Dag 2 - Den Here heilig pdf knop

Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de HERE, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren." --Leviticus 20:26

Suggesties om de gebedstijd in te vullen
Lofprijzing
• Heer, wij loven U voor wie U bent. U bent machtig, wijs, genadig en liefdevol.
• Wij loven U omdat U elk van ons oproept om heilig te zijn.
• Wij loven U omdat U de macht hebt om ons heilig te maken.

Zondebelijdenis en aanspraak maken op overwinning over zonde
• Heer, laat ons alstublieft zien welke zonden we openlijk moeten belijden en welke wij in privé moeten bekennen. We maken aanspraak op Uw overwinning over die zonden.
• Vergeef ons voor momenten waarop wij getracht hebben om op eigen kracht de zonde te overwinnen.
• Vergeef ons voor de momenten waarbij wij gefaald hebben om Uw karakter aan anderen te onthullen. Mag ons leven altijd laat zien dat we apart gezet zijn door U en dat wij U toebehoren.

Gebedsverzoeken en bemiddelende gebeden
• Vader, laat ons alstublieft zien wat het betekent om heilig te zijn. Onthul Uw heiligheid aan ons.
• Laat ons zien hoe te streven naar "de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien." (Hebreeën 12:14)
• Heer, moge "geheel (onze) geest, ziel en lichaam bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn." (1 Thessalonicenzen 5:23)
• Schep in ieder van ons een rein hart (Psalm 51:12)
• Laat ons zien hoe wij U kunnen verheerlijken in ons lichaam (1 Korintiërs 6:20).
• Zegen de ADRA -Adventist-Development and Relief Agency als zij in de behoeften van de armen en de vergeten personen voorzien.
• Heer, wilt u alstublieft ons geloof versterken en leidt ons om meer tijd in Bijbelstudie en gebed door te brengen. Laat ons dagelijks met U wandelen zoals Henoch deed.
• Keer ons hart richting eeuwige waarden in plaats van de afleiding van deze wereld. Bescherm ons tegen wereldlijke invloeden die onze dagelijkse spirituele ervaring bedreigen.
• Vader, laat Uw wil gedaan worden in ons leven en in onze gemeente, in plaats van onze eigen wil. Maak ons nederig, leerzaam en bereid om Uw plannen te omarmen.
• Gelieve ieder van ons te leiden om de eigen-ik te kruisigen en te leven door de kracht van Jezus. Wij vragen met name dat U onze jongeren leidt om hun hele leven aan Uw dienst te wijden.
• We bidden voor de zeven (of meer) mensen op onze individuele gebedslijst. Dat zij hun hart kunnen openen zodat U hen kunt heiligen.
• Wij bidden ook voor de persoonlijke behoeften van degenen die hier bijeen zijn gekomen om te bidden.

Dankzegging
• Heer, dank U zeer dat wij gewassen, geheiligd en gerechtvaardigd zijn "door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God" (1 Korinthiërs 6:11).
• Dank U dat U ons nieuwe harten kunt geven (Ezechiël 36:26).
• Dank U dat we geheiligd zijn door Uw Woord (Johannes 17:17).

Voorgestelde liederen om te zingen
“Live Out Thy Life Within Me” (SDA Hymnal #316);
“Turn Your Eyes Upon Jesus” (SDA Hymnal #290);
“Take Time to Be Holy” (SDA Hymnal #500);
“Wholly Thine” (SDA Hymnal #308);
“I Would Be Like Jesus” (SDA Hymnal #311);
“Whiter Than Snow” (SDA Hymnal #318).

Overdenking
"Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de HERE, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren." -- Leviticus 20:26

"Den Here heilig" was de inscriptie op de gouden plaat van de mijter van de Hogepriester (Ex.28:36). De Heer roept ons, net zoals Hij de priesters in oudere tijden heeft geroepen, om afgezonderde en heilige levens te leiden. Ons leven is een getuigenis voor Hem. 

Toen nam deze het woord en zeide tot hen die vóór Hem stonden: Doet hem de vuile klederen uit. Hij zeide tot hem: Zie, Ik neem uw ongerechtigheid van u weg, Ik trek u feestklederen aan. Ik nu zeide: Laat ze een reine tulband op zijn hoofd zetten. Toen zetten zij een reine tulband op zijn hoofd en trokken hem een staatsiegewaad aan, terwijl de Engel des HEREN erbij stond. (Zacharia 3:4-5)

De Heer ontkent niet de aanklacht over Jozua's onwaardigheid, maar toont dat Hij hem met een prijs heeft gekocht. Hij kleedt hem met Zijn klederen van gerechtigheid, niet om deze kleding te dragen over de vuile kledingstukken van ongehoorzaamheid en overtreding, maar eerst zegt Hij: “Doet hem de vuile klederen uit. Hij zeide tot hem: Zie, Ik neem uw ongerechtigheid van u weg, Ik trek u feestklederen aan. Ik nu zeide: Laat ze een reine tulband op zijn hoofd zetten. Toen zetten zij een reine tulband op zijn hoofd” waarop geschreven stond, “Den Here heilig.” (Manuscript Releases, vol. 20,pp. 190,191)

De Christen moet stand houden als een vertegenwoordiger van de principes van de hemel. Hij is gebonden door de heilige plichten de waarheid te vertegenwoordigen in haar deugd en schoonheid. Mildheid en vriendelijkheid en strikte oprechtheid moeten zijn woorden en daden bestempelen. Toegewijd aan God, aangesteld in Zijn dienst, zal hij altijd zijn geloof eer aandoen. Geen draad van egoïsme moet geweven worden in het karakter. Wij moeten onszelf opvoeden om de Geest van God in al ons levenswerk te onthullen. De geest van God zal nooit de stappen van Gods kinderen verkeerd leiden. Door de kracht die de Heilige Geest doorgeeft, kunnen wij alles wat twijfelachtig is in ons leven, uitwieden. Als wij uit de duisternis komen waarmee een gebrek aan geloof de ziel omhult , en onszelf plaatsen waar de helderheid van het licht van Gods Woord volledig op ons kan vallen, worden we stap voor stap geleid in het pad dat tot heiligheid leidt... (This Day with God, p. 281)

Vanaf de eeuwigheid heeft God de mens gekozen om heilig te zijn. "Dit is de wil van God aangaande u, zelfs uw heiligmaking." De echo van Zijn stem komt tot ons, altijd zeggend , "Heiliger, nog heiliger." En altijd zou onze antwoord moeten zijn, "Ja, Heer, nog heiliger." Geen mens ontvangt heiligheid als een geboorterecht, of als een geschenk van een ander mens. Heiligheid is het geschenk van God door Christus. Degenen die de Verlosser aannemen worden kinderen van God. Ze zijn Zijn geestelijke kinderen, wedergeboren, vernieuwd in gerechtigheid en ware heiligheid. Hun gedachten zijn veranderd. Met duidelijker visie aanschouwen zij de eeuwige realiteit. Ze worden in Gods gezin geadopteerd, en ze worden gevormd naar Zijn gelijkenis, veranderd door Zijn Geest van heerlijkheid tot heerlijkheid. Van het koesteren van opperste liefde voor zichzelf, gaan ze opperste liefde voor God en Christus koesteren. (Signs of the Times, Dec. 17, 1902)

Onze Redder is een Redder voor de perfectie van de hele mens. Hij is niet de God van alleen een deel van het wezen . De genade van Christus werkt aan de disciplinering van het gehele menselijke weefsel. Hij heeft ze allen gemaakt. Hij heeft allen verlost. Hij heeft de geest, de kracht, het lichaam alsmede de ziel, deelgenoot gemaakt van de goddelijke natuur, en alles is Zijn gekochte bezit. Hij moet met de hele geest, hart, ziel en kracht worden gediend. Vervolgens zal de Heer verheerlijkt worden in Zijn heiligen in zelfs de meest gewone, tijdelijke dingen waarmee zij verbonden zijn. "Den Here heilig" zal de inscriptie zijn die op hen geplaatst zal worden. (God’s Amazing Grace,p. 230)

Als iemand in elke lijn van het werk zijn kansen moet verbeteren om wijs en efficiënt te worden, dan zijn het degenen die hun capaciteit gebruiken in het werk van het opbouwen van het Koninkrijk Gods in onze wereld. Gezien het feit dat we zo dichtbij het einde van de geschiedenis van deze wereld leven, moet er meer grondigheid in arbeid, meer waakzaamheid in wachten, waken , bidden en werken. Alle kerkdiensten en elke tak van een bedrijf moeten voorzien zijn van de handtekening van de hemel. "Den Here heilig" moet het motto zijn van de arbeiders in elke afdeling. De menselijke gezant moet streven naar het bereiken van perfectie, dat hij zo mogelijk een ideale christen mag zijn, compleet in Christus Jezus. (Review and Herald, 5 Oktober, 1905)

"Maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig." (1 Petrus 1:15-16)

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry