker naar voren brengt.” (Evangelism, p. 146).
“God heeft een hemel vol zegeningen voor hen, die met Hem willen samenwerken. Allen die Hem gehoorza¬men, kunnen vol vertrouwen een beroep doen op de vervulling van Zijn beloften. Wij moeten echter een vast, onwankelbaar vertrouwen tonen in God. Vaak wacht Hij met het geven van een antwoord om ons geloof te beproeven of om de echtheid van onze wensen te toetsen. Als wij overeen-komstig zijn Woord hebben gevraagd, moeten wij Zijn belofte geloven en in onze smeekbeden volharden met een vastbeslotenheid die zich niet laat tegenhouden.” (Lessen uit het leven van alledag, hfdst 12: Vraag en u zal gegeven worden).

Vasten
Nodig de deelnemers aan de Tien dagen van gebed uit om samen met u een vorm van vasten te doen: vasten van TV, wereldse muziek, Internet, suiker of ander soorten voedsel die zwaar te verteren zijn. Gebruik de tijd om te bidden en de Bijbel te lezen, vraag God om u te helpen en uw gemeente nog meer in Jezus te blijven. Door een simpel, licht verteerbaar dieet te volgen, zullen de deelnemers bereiken dat hun gedachten meer ontvankelijk zijn door de stem van de Heilige Geest.

Heilige Geest
Verzeker u ervan de Heilige Geest te vragen u te wijzen hoe of wat u moet bidden voor een ander of in een bepaalde situatie. De Bijbel vertelt ons dat we niet weten wat we zullen bidden en dat de Heilige Geest voor ons pleit.
“We moeten niet alleen bidden in de naam van Christus, maar onder de inspiratie van de Heilige Geest. Dit verklaart wat bedoeld wordt wanneer er gezegd wordt: “Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen” (Romeinen 8:26). Zulk gebed is aangenaam voor God om te beantwoorden. Wanneer we met oprechtheid en intensiteit een gebed uitademen in de naam van Christus, is er in die intensiteit een eed van God dat Hij op het punt staat onze gebeden te beantwoorden en “oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen” (Efeziërs 3:20). (Christ’s Object Lessons, p. 147).

Fysiek samenzijn
Nodig iedereen uit om dicht bij elkaar te komen als je begint met het gezamenlijk groepsgebed. Als mensen dichter bij elkaar komen in een cirkel, helpt dit om een geest van eenheid te scheppen. Als mensen ver uit elkaar staan in een kamer, kan het ook lastiger zijn om de gebeden van elkaar te verstaan.

Gebedsdagboek
Houd een gebedsdagboek bij gedurende de Tien Dagen van Gebed. Dit kan een goede manier zijn voor de deelnemers om zich het dagelijkse gebedsthema eigen te maken, om concrete toewijdingen aan God te maken, en Zijn zegeningen voor hen te herkennen. Het opschrijven van gebeden en hoe God ze heeft beantwoord geeft bemoediging.
Als u wenst, kunt u een gebedsdagboek bijhouden op verschillende manieren meenemen in de Tien dagen van gebed. U kunt tijd inruimen tijdens de gebedsbijeenkomst zodat de deelnemers hun antwoord aan God kunnen opschrijven in hun eigen gebedsdagboek. Of u gebruikt een groepsnotitieboekje of groot papier voor de hele groep voor de gebedsverzoeken en de antwoorden. Een eenvoudige manier is om een lijn te zetten in het midden van een groot vel papier. Schrijf de vragen aan de linker kant en de antwoorden aan de rechterkant. En het is geweldig om terug te kijken en te zien hoe God gebeden heeft beantwoord, het bouwt het geloof op!

Eerbied tonen
Moedig een eerbiedige houding aan. Geef zelf het voorbeeld. We naderen de troon van de Koning van het universum. Neem dus geen oneerbiedige houding aan tijdens de tijd van gebed. Het is niet noodzakelijk om de hele tijd te knielen, want je wilt dat mensen zich comfortabel voelen tijdens het uur van gebed. Moedig mensen dan ook aan om te knielen, te zitten of te staan. Dit is een beslissing voor ieder persoonlijk zoals God het leidt en het voor hen persoonlijk comfortabel is.

Korte zinnen en korte gebeden
Gebeden moeten kort en to the point zijn. Dit geeft iedereen de mogelijkheid om ook te bidden. Probeer om je gebed te beperken tot een paar zinnen. Elk persoon kan meerdere keren een gebed uitspreken. Een gebed met korte zinnen houdt de tijd van gebed interessant en geeft de Heilige Geest de mogelijkheid om de groep te inspireren hoe te bidden. Het is niet nodig om elk gebed te openen met ‘Onze Vader’ of te eindigen met ‘Amen’. Het is een gesprek met God dat doorgaat.

Stilte
Wees als gespreksleider niet te dominant tijdens de tijd van gebed. Het doel is om met elkaar te bidden, dat iedereen de kans krijgt om een gebed uit te spreken. Maak gebruik van de stilte die kan vallen tijdens het gebed, het geeft God de kans om dan te spreken tot ons hart. Geef de Heilige Geest de ruimte om te werken.

Zingen
Een lied dat spontaan gezongen wordt tijdens het gebed voegt iets moois toe aan de tijd samen in gebed. Er zijn liederen toegevoegd bij elk themablad die toepasbaar zijn. Het is niet noodzakelijk dat alle liederen gezongen worden – het zijn suggesties. Het samen zingen is ook een goede manier om de switch te maken van het ene gebedsonderwerp naar het andere.  

Gebedsverzoeken noteren
Vraag niet om gebedsverzoeken te delen met elkaar vóór de gebedstijd, vertel de deelnemers om in gebed hun verzoeken kenbaar te maken bij God, moedig de andere deelnemers aan om zich erbij aan te sluiten en ook te bidden voor dit verzoek. Waarom? Tijd! Het praten over de gebedsverzoeken zal veel van je gebedstijd opslokken. Satan is verheugd als we maar blijven praten over onze problemen en we er niet voor bidden. Deelnemers zullen vaak goede raad willen geven en suggesties voor oplossingen. Maar de kracht komt van God. Hoe meer we bidden, des te meer kan en zal Zijn kracht vrijkomen.

Uw eigen dagelijkse gebedstijd
Dit is erg belangrijk! Zorg er voor dat jij als leider elke dag tijd doorbrengt aan de voeten van Jezus, met Hem praat en Zijn Woord leest. Als je het kennen van God je eerste prioriteit maakt in jouw leven, zal Hij ervoor zorgen dat je prachtige ervaringen zult meemaken. ‘Van de geheime plaats van gebed kwam de kracht die de wereld deed schudden tijdens de Reformatie. Daar, met heilige, innerlijke rust zetten de dienaren van de Heer hun voet op de rots van Zijn belofte.’ (De Grote Strijd)

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry