Dag 8 - Urim en Tummimpdf knop

Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. -- Efeziërs 5: 15-17

Suggesties om de gebedstijd in te vullen
Lofprijzing
• Heer, we prijzen U om wie U bent- onze Gids en Vriend.
• Dank U dat de Bijbel Uw wil voor ons heeft duidelijk maakt.
• Wij prijzen u voor het zenden van Jezus, Die kwam om de wil van God aan ons te openbaren.

Zondebelijdenis en aanspraak maken op overwinning over zonde
• Vader, laat ons alstublieft zien welke zonden we in privésfeer aan U moeten belijden. We maken aanspraak op Uw overwinning over deze zonden.
• Vergeef ons voor die keren dat we onwillig waren om Uw wil te volgen die in Uw Woord beschreven staat.
• Dank U dat U ons vergeeft volgens 1 Joh. 1:9

Gebedsverzoeken en bemiddelende gebeden
• Heer, help ons te gedenken dat Uw plannen voor ons plannen zijn ‘van vrede en niet van onheil,om ons een hoopvolle toekomst te geven”. (Jeremia 29: 11)
• We bidden voor harten die ervan genieten om Uw wil te doen en niet die van onszelf.
• Mag elk van ons het voorbeeld van Jezus volgen, Die niet kwam om Zijn eigen wil te doen, maar de wil van Zijn Vader (Johannes 6:38).
• Heer, geef wijsheid wanneer we Uw wil zoeken in specifieke situaties. Mogen wij U zoeken en Uw Woord gehoorzamen.
• Wij bidden dat jongeren Uw wil begrijpen voor de keuze van een levenspartner.
• Leid alstublieft en laat Uw wil zien aan hen die U aangewezen hebt als kerkleiders.
• We bidden voor brede verspreiding van Bijbelstudiegidsen, pamfletten en boeken zoals ‘Schreden naar Christus’. Mogen deze materialen het zaad van de waarheid in de harten van mensen planten, dat het hun zal aanzetten tot het bestuderen van Gods Woord.
• Mogen onze kerkleden, voorgangers, en leiders wereldwijd, elke dag gevoed worden door Gods Woord. Dat ook wij U dagelijks mogen zoeken in ons persoonlijk gebed. Herinner ons eraan dat we zonder U niets kunnen doen.
• Here, maak ons gewillig om U te volgen in elk facet van ons leven. Wanneer we de volgende stap in gehoorzaamheid moeten nemen, laat ons dan zien welke stap dat is.
• Mag er een opleving komen in onze Sabbatschool, dat er meer mensen zullen komen. Leid leden en bezoekers naar levensveranderende ervaringen, zending, Bijbelstudie, en dat ze mogen uitreiken naar hun omgeving.
• Heer, we bidden voor de zeven (of meer) mensen op onze persoonlijke gebedslijst. Mag de Heilige Geest Uw wil openbaren aan ieder van hen.
• We bidden ook voor de persoonlijke noden van hen die hier bijeen zijn.

Dankzegging
• Heer, dank U dat U bereid bent om Uw wil aan ons te openbaren.
• Dank U dat als we U met ons hele hart vertrouwen, en niet steunen op ons eigen inzicht, en wanneer we U kennen in al onze wegen, U onze paden recht zal maken. (Spreuken 3:5,6)
• Dank U dat Jezus, de Weg, de Waarheid en het Leven is. (Johannes 14:6)

Voorgestelde liederen om te zingen
“I Surrender All” (SDA Hymnal #309);
“Take My Life and Let It Be” (SDA Hymnal #330);
“Have Thine Own Way, Lord” (SDA Hymnal #567);
“Open My Eyes That I May See” (SDA Hymnal #326);
“Make Me a Captive, Lord” (SDA Hymnal #568).

Overdenking
“Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.” -- Efeziërs 5: 15-17

De Urim en Tummim waren op de schouders van de Hogepriester geplaatst en onthulden Gods wil voor Zijn volk. Het is essentieel voor ons om het werk van Christus dat Hij namens ons doet en Zijn wil voor ons leven vandaag, te begrijpen.

Elk individu heeft een ziel te redden of te verliezen. Een ieder heeft een zaak in de rechtbank van God. Een ieder zal oog in oog met de grote Rechter komen te staan. Hoe belangrijk is het dan, dat ieder voor zich die plechtige scene vaak overdenkt, wanneer zij die het oordeel zullen uitspreken gaan zitten en de boeken zullen worden geopend, zoals staat in Daniël. Elk individu zal voor zichzelf staan, aan het einde van de dagen. (Evangelism,p.222)

In de kleinste, maar ook de grootste zaken van het leven zou de eerste vraag moeten zijn,‘Wat is de wil van God?’ ‘Gehoorzaamheid is beter dan offers, om te luisteren beter dan het vet van de rammen." Christus roept zijn kinderen op om zichzelf te ontdoen van alle zelfzucht, alle hebzucht, alle onzuiverheid. "Kom tot Mij," zegt Hij, "en Ik zal u rust geven." Laat u door mij onderwijzen. Maak uw wil ondergeschikt aan Mijn wil, uw weg aan Mijn weg. Laat uw leven één zijn met Mijn leven. Zo zult u een schat verkrijgen die net zo lang zal bestaan als eeuwig leven. (Signs of the Times, februari 19,1902,par.13)

Wat is Gods wil? Wat kan ik doen om God te verheerlijken? Ik heb beloofd om mijn Verlosser te dienen. Ik acht alles als afval zoals Paulus zegt Ik heb er alles voor over om Christus te winnen. Hemel, eeuwig leven is me alles waard, en Christus is gestorven zodat ik in het bezit mag komen van eeuwige glorie….(That I May Know Him, p. 203)

Elke poging om te breken met de kracht van het doen van een slechte gewoonte is mensenwerk. Het is Gods wil dat we door volharding, zullen groeien tot de waardigheid van een zuiver leven, geestelijke en morele kracht verkrijgen door de uitoefening van vaardigheden die God ons heeft gegeven. Er is vreugde in de aanwezigheid van de hemelse engelen, als de jeugd het gegeven wordt vastbesloten te zijn om overwinningen te behalen in de naam van Jezus. (The Youth Instructor, nov 12, 189,par.6)

“Want dit is wil van God,” schreef de apostel Paulus: “uw heiliging.” 1 Thessalonicenzen 4:3

De heiliging van de kerk is waar God op is gericht in Zijn handelen met de mens, in het omgaan met Zijn volk. Hij heeft hen vanaf de eeuwigheid gekozen, om heilig te zijn. Hij gaf Zijn Zoon om voor hen te sterven, zodat zij geheiligd zouden worden door gehoorzaamheid aan de waarheid, losgemaakt van alles wat we belangrijk vinden aan onszelf. Van hen wordt een persoonlijk werk geëist, een persoonlijke overgave. God wordt alleen geëerd door degenen die belijden in Hem te geloven en zich ook conformeren aan Zijn beeld en bestuurd worden door Zijn Geest. Dan mogen zij als getuigen van de Verlosser weten, wat goddelijke Genade voor hen heeft gedaan. (The Acts of the Apostles,p.559)

“Want dit is de wil van God”, en dit gaat u aan: “uw heiliging.” Thessalonicenzen 4:3. Is dit ook wat u wilt? Uw zonden kunnen als een berg voor u verrijzen; maar als u uw hart verootmoedigd en uw zonden belijdt, vertrouwend op de verdienste van een gestorven en opgestane Verlosser, zal Hij vergeven en u reinigen van alle ongerechtigheden. God eist van u een volledige overeenstemming met Zijn wet. Deze wet is de echo van Zijn stem die tegen u zegt, Heiliger, ja,nog heiliger. Verlang naar de volheid van de genade van Christus. Laat uw hart worden gevuld met een intens verlangen naar Zijn gerechtigheid, het werk waarvan Gods Woord verklaart dat het vrede is, en het effect ervan is innerlijke rust en zekerheid voor altijd (Acts of the Apostles,p.566)

“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.”(2 Korintiërs 5:17). Er zijn ruime voorzieningen getroffen, waardoor Gods kinderen een perfect karakter kunnen bereiken.”Dit is de wil van God, zelfs uw heiliging”. Laat ieder voor zich, nemen uit de onuitputtelijke bron van alle morele en intellectuele macht, zodat hij de werken van gerechtigheid kan doen. Door het kruis van Golgotha is het mogelijk gemaakt, waardoor de mens in eenheid kan zijn met zijn medemens, en in harmonie met Christus in God. De Vader zegt dat Hij degenen liefheeft die geloven dat Christus voor hen gestorven is, net zoals Hij van Zijn Eniggeboren Zoon houdt. Het kruis van Christus is de zekerheid dat we in Hem volledig kunnen zijn.”God had de wereld zo lief, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf, zodat een ieder die in Hem geloofd niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” In Christus is uitmuntendheid. In Hem is intellectuele grootheid en morele doeltreffendheid. (Review and Harald, Nov.30,1897, par.9)

Met Zijn ene hand biedt God geloof aan - grijp u vast aan Zijn machtige arm - en reik met uw andere hand in liefde uit naar zielen die verloren gaan. Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Volg Hem. Wandel niet naar het vlees, maar naar de Geest. Wandel zoals Hij gewandeld heeft. Dit is de wil van God, zelfs uw heiliging. Het werk dat u moet uitvoeren, is om de wil te doen van Hem, Die uw leven tot Zijn glorie in stand houdt. Als u alleen voor uzelf werkt, zal het u geen voordeel opleveren. Als u zich inzet voor andermans bestwil en minder aan uzelf denkt en uzelf ernstig en geheel wijdt aan God, zal dat aanvaarbaar zijn voor Hem en zal dat door Zijn rijke genade aan u teruggeven worden. (Testimonies for the Church, vol.2,p.170).

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry