Onze Hogepriesterpdf knop

Suggestie voor de orde van de tweede sabbatdienst
Deze tweede sabbat moet een tijd van vreugde zijn over alles wat God voor u en uw gemeente heeft gedaan gedurende de Tien Dagen van Gebed. Ontwerp een opzet om op deze dag Gods goedheid en macht te vieren. Bedenk hoe u de uitstorting van de Heilige Geest gedurende de afgelopen tien dagen hebt ervaren. Deze sabbat is een gelegenheid u te verblijden over wat Hij heeft gedaan, doet en nog zal doen.

Thematekst: Hebreeën 4:14-16
Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

Elke gemeente is anders, dus werk alstublieft met de lokale leiders om een specifiek plan te ontwerpen voor uw gemeente. Hier is een aantal suggesties die u in de dienst op deze sabbat kunt opnemen:

Overdenking over Hebreeën 4:14-16
Dit kan een preek of een overdenking zijn, of de Bijbelpassage kan gebruikt worden als basis waar omheen verhalen worden verteld over hoe God gedurende de Tien Dagen van Gebed heeft gewerkt.

Getuigenissen
Ruim tijd in voor getuigenissen over beantwoorde gebeden. Zij die hebben deelgenomen aan de Tien Dagen van Gebed zullen verhalen hebben die zij zullen willen delen met de gemeente. Moedig personen aan om vooral kort te zijn, zodat ook anderen hun getuigenis kunnen vertellen. Het zou goed zijn om sommige personen van tevoren te vragen en daarnaast ruimte te geven aan spontane getuigenissen.

Bidstond
Nodig de hele gemeente uit om deel te nemen aan het moment van verenigd gebed. U kunt de gemeente leiden door een interactieve vorm van bidden, zoals u door de week hebt gedaan. U kunt samen bidden over een specifiek Bijbelgedeelte. Het gebed kan in kleine groepen zijn, of in de grote groep. Een andere optie is dat er door de dienst verspreid verschillende soorten van gebed worden opgezegd – Bijbelpassages, kleine groepen, individuen die bidden, vrijlaten aan de gemeente, stille gebeden, etc.

Zingen
Dit is een dag om blij te zijn over alles wat God heeft gedaan en muziek is een uitgelezen manier om de dienst mee op te luisteren. Als er een lied is dat gedurende de week het themalied is geworden in uw groep, is het goed om dat lied met de gemeente te zijgen.

Toekomstplannen
Als God u geleid heeft in een speciale evangelisatieactiviteit of dienstwerk gedurende de Tien Dagen van Gebed, breng uw gemeentefamilie op de hoogte van uw plannen en nodig ze uit te participeren.

Kinderen en Jeugd
Een kinderverhaal over gebed is zeker op zijn plaats. Als kinderen en jeugdleden hebben deelgenomen in de gebedsbijeenkomsten, laat hen hun getuigenissen ook zelf vertellen en ook zelf bidden.

Flexibiliteit
Wees flexibel in het maken van het programma, zodat de Heilige Geest de ruimte krijgt om u door de dienst heen te leiden.

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry