Gebedslijst voor de Nederlandse Unie der Zevende-dags Adventistenpdf knop


1. Bid elk lid in Nederland – iedereen – zal streven en reikhalzend zal verlangen naar een persoonlijke liefdesrelatie met Jezus en meer toewijding voor Zijn evangelie.

2. Bid dat de nadruk zal liggen op wat God en Jezus willen voor de zevendedagsadventisten in Nederland en de mensen die wij hier kunnen bereiken.

3. Bid dat als we in 2018 als gemeentevertegenwoordigers met elkaar vergaderen, dat het onder Gods leiding respectvol zal verlopen en dat Zijn bemoeienis in de vergadering voor een ieder onweerlegbaar merkbaar zal zijn. Dat we samen zullen erkennen dat er in 2017 een ommekeer heeft plaatsgevonden in hoe wij met elkaar omgaan.

4. Dat de vergadering onder een koepel van gebeden zal plaatsvinden en dat Gods engelen de afgevaardigden in vergadering zal omringen en beschermen tegen de aanvallen van Satan en zijn boze engelen, omdat zij elke hindernis uit de weg hebben geruimd.

5. Bid dat alle uniebestuurders, gemeentebesturen, afgevaardigden en leden zich zullen stellen onder de leiding van de heilige Geest, zodat we hier in Nederland een eigen visie krijgen op wat God wil dat er in ons land gebeurt, als we God op de eerste plaats zetten.

6. Bid dat afgevaardigden hun verantwoordelijkheid zullen kennen en nemen en zich goed zullen voorbereiden. Dat zij zullen stemmen voor zaken die het werk en de eenheid in de wereldkerk en in Nederland zullen bevorderen.

7. Bid dat afgevaardigden en zij die in besluitvormende vergaderingen zitten niet zullen stemmen met aanziens des persoons, maar dat zij naar Geest en waarheid zullen handelen.

8. Bid dat God de afgevaardigden mag leiden om zichzelf weg te cijferen en hun eigen meningen, belangen en ambities, en dat ieder zich Gods zaak voor ogen zal houden en wat geschreven staat in Gods Woord en de geest der profetie.

9. Bid voor leden die in gewetensnood verkeren, zowel vanwege het beleid van het Nederlandse veld als vanwege de koers van de wereldkerk. Dat de Here hen moed geeft om aan boord te blijven – God heeft ons een behouden aankomst beloofd! Dat God ons moed geeft om objectief te onderzoeken wat waarheid en gezeglijkheid is.

10. Bid dat, zover het van mij afhangt, de vrede en de eenheid onder de broeders bewaard blijft. Dat we in onze communicatie respect blijven opbrengen voor leden met andere meningen, opdat de mensen om ons heen zullen erkennen dat wij Jezus kennen en zij Gods naam verheerlijken als zij tot hem getrokken worden.

11. Bid dat iedereen in een leidinggevende positie in de kerk hier in Nederland de onvervalste boodschap van de zevendedagsadventisten verkondigt in leer en levensstijl. Dat onze kerk zich op elk gebied zal presenteren als een kerk die in God en de leiding van de Heilige Geest gelooft en ernaar handelt.

12. Bid voor meer nadruk op persoonlijke toewijding en een godsvruchtig leven bij elk lid in deze unie, dat we zullen vermijden elkaar te verketteren en onwaarheid tegen elkaar en over elkaar te spreken. Dat de liefde ongeveinsd is. Dat niemand slechts let op zijn eigen belang, maar ook op het belang van de ander.

13. Bid dat allen, jong en oud, zullen opstaan voor God in de eerste plaats en hun loyaliteit aan Hem, en dat zij zich zullen uitspreken als er bestuurlijke zaken niet in orde zijn, zowel lokaal als landelijk. 14. Bid dat God mensen aanstelt die slechts Zijn wil doen.

15. Bid dat ook hier in Nederland wij mensen vinden die voorbereid willen zijn om Jezus in vrede te ontmoeten en dat we duizenden zullen bereiken met de boodschap van de Bijbel, waar we nu maar enkelen bereiken, beseffend dat God succes rekent naar toewijding.

16. Bid dat ieder lid van het huidige uniebestuur de Heer zal vragen om zijn of haar hart te doorzoeken om te ontdekken of er een heilloze weg is en God zal smeken om hem of haar te helpen zich te houden aan zijn enige, heilige weg die tot eeuwig leven leidt.

17. Bid dat er in Nederland en in onze gemeenten meer nadruk zal komen te liggen op gebed en God vragen en smeken, met een gebroken hart, naar de leiding die Hij ons zo graag wil geven.

18. Bid dat wij op sabbatmorgens onze eigen boodschap zullen horen en geen toespraken die bij de toehoorders weinig tot geen besef van urgentie voor de tijd waarin wij leven opwekken.

19. Bid dat wij schuld belijden als wij het werk hebben laten liggen, en nu wellicht onder moeilijkere omstandigheden moeten werken. Als we ontrouw zijn geweest en meer liefde voor genot en plezier hebben gekoesterd en zo de God des hemels grote oneer hebben aangedaan, laten we dan met een gebroken hart God smeken voor persoonlijke berouw en bekering en om een betrouwbaar hart.

20. Bid dat God grote dingen zal doen voor Nederland en dat 2018 een jaar van Zijn aanwezigheid zal zijn voor iedereen, opdat de wereld zal erkennen dat Hij bij ons is.

21. Dat wij in de kracht van de Geest hier in Nederland getuigen mogen zijn van de betrokkenheid van alle leden (Total Member Involvement) in 2018.

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry