Dag 5 - De efod pdf knop

Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden. -- Jesaja 46:4

Suggesties om de gebedstijd in te vullen
Lofprijzing
• Heer, we beginnen door U te prijzen voor wie U bent. U bent sterk, geduldig en onze Redder.
• Wij prijzen U dat u ons door moeilijke tijden heen draagt.
• Wij danken u dat wij in U rust, vrede en vreugde kunnen hebben.

Zondebelijdenis en aanspraak maken op overwinning over zonde
• Vader, laat ons alstublieft zien welke zonden we in privésfeer aan U moeten belijden. We maken aanspraak op Uw overwinning over deze zonden.
• Vergeef ons voor de tijden dat we alleen succesvol probeerden te zijn in plaats van ons door u te laten dragen.
• Dank U dat U ons vergeeft volgens 1 Joh. 1:9

Gebedsverzoeken en bemiddelende gebeden
• Heer, draag ons als we zwak zijn.
• Mag Uw kracht volmaakt worden gemaakt in onze zwakheid (1 Korintiërs 12:9).
• Vader, help onze harten om niet angstig te worden (Johannes 14:1).
• Help ons om de belofte die U in Jesaja 41:10 hebt gedaan te vertrouwen, dat U ons zal versterken, ons zal helpen en ons ondersteunt met uw heilrijke rechterhand.
• Draag de jongeren van onze gemeenten en de gezinnen alstublieft door deze uitdagende tijden heen.
• Toon ons de mensen om ons heen die pijn leiden. Draag ze alsjeblieft door hun moeilijkheden heen.
• Heer, laat ons zien hoe we ons leven volledig aan U kunnen onderwerpen. Maak ons een in Christus. Verenig ons in het verkondigen van de laatste luide roep aan de wereld.
• Heer, U hebt onze kerk gezegend met een geweldig begrip van de Bijbelse waarheid. Mogen we het nederig en blij delen met de wereld om ons heen.
• Vader, alsjeblieft zegen de inspanningen van kleine groepen en huisgemeenten over de hele wereld. We vragen U om nog meer trouwe leden wakker te schudden om een getuige te zijn van Jezus en Zijn mooie karakter te tonen in hun eigen buurt.
• Heer, leer ons hoe we onze overtuigingen met duidelijkheid, creativiteit en Bijbelse echtheid kunnen verkondigen. Mag de liefde van Jezus de kern zijn van alles wat we geloven.
• Heer, we bidden voor de zeven (of meer) mensen op onze individuele gebedslijsten. Mogen zij hun behoeften zien en hun harten openstellen voor de Heilige Geest.
• Wij bidden ook voor de persoonlijke behoeften van degenen die hier samen zijn.

Dankzegging
• God, we danken U dat “wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat” (Jesaja 40:31).
• Dank U dat U “alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn” (Romeinen 8:28).
• Dank U dat U de gebeden die we naar Uw wil bidden, beantwoordt.

Voorgestelde liederen om te zingen
"Hij leidt mij" (SDA Hymnal # 537);
"Ik zal de Verlosser vroegtijdig zoeken" (SDA Hymnal # 539);
'Verlosser, als een herder' (SDA Hymnal # 545);
"Ben je mijn visie" (SDA Hymnal # 547);
"Jezus, Verlosser, Pilot Me" (SDA Hymnal # 551).

Overdenking
Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden. -- Jesaja 46:4

Als de hogepriester de efod op zijn schouders draagt, draagt onze Hogepriester onze lasten, versterkt ons in onze beproevingen en stelt ons in staat om zelf in moeilijke omstandigheden voor Hem te getuigen.

Onze kostbare Heiland heeft ons uitgenodigd zich bij Hem aan te sluiten en onze zwakheid te verenigen met Zijn kracht, onze onwetendheid met Zijn wijsheid, onze onwaardigheid met Zijn verdienste. (Het geloof dat ik leef, p. 96)

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.. (1 Petrus 5: 7) Voor de gebrokenen van hart is er een geneesmiddel: geloof, gebed, werk. Geloof en werken geven zekerheid en tevredenheid, die dag na dag zal toenemen. Wordt u in de verleiding gebracht om toe te geven aan gevoelens van angst of volledige wanhoop? Wees niet bang wanneer in de donkerste dagen het lijkt alsof er geen uitweg is. Heb vertrouwen in God. Hij kent uw behoefte. Hij heeft alle macht. Zijn oneindige liefde en meedogendheid houden nooit op. Wees niet bang dat Hij zal falen om Zijn belofte te vervullen. Hij is de eeuwige waarheid. Hij zal nooit het verbond veranderen dat Hij heeft gemaakt met degenen die van Hem houden. En Hij zal aan zijn getrouwe dienaren de mate van efficiëntie geven die in hun nood nodig is. De apostel Paulus heeft getuigd: Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. …. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig” (2Korinthiers 12:9,10). (Profeten en Koningen, blz. 164 )

De kracht, van degenen die Hem liefhebben en dienen, wordt dagelijks vernieuwd. Zijn begrip zal tot hun dienst zijn, zodat zij niet worden tegengehouden in het uitvoeren van Zijn doel. Er mag geen wanhoop zijn in de dienst van God. Ons geloof is om de druk te doorstaan die er op ons wordt uitgeoefend. God is in staat en bereid om zijn dienaren alle kracht te geven die ze nodig hebben. Hij zal meer dan de hoogste verwachtingen vervullen van degenen die hun vertrouwen in Hem stellen. Hij zal hen de wijsheid geven die hun diverse noden vereisen. (Getuigenissen voor de kerk, vol. 8, blz. 10, 11)

Van onszelf kunnen we het geloof van Christus niet verkrijgen of beoefenen, want onze harten zijn bedrieglijk boven alle dingen. Maar Jezus Christus, de grote arts van zielen, die met onverbeterlijke vaardigheid het hart van de mens beter kan lezen dan hij zelf kan, heeft ons laten zien hoe we van de zonde gereinigd kunnen worden. "Mijn genade is voldoende voor u," zegt hij tegen degenen die hun ontoereikendheid betreuren. "Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven." Alle lasten worden gezien voordat het op onze schouders komt, door Degene die ons uitnodigt, om Hem te volgen. Voor elke beproefde, verleidde ziel, zegt Christus: Ik kan u versterken voor de plichten van het christelijke leven. Als we naar Jezus kijken, de Leidsman en Voleinder van ons geloof, zullen we het licht van Zijn tegenwoordigheid opvangen, Zijn beeld weerspiegelen en opgroeien naar de volle volwassenheid van mannen en vrouwen in Christus Jezus. Ons geloof zal aantrekkelijk zijn, omdat het de geur van de gerechtigheid van Christus zal bezitten. We zullen blij zijn, want ons geestelijke vlees en drank zullen voor ons tot gerechtigheid en vrede en vreugde zijn. (Review and Herald, 4 mei 1897, par. 11)

Het is iets geweldigs om in het rechte te staan bij God, de ziel in harmonie met zijn Maker. Te midden van de besmetting van slechte voorbeelden, dat door bedrieglijke verschijningen de ziel van het plicht afleiden, zullen engelen tot onze redding worden gestuurd. Maar als we verzoeking uitnodigen, kunnen we geen goddelijke hulp hebben om ons te beschermen dat we overwonnen worden. De drie jongelingen verdroegen de vurige oven, want Jezus liep met hen in de vlammen. Als zij van zichzelf in het vuur hadden gewandeld, zouden zij zijn verteerd. Zo zal het bij ons zijn. Als we niet met opzet de verleiding opzoeken, zal God ons beschermen als de verleiding komt. (Signs of the Times, 2 september 1897, par. 11)

De Heer zal mannen laten opstaan en Zijn Geest op hen leggen en hen voorbereiden op het werk dat gedaan moet worden. Hijzelf, de God van de waarheid, zal hen toerusten om een verse, levende getuigenis voor Hem te zijn. Zij zullen getuigen voor God zijn. Zij zullen niet opspringen door hun eigen aanmoediging; Zij zullen door de Geest van God worden gestuurd om vrijwillig een advocaat van de waarheid te zijn. God zal hen onderhouden. Hij ziet wat er nodig is en Hij regelt jaarlijks Zijn plan van uitvoering. Hij zal niet toestaan dat mannen doen wat ze willen. Als mannen echt mannen willen zijn, zal God in en door hen werken. (Review and Herald, 25 mei 1897, par. 11) .

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry