Dag 4 - De mantel pdf knop

Ik verblijd mij zeer in de HERE, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit. -- Jesaja 61:10

Suggesties om de gebedstijd in te vullen
Lofprijzing
• God, we prijzen U voor wie U bent. U bent rechtvaardig, puur en sterk.
• Bedankt dat U bereid bent om ons de mantel van de gerechtigheid van Christus te geven.
• Wij prijzen U, dat " En de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn, de uitwerking der gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid" (Jesaja 32:17).

Zondebelijdenis en aanspraak maken op overwinning over zonde
• Heer, laat ons alsjeblieft zien voor welke zonden wij aan U vergeving moeten vragen.
• Vergeef ons voor tijden wanneer we onze eigen kleed van gerechtigheid droegen in plaats van Christus' mantel van gerechtigheid te nemen.
• Vergeef ons voor onze zelfvoorziening.

Gebedsverzoeken en bemiddelende gebeden
• Heer, leid ons alsjeblieft om Christus' mantel van gerechtigheid te aanvaarden.
• Help elk van ons om te beseffen dat " al onze gerechtigheden als een bezoedeld kleed zijn" (Jesaja 64: 6). Help ons om onze eigen gerechtigheid te zien zoals U het ziet.
• Leer ons alstublieft om; Schuw de begeerten der jeugd en jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede "(2 Timotheüs 2:22).
• Leer ons alstublieft om ‘niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest, ‘opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons’ (Romeinen 8: 4).
• Laat alstublieft de vruchten van gerechtigheid in ons groeien.
• Bescherm onze jonge mensen tegen wereldse verleiding. Richt hun ogen naar Jezus.
• Vader, leer ons alsjeblieft hoe wij het Levens Brood met anderen kunnen delen. Als we zwak zijn, geef ons Uw kracht. Als we bang zijn, geef ons Uw moed.
• Wij bidden voor een nieuwe focus op het bestuderen van Daniël, Openbaring en andere profetieën. Geef onze kerkleden vaste hoop voor de toekomst en een duidelijk begrip van het conflict tussen Christus en Satan.
• Leer ons Heer, om uw Woord dagelijks voor onszelf te bestuderen. Inspireer meer leden om deel te nemen aan "Geloof Zijn Profeten" door de Bijbel en de Geest der Profetie samen te lezen als een wereldkerk.
• Help elk van ons om de geïnspireerde wijsheid die aan onze kerk is gegeven in de geschriften van de Geest der Profetie te waarderen en te onderzoeken. Moge deze adviezen ons meer leiden in Uw Woord, de Bijbel.
• Heer, we bidden voor de zeven (of meer) mensen op onze individuele gebedslijsten. Mag de Heilige Geest hun hart en geest veranderen.
• Wij bidden ook voor de persoonlijke behoeften van degenen die hier zijn verzameld.

Dankzegging
• Heer, dank U dat iedereen die Christus' gerechtigheid wenst, het vrij kan krijgen.
• Dank u voor het leven en de dood van Jezus, die ons toegang geeft tot Uw gerechtigheid.

Voorgestelde liederen om te zingen
"Wat een prachtige Verlosser" (SDA Hymnal # 335);
"Kom, gij zijt elke zegen" (SDA Hymnal # 334);
"Er is een Fontein" (SDA Hymnal # 336);
"Jezus redt" (SDA Hymnal # 340);
"Richt uw ogen op Jezus" (SDA Hymnal # 290);
"Neem de wereld, maar geef me Jezus" (SDA Hymnal # 329);
"Ik zal zingen van mijn Verlosser" (SDA Hymnal # 343).  

Overdenking
Ik verblijd mij zeer in de HERE, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit. -- Jesaja 61:10

De mantel is een symbool van Christus's gerechtigheid die onze naaktheid bedekt als we het accepteren.

Allen die de mantel van Christus' gerechtigheid hebben aangetrokken, zullen voor Hem uitverkoren zijn, getrouw en waarachtig. Satan heeft geen kracht om ze uit de hand van Christus te trekken. Niet een ziel die in berouw en geloof zijn bescherming heeft aangenomen, zal Christus toestaan om onder de macht van de vijand te komen. Zijn woord beloofd: "tenzij men mijn bescherming aangrijpt, met Mij vrede maakt, vrede met Mij maakt. 'Jesaja 27: 5. De belofte die aan Joshua is gegeven, is voor iedereen gemaakt: "Indien gij in mijn wegen wandelt en de door Mij opgedragen taak waarneemt, dan zult gij zowel mijn huis richten als mijn voorhoven bewaken, en Ik zal u doen verkeren onder hen die hier staan" Zachariah 3: 7. Engelen van God zullen aan beide kanten van hen, zelfs in deze wereld, lopen en zij zullen eindelijk staan tussen de engelen die de troon van God omringen. (Counsels for the Church, blz. 351, 352)

Het is de gerechtigheid van Christus die de boetvaardige zondaar voor God aanvaardbaar maakt en voor hem is Zijn rechtvaarmaking. Maar hoe zondig zijn leven ook is geweest, als hij in Jezus gelooft als zijn persoonlijke Verlosser, staat hij voor God in de vlekkeloze kleding van de toegerekende gerechtigheid van Christus. (Faith and Works, blz. 106).

En in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof. (Filippensen 3:9).

De zondaar die zojuist dood was in overtredingen en zonden, wordt opgewekt door het geloof in Christus. Hij ziet door het geloof dat Jezus zijn Verlosser is en voor altijd leeft, in staat is om te redden tot "de uiterste [allen] die door hem tot God komen." In de verzoening die voor hem is gemaakt, ziet de gelovige de breedte en lengte, hoogte en diepte van toereikendheid – hij ziet zo'n volledigheid van de verlossing, gekocht met zulke oneindige kosten, dat zijn ziel vol lof en dankzegging is. Hij ziet als in een spiegel de glorie van de Heer en wordt veranderd naar hetzelfde beeld als door de Geest van de Heer. Hij ziet de mantel van Christus' gerechtigheid, geweven in de weefgetouw van de hemel, bewerkt door Zijn gehoorzaamheid en toegerekend aan de berouwende ziel door geloof in Zijn naam. Wanneer de zondaar een beeld heeft van de onverbiddelijke charme van Jezus, ziet de zonde er niet meer aantrekkelijk uit voor hem; want hij ziet de overste over de tienduizend, de Ene, geheel liefelijk. Hij beseft door persoonlijke ervaring de kracht van het evangelie, waarvan de grootse vorm van het ontwerp alleen door de waarde van zijn doel wordt geëvenaard. (Faith and Works, blz. 106, 107).

Als de mensen van God hun zielen voor Hem verootmoedigen en pleiten voor de zuiverheid van het hart, wordt het bevel gegeven: "Verwijder de vuile kleding" van hen, en de bemoedigende woorden worden gesproken: "Ziet, Ik heb uw ongerechtigheid afgenomen, en Ik zal u Mijn kleed aantrekken." De vlekkeloze mantel van de gerechtigheid van Christus is geplaatst op de beproefde, verleide, maar getrouwe kinderen van God. Het verachtte overblijfsel is gekleed in glorieuze kleding, om nooit meer door de vuilheid van de wereld bevuild te worden. Hun namen worden bewaard in het Boek des Leven, ingeschreven onder de gelovigen van alle tijden. Zij hebben de beproevingen van de bedrieger doorstaan; Ze zijn niet van hun loyaliteit afgedwaald door het brullen van de draak. Nu zijn ze eeuwig veilig van slinkse praktijken van de misleider. Hun zonden zijn overgedragen op degene waar de zonde oorspronkelijk vandaan komt. (Counsels for the Church, blz. 353)

Een algemeen geloof is niet genoeg. Wij moeten de kleed van Christus' gerechtigheid aantrekken en openlijk, dapper, beslist, Christus uitstralen en niet te veel van de eindige mens verwachten, maar blijven kijken naar Jezus, en worden bekleed met de volmaaktheden van Zijn karakter. Dan zullen we individueel het karakter van Jezus manifesteren en duidelijk maken dat we door de waarheid worden versterkt; omdat het de ziel heiligt en elke gedachte aan de gehoorzaamheid van Christus in gevangenschap brengt. (Christus weerspiegelen, blz. 108).

De waarachtige, rechtvaardige die God liefhebt en God vreest, draagt het kleed van Christus' gerechtigheid in voorspoed en tegenspoed. Zelfverlooching, offers brengen, welwillendheid, vriendelijkheid, liefde, geduld, geloof en christelijk vertrouwen zijn de dagelijkse vruchten die gedragen worden door degenen die echt verbonden zijn met God. Hun handelingen zijn misschien in de wereld niet gezien, maar zijzelf worstelen dagelijks met het kwaad en krijgen kostbare overwinningen over verleiding en zonden. (Gods Verbazinwekkende Genade, blz. 31)

Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen. (1 Petrus 2:24)

Iedereen zal een hevige strijd hebben om de zonde in zijn eigen hart te overwinnen. Dit is soms een heel pijnlijk en ontmoedigend werk; omdat we, als we de vervormingen in ons karakter zien, we naar ze blijven kijken, terwijl we naar Jezus moeten kijken en de mantel van Zijn gerechtigheid moeten aandoen. Iedereen die de parelen poorten van de stad Gods binnentreedt, zal er als overwinnaar binnengaan, en zijn grootste verovering zal de overwinning zijn over de eigen-ik. (Gods Verbazingwekkende Genade, blz. 31)

Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. (Psalm 23:3).

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry